Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ekonomické aspekty práv duševného vlastníctva

25. 06. 2014

Ing. Lucia LALÍKOVÁ, PhD.
Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica

Prioritou vlády v každej krajine je nájsť nové zdroje, ktoré zabezpečia ekonomický rast, predovšetkým v období ekonomickej krízy v ostatných rokoch. Práve duševné vlastníctvo (ďalej aj DV), t. j. najnovšie poznatky a technológie sú vo vyspelých ekonomikách jedným z najdôležitejších zdrojov ekonomického rastu. V súčasnosti, pri formovaní nového smeru ekonomiky, má DV rozhodujúcu úlohu v rozvoji nielen podnikov, ale aj krajiny ako takej. Úloha a význam DV ako dynamicky sa rozvíjajúceho inštitútu sa v rámci svetových ekonomických vzťahov podstatne zmenila. Kým v minulosti dominovala právna časť DV, dnes pri formovaní inovačnej ekonomiky je najdôležitejší práve jeho ekonomický prvok, t. j. úlohou DV je podporovať ekonomický rast národnej ekonomiky.

S cieľom analyzovať celý komplex ekonomických indikátorov súvisiacich s DV odbor Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) pre krajiny s tranzitívnou ekonomikou a rozvinuté krajiny inicioval v roku 2011 vypracovanie štúdie s názvom Ekonomické aspekty práv duševného vlastníctva. Podkladom na jej vypracovanie boli závery dotazníkového prieskumu mapujúceho inovačné aktivity v 23 európskych a ázijských krajinách s dôrazom na DV, súvisiacu odbornú literatúru, materiály a správy WIPO, Ekonomickej komisie OSN pre Európu a Svetovej banky týkajúce sa globálneho inovačného rastu a DV. Okrem spracovaných výsledkov dotazníka obsahuje štúdia aj odporúčania pre štáty, ktoré plánujú vypracovať vládnu stratégiu pre oblasť DV od procesu vytvorenia nehmotného vlastníctva cez jeho právnu ochranu až po komercializáciu.

Štúdia bola prezentovaná v Izraeli (2012) a v Maďarsku (2013) na medzinárodných konferenciách organizovaných WIPO, Izraelským patentovým úradom a Maďarským úradom duševného vlastníctva. S rovnakým cieľom Úrad priemyselného vlastníctva SR, WIPO a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) zorganizovali 6. mája 2014 v bratislavskom CVTI SR odbornú regionálnu konferenciu Ekonomické aspekty práv duševného vlastníctva. Odborníci z domova i zo zahraničia (Maďarsko, Poľsko, Španielsko, Moldavsko) diskutovali o vplyvoch duševného vlastníctva na celkovú výkonnosť ekonomiky krajiny, na inovačný potenciál, zvýšenie konkurencieschopnosti firiem  a v konečnom dôsledku aj  na formovanie vedomostnej spoločnosti.

Konferenciu otvorili zástupcovia troch usporiadateľských inštitúcií – riaditeľ kancelárie predsedu a medzinárodných vzťahov ÚPV SR JUDr. Tomáš Klinka, pracovník odboru WIPO pre krajiny s tranzitívnou ekonomikou a rozvinuté krajiny Dr. Ryszard Frelek a riaditeľ Sekcie podpory vedy CVTI SR Ing. Ľubomír Bilský.

V dopoludňajšom bloku prednášok R. Frelek predstavil aktivity WIPO na budovanie kapacít v krajinách s tranzitívnou ekonomikou a rozvinutých krajinách. WIPO ako špecializovaná agentúra OSN, ktorej členmi je v súčasnosti 187 štátov (viac ako 90 % štátov sveta) má za úlohu efektívne riadiť medzinárodný systém duševného vlastníctva, aby všetky členské štáty mohli profitovať z inovácií a kreativity. Pomáha krajinám s tranzitívnou ekonomikou a rozvinutým krajinám  pri vývoji a implementácii národných stratégií DV a inovačných stratégií, organizuje medzinárodné podujatia s tematikou DV, pripravuje odborné štúdie , vykonáva celosvetové štatistické prieskumy o aktivitách spojených s DV, ktoré zverejňuje vo Výročnej správe WIPO.

Štúdia Ekonomické aspekty práv duševného vlastníctva je v poradí 12 štúdiou s problematikou DV, ktorú vypracovalo WIPO. Jej výsledky preukázali narastajúci význam  DV ako zdroja ekonomického rastu. Nejednotnosť, resp. nedostupnosť niektorých dát a asymetria požadovaných informácii však zamedzili možnosti reálneho porovnania aktuálneho vplyvu DV na ekonomický rast v 23 členských krajinách zapojených do prieskumu. Na základe uvedeného vyplynuli zo štúdie nasledovné odporúčania: vytvoriť jednotnú metodiku merania ekonomických aspektov DV a začleniť ju do príručky WIPO Všeobecné pravidlá pri príprave stratégií duševného vlastníctva, pripraviť štúdiu o ohodnocovaní stratégií DV a ich ekonomickom prínose a naďalej podporovať ekonomiku založenú na tvorbe politiky DV.

Dr. Péter Káldos, ekonomický analytik z Maďarskej agentúry duševného vlastníctva (HIPAVILON) v prednáške Zvyšovanie zisku podniku využívaním duševného vlastníctva zdôraznil, že DV ako nehmotný majetok podniku je v mnohých aspektoch podobné hmotnému majetku, pretože je výsledkom investičnej činnosti, znamená hospodársky prínos, je identifikovateľné, prevoditeľné a je možné stanoviť jeho hodnotu.

V roku 2013 bol P. Káldos členom expertnej skupiny Európskej komisie pre ohodnocovanie DV. Skúmala existujúce metódy ohodnocovania DV, identifikovala bariéry brániace  lepšiemu využívaniu DV s cieľom zvyšovať zisk, posudzovala prekážky vytvorenia jasných, transparentných a všeobecne uznávaných metód ohodnocovania DV a vypracovala odporúčania na elimináciu zistených bariér.

V záverečnej správe, ktorú v novembri 2013 vydala Európska komisia expertná skupina odporučila pre ohodnocovanie DV vytvoriť databázu, ktorá bude obsahovať výšku poplatkov za predaj a licencie DV, keďže trhové a výnosové metódy ohodnocovania DV závisia od uvedených dát, ďalej vytvoriť nezávislú a nestrannú inštitúciu ohodnocovania DV, vypracovať metodiku pre banky, aby pri poskytnutí úveru umožnili ručenie duševným vlastníctvom a začleniť DV do účtovníctva.

Maria De Concepcion Sanchezová, riaditeľka odboru patentových a technologických informácií Španielskeho patentového a známkového úradu predstavila aktivity úradu na podporu malých a stredných podnikateľov. Španielsko tvorí 17 autonómnych regiónov. Úrad má podpísané dohody o spolupráci so všetkými lokálnymi vládami a v každom regióne pôsobí jedno PATLIB centrum. Najnovšou aktivitou úradu bolo vytvorenie centra na podporu malých a stredných podnikateľov (MSP), pretože až 99 % podnikov v Španielsku tvoria práve MSP (1 180 000 podnikov). Centrum okrem konzultácií k otázkam o priemyselných právach poskytuje pre podnikateľov služby ako ohodnocovanie nehmotného majetku (priemyselných práv), informácie ako založiť podnik, kde hľadať financie z domácich a medzinárodných zdrojov na komercializáciu vynálezov, expertízy týkajúceho sa patentov. Úloha Španielskeho patentového a známkového úradu sa takto presúva z čisto registračnej inštitúcie na poradenskú. 

Profesor Wojciech Dominik, riaditeľ Centra transferu technológií (CTT) na Varšavskej univerzite v Poľsku v prednáške Stratégie, trendy a nové výzvy vo vzťahu k ekonomickým otázkam duševného vlastníctva vyzdvihol dôležitosť DV ako nehmotného majetku pre inovatívnu a konkurencieschopnú ekonomiku. Podnikateľský sektor zohráva významnú úlohu pri vytváraní DV, ale zvýšenie inovačného rastu zabezpečia len tie malé a stredné podniky, ktoré aktívne spolupracujú s univerzitami.

V súčasnosti sa v Poľsku pripravuje kontroverzný zákon o vlastníckych právach zamestnancov univerzít k patentom. Podľa tejto novely by vynálezy, na ktoré bol udelený patent boli vlastníctvom zamestnanca/ov a nie univerzity (tzv. Professor’s  Privilege). Univerzity by tak prišli o možnosť zisku z predaja patentových práv, resp. z licenčných poplatkov za patenty. O zákone sa vedie v Poľsku veľká diskusia, keďže v akademickom prostredí prevláda názor, že takáto zmena vlastníctva k patentom na univerzitách nezabezpečí predpokladaný inovačný rast.

Rámcovú koncepciu a štruktúru stratégie inteligentnej špecializácie RIS3 na Slovensku prestavil Ing. Martin Hlinka, riaditeľ odboru priemyslu a inovácií Ministerstva hospodárstva SR. Slovenská republika ako členský štát EÚ mala povinnosť vypracovať jednotnú Stratégiu inteligentnej špecializácie v roku 2013. Stratégia RIS3, ktorej gestorujúcimi inštitúciami sú MH SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská akadémia vied, je považovaná za kľúčový prvok pre inovačné politiky v rámci stratégie Európa 2020.

Víziou stratégie RIS3 je podnecovať štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo vede a inováciách s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života. Vízia má byť naplnená prostredníctvom strategických cieľov ako sú prehĺbenie integrácie a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví  zvyšujúcich miestnu pridanú hodnotu prostredníctvom spolupráce miestnych dodávateľských reťazcov a podpora ich vzájomného sieťovania, zvýšenie príspevku výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti a lokálnej relevantnosti, vytvorenie dynamickej, otvorenej a inkluzívnej inovatívnej spoločnosti ako jeden z predpokladov pre zlepšenie kvality života a zlepšenie kvality ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko.

Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016 obsahuje najdôležitejšie tematické oblasti a aktivity podmieňujúce úspešnú implementáciu RIS3, najmä transformáciu a optimalizáciu súčasnej rozdrobenej riadiacej štruktúry výskumu a inovácií, dopracovanie operačných programov a finančných rámcov a základné legislatívne zmeny, ktoré uľahčia a umožnia plnenie cieľov stratégie.

V poobedňajšom bloku prednášok Mgr. Miroslav Kubiš, vedúci odboru transferu technológií Centra vedecko-technických informácií SR a Ing. Katarína Müllerová z Kancelárie pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva SAV prezentovali súčasný stav projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK, a skúsenosti SAV s transferom technológií práve s použitím finančných prostriedkov z NITT SK.

Projekt NITT SK, ktorého strategickým cieľom je vytvorenie a implementácia systému národnej podpory transferu technológií a poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe bol naplánovaný na roky 2010 – 2014, no CVTI SR požiadalo o predĺženie realizácie projektových aktivít do roku 2015. Projekt spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja a CVTI SR získalo na jeho realizáciu nenávratný finančný príspevok vo výške 8 234 571,17 eur. Od februára 2013 po súčasnosť podporilo CVTI SR v rámci NITT SK 72 projektov zameraných na komercializáciu duševného vlastníctva a podporu transferu technológii z akademických inštitúcií, z ktorých 30 podala SAV.

K. Müllerová následne prezentovala úspešný transfer technológií v rámci projektu NITT SK od vynálezu až po jeho komercializáciu. Ide o laboratórny žiarový lis ONE! Lis vyvinul Ústav anorganickej chémie SAV a umožňuje prípravu hutných, keramických a iných materiálov. V súčasnosti sa lis úspešne predáva na trhu.

JUDr. Zuzana Adamová, PhD., riaditeľka INGENIUM Slovakia, s. r. o. v prednáške Podpora internetovej ekonomiky a duševné vlastníctvo zdôraznila, že na základe Správy o analýze úrovne priemyslu, ktorú spoločne publikoval Európsky patentový úrad a Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu v septembri 2013 priemyselné odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva, t. j. odvetvia, ktoré nadpriemerne využívajú práva DV na jedného zamestnanca, prispievajú k zamestnanosti EÚ až 26 % a k HDP EÚ 39 %. Kľúčovou podporou týchto odvetví je čoraz viac distribučná sila internetu. Na Slovensku je podiel internetovej ekonomiky na HDP 3,3 %. Pri takýchto číslach Slovensko konkuruje aj krajinám ako Veľká Británia, Nemecko či Francúzsko. Podľa Z. Adamovej podporiť internetovú ekonomiku je možné vyváženou legislatívou týkajúcou sa DV, kontinuálnym vzdelávaním sudcov a zvyšovaním povedomia o DV.

Tému Licenčné poplatky využívané pri ohodnocovaní duševného vlastníctva z dôrazom na ochranné známky prezentoval doc. Ing. Peter Kardoš, PhD., z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Upozornil, že na hodnotu ochrannej známky vplýva množstvo faktorov, ktoré v mnohých prípadoch nie sú v znaleckých posudkoch dostatočne kvantifikované a ich nedostatočná analýza spôsobuje významné rozdiely medzi ohodnotením ochrannej známky a ich skutočnou trhovou hodnotou. Jedným z najčastejšie diskutovaných faktorov, ktorý ovplyvňuje výšku hodnoty ochrannej známky je výška licenčného poplatku. Licenčné poplatky sú určené len rámcovo, obyčajne na úrovni 1 % z tržieb z predaja a stanovenie  hodnoty ochrannej známky závisí výhradne od znalca, jeho skúseností a odborných znalostí. Zdôraznil, že v oblasti skúmania výšky licenčných poplatkov je potrebné na Slovensku zrealizovať podrobný výskum, ktorý prepojí teoretické poznatky s praxou.

 

Prezentácie, ktoré odzneli 6. mája na konferencii Ekonomické aspekty práv duševného vlastníctva sú zverejnené na webovej stránke Národného portálu pre transfer technológií

http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/regionalna-konferencia-ekonomicke-aspekty-prav-dusevneho-vlastnictva.html?page_id=2368

Foto: E. Žatkuliak

Publikované so súhlasom autorky a Úradu priemyselného vlastníctva SR.

 

Konferencia bola financovaná z projektu NITT SK.

 

                       

 

 

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Komentáre

 
 
Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK