Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Informačné zdroje, podujatia a komunikačné centrum (3. časť)

24. 06. 2014

Spracoval: Ing. Martin Smeja, PhD.

V prvých dvoch častiach bol Národný portál pre transfer technológií (NPTT) predstavený ako prostriedok na propagáciu poskytovaných služieb v procese transferu technológií, a to expertných podporných služieb a poskytovania vzorových materiálov. NPTT je takisto zdrojom podporných informácií v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií, sústredených na jednom mieste.

Na NPTT sa sústreďujú najpoužívanejšie databázy alebo zoznamy databáz. Duševné vlastníctvo, na ktoré je podaná prihláška na získanie priemyselnoprávnej ochrany, je vhodné spropagovať za účelom jeho komercializácie. Tento spôsob tzv. pasívnej propagácie je vo svete veľmi používaný. Mnohé súkromné spoločnosti majú vytvorené tímy ľudí, ktorých náplňou je vyhľadávanie zaujímavých technológií s cieľom rozvíjať produktové portfólio spoločností, a tým získať výhodu na trhu. Zoznam databáz technologických ponúk a dopytov zverejnený na NPTT združuje najpoužívanejšie databázy, v ktorých je možné technológie vyhľadávať a zverejňovať. Pred uverejnením technológie je dôležité zabezpečiť jej ochranu aspoň v minimálnom rozsahu, t. j. podať prihlášku na príslušný úrad priemyselného vlastníctva alebo zabezpečiť utajenie technológie v dostatočnom rozsahu. Z dôvodu kvalitného zabezpečenia tohto, ale aj iných odborných úkonov v procese transferu technológií, je potrebné prenechať túto prácu expertovi v danej oblasti. Vyhľadávanie expertov je možné v databáze expertov, buď manuálne, alebo v rámci poradenstva v CTT pri CVTI SR alebo v lokálnych CTT v jednotlivých vedeckovýskumných inštitúciách. So všetkými zverejnenými expertmi na NPTT bola alebo je realizovaná aktívna spolupráca. NPTT tiež ponúka zoznam medzinárodných a regionálnych inštitúcií, ktoré združujú expertov zameriavajúcich sa výlučne na transfer technológií a zoznam patentových a známkových úradov, na ktorých je možné požiadať o vykonanie rešerše pred začiatkom výskumu alebo počas neho. Vedeckovýskumný pracovník si môže takúto rešerš vypracovať aj sám, a to prostredníctvom databáz predmetov duševného vlastníctva, ktorých zoznam NPTT ponúka. Bežnou praxou je už dnes spolupráca vedeckovýskumných pracovísk po celom svete. Na podporu tejto spolupráce NPTT ponúka zoznam portálov z celého sveta, zameraných na transfer technológií a inovácií. Vedecký pracovník, inštitúcia alebo súkromná spoločnosť tak získava kontaktný bod vo vedeckovýskumnej inštitúcii, s ktorou by chcela nadviazať novú spoluprácu. Medzi informačné zdroje v neposlednom rade patrí odborná literatúra, ktorá je ponúkaná v elektronickej a papierovej forme. Všetky zdroje odbornej literatúry má vedeckovýskumná komunita k dispozícii zdarma. NPTT umožňuje prístup k elektronickým zdrojom a zoznamu odbornej literatúry, ktorá je dostupná na prezenčné výpožičky v CVTI SR v študovni špeciálnej literatúry alebo v zazmluvnených študovniach na univerzitách a fakultách na Slovensku. Ponúkaná domáca a zahraničná literatúra je zameraná nielen na problematiku duševného vlastníctva a transferu technológií, ale aj na inú technicky orientovanú problematiku.

V sekcii Podujatia sú v prehľadnej tabuľke s možnosťou vyhľadávania a filtrovania zhromažďované významné konferencie, semináre, workshopy a iné aktivity z oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií, uskutočnené vo svete. V rámci národného projektu NITT SK sú organizované výročné konferencie pod názvom „Konferencia NITT SK – Transfer technológií na Slovensku a zahraničí“. Prvá takáto konferencia sa konala v roku 2011 a bola zameraná na prehľad súčasného stavu fungovania centier transferu technológií na slovenských univerzitách, SAV, českých a poľských univerzitách. Každoročne je pôsobnosť konferencie rozširovaná o odborníkov zo zahraničia, napr. z Nemecka, Holandska, Izraelu, Írska, ale taktiež z organizácií združujúcich expertov v oblasti transferu technológií, ako napríklad Licensing Executive Society (LES). V rámci Konferencie NITT SK, je udeľovaná cena za transfer technológií v kategóriách: Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi, Najlepšie realizovaný transfer technológií a Prístup inovátora k realizácii transferu technológií. Na rozšírenie vedomostí vedeckovýskumných pracovníkov v tejto oblasti je organizovaný cyklus odborných seminárov „Duševné vlastníctvo a transfer technológií“, rozdelený do 4 častí. V postupných krokoch je vysvetlený celý proces transferu technológií.

Komunikačné centrum sústreďuje viacero komunikačných nástrojov. Prostredníctvom tlačových správ je zabezpečený kontakt s médiami, centrum ponúka možnosť podeliť sa o skúsenosti aj prostredníctvom blogu. Ten je rozdelený do viacerých tematických oblastí a prináša niekoľko zaujímavých postrehov a noviniek zo sveta ochrany duševného vlastníctva a jeho zhodnotenia, a tiež podujatí, ktoré sú osobitným prínosom pre prácu akademickej obce. S cieľom zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných akademickej obci, bol zavedený kontaktný formulár, v ktorom sa môžu vyjadriť pripomienky a podnety.

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK