Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Expertné podporné služby Centra transferu technológií CVTI SR (3)

23. 06. 2014

Ing. Silvester Sališ, CVTI SR
silvester.salis@cvtisr.sk

V priebehu prvého polroka 2014 bolo na odbor transferu technológií pri CVTI SR predložených viac ako 25 nových požiadaviek na expertné podporné služby v procese transferu technológií. Týkajú sa najmä nových projektov, s ktorými sú spojené úvodné fázy procesu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, ako napríklad rešeršné služby, evaluácia obsahovej stránky a legislatívna čistota predmetných technológií. V niektorých starších prípadoch však došlo už aj k pokročilejším krokom komercializácie, ako napríklad k ochrane duševného vlastníctva na úrovni iných krajín, tzv. vstupu do národných fáz, prípadne k iniciovaniu prvých obchodných rokovaní s potenciálnymi odberateľmi chránených technológií.

Názov technológie: Laboratórny žiarový lis ONE
Pracovisko: Ústav anorganickej chémie SAV
Pôvodcovia: doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.

Laboratórny žiarový lis ONE je zariadenie vyvinuté Ústavom anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, ktoré umožňuje prípravu hutných keramických a iných materiálov spekaním práškov, za súčasného pôsobenia teploty (do 2100 °C), axiálneho tlaku (do 40 MPa) v inertnej atmosfére alebo vo vákuu. Konštrukcia pece dovoľuje dosiahnuť aj mierny pretlak inertného plynu (dusík, argón). Technológie tohto typu boli v minulosti pre svoju finančnú, priestorovú a materiálovú náročnosť využívané hlavne veľkými spoločnosťami. Zariadenie umožňuje úsporné, rýchle a zároveň vysoko účinné vytvorenie vzoriek na testovanie materiálov aj v podmienkach menších laboratórií. Výsledok je chránený medzinárodnou patentovou prihláškou a je v štádiu vyhľadávania partnerov.

*****

Názov technológie: Paládnaté komplexy kurkumínu a jeho analógov
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, The Oncology Institute – Rumunsko
Pôvodcovia: prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc., Dr. h. c. prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., RNDr. Roman Mikláš, PhD., Eva Fischer-Fodor, Natália Miklášová, PhD.

Technológia je založená na chemických reakciách a je výsledkom farmaceutického skúmania nových chemických zlúčenín kurkumínu, špecificky jeho schopnosti komplexne sa viazať na kovy. Technológia je využiteľná ako liečivo, a to najmä v humánnej medicíne, kde je jedným z prioritných smerov riešenia zdravotných problémov súvisiacich s rakovinou. Paládnaté komplexy kurkumínu majú schopnosť inhibovať rast niektorých typov ľudských nádorových buniek: ovariálny karcinóm, kolorektálny karcinóm, melanóm, karcinóm krčka maternice, pečene a prsníka. Zlúčeniny preukazujú aktivitu aj na nádorové bunky, u ktorých je rozvinutá rezistencia na štandardné liečivá na báze kovov. Komerčný prínos prezentovaného riešenia spočíva výlučne v možnosti využiť predmet vynálezu v oblasti humánnej medicíny ako chemoterapeutika pri liečení rakoviny. Predmetná technológia je v štádiu vyhľadávania potenciálnych partnerov pre komercializáciu. Prostredníctvom expertných podporných služieb prešla fázami ochrany duševného vlastníctva na národnej aj medzinárodnej úrovni, odhadu komerčného potenciálu a stratégie komercializácie.

*****

Názov technológie: Rekuperačné zariadenie taviaceho agregátu
Pracovisko: Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Pôvodcovia: prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., Ing. Stanislav Gavlas, PhD.

Využitie odpadového tepla z priemyslu patrí medzi najdôležitejší nástroj ako znížiť spotreby energií a eliminovať emisie CO2 v priemysle. Rekuperačné zariadenie môže využitím odpadového tepla zohrievať vodu alebo vyrábať paru. Zariadenia, ktoré slúžia k výmene energie medzi sústavami a objektmi s rôznymi parametrami sa nazývajú výmenníky tepla. Prevažná časť doposiaľ komerčne ponúkaných výmenníkov tepla nie je navrhnutá na použitie v ťažkom hutníckom priemysle vzhľadom na agresívne prostredie spalín a ich veľkú lepivosť. Uvedené nedostatky evokovali navrhnúť taký systém pre spätné získavanie tepla zo spalín z taviacich agregátov, ktoré by boli schopné pracovať i v takomto prostredí s prihliadnutím na špecifické požiadavky. K týmto špecifickým požiadavkám možno zaradiť hlavne zabezpečenie jednoduchej a účinnej údržby (čistenia) teplo-výmenných plôch od nánosov spalín a prispôsobenie konštrukcie na jednoduchú vymeniteľnosť hlavných častí prichádzajúcich do styku so spalinami. Predmetná technológia prešla všetkými fázami prípravných krokov komercializácie a momentálne je v štádiu vyhľadávania partnerov.

*****

Názov technológie: Magnetoelastický snímač deformácie
Pracovisko: Fyzikálny ústav SAV, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Fyzikálny ústav AV ČR, Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris, EMCon, s. r. o.
Pôvodcovia: Ing. Peter Švec, DrSc., doc. Ing. Jan Bydžovský, CSc., Ing. Luděk Kraus, CSc., Dr. Massimo Pasquale, Ing. Pavol Baláž, CSc.

Magnetoelastický snímač deformácie využíva špecifický materiál  (viacvrstvovú pásku/kompozit) pripravenú rýchlym ochladením taveniny so špecifickými magnetoelastickými vlastnosťami. Tento materiál spája snímané body a v spojení s cievkou umožňuje snímať zmenu ich vzájomnej polohy. Technológia má široké využitie, napríklad v nasledovných oblastiach: stavebníctvo, konštrukcia, geológia, doprava/dopravné stavby a iné oblasti najmä spájajúce už uvedené (napr. umiestňovanie stavieb do terénov s nestabilnými geologickými vlastnosťami). Špecificky je technológia použiteľná v snímačoch vzájomnej polohy viacerých bodov, rovín, vrstiev a podobne, resp. snímačoch deformácií. Technológia je v štádiu vyhľadávania partnerov, s ktorou súvisia služby vypracovania marketingových prezentácií a stratégie komercializácie.

*****

Názov technológie: Axiálny extrudér s rotujúcou hlavou
Pracovisko: Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Pôvodcovia: doc. Ing. Roman Fekete, PhD., prof. Ing. Marián Peciar, PhD., Ing. Peter Peciar

Technológia predstavuje zlepšenie, v súčasnosti prevažne používajúcich extrudérov klasickej konštrukcie, využívajúce jednu alebo viac závitoviek, uložených vo valcovom puzdre, na konci ktorého je umiestnená dýza s otvorom alebo otvormi, zodpovedajúcim požadovanému tvaru produktu. Vytláčajú sa nimi materiály (pasty, plasty, a pod.) s reologickými vlastnosťami vopred upravenými tak, aby ich bolo možné otvormi v dýze pretlačiť. Nie je tu však možná regulácia extrúzneho tlaku nezávisle od výkonu zariadenia bez toho, aby nebol materiál vopred upravený. Špeciálna konštrukcia extrudéra s deformačným prvkom v zóne prechodu z puzdra do dýzy extrudéra má uplatnenie pri vytláčaní materiálov s problematickými reologickými vlastnosťami a v prípadoch, keď pridávanie aditív (hlavne v čistých farmaceutických produktoch) za účelom ich zlepšenia spôsobuje nežiadúce prímesy, zníženie kvality produktu alebo zvyšuje jeho cenu, alebo ak iné, klasické spôsoby extrúzie nie sú použiteľné. Na technológiu bola podaná slovenská patentová prihláška na základe evaluácie. Momentálne prebieha vypracovanie stratégie komercializácie pre následné vyhľadávanie komerčných partnerov.

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK