Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Druhy patentových rešerší – patentové analýzy a štatistiky, patentový monitoring

23. 06. 2014

PhDr. Ľubomír Kucka
CVTI SR, Stredisko patentových informácií PATLIB
lubomir.kucka@cvtisr.sk

Kým prvá časť príspevku o patentových rešeršiach bola venovaná patentovým rešeršiam na stav techniky(1), v druhej časti príspevku zameriame pozornosť na patentové analýzy a štatistiky, ako aj na patentový monitoring.

Patentové analýzy a štatistiky poskytujú prehľad o najnovších trendoch vo vede a technike v súvislosti s právnou ochranou vynálezov a umožňujú identifikovať možnosti vývoja v jednotlivých oblastiach vedy a techniky na celom svete.

Patentové analýzy umožňujú získať:

a)      Prehľad o patentovej aktivite pôvodcov alebo majiteľov v jednotlivých vedných disciplínach za príslušné časové obdobie. V tomto prípade môžeme z výsledkov zistiť:

  1. ktoré firmy sú lídrami a najdôležitejšími hráčmi v príslušnej vednej oblasti;
  2. patentovú aktivitu pôvodcov, tzv. „mozgový trust“ v jednotlivých vedných  disciplínach;
  3. vzťah medzi pôvodcami a majiteľmi.

b)      Prehľad o patentovej aktivite v oblastiach vedy a techniky, pričom môžeme sledovať:

  1. Počet prihlásených a publikovaných patentových prihlášok vynálezov za jednotlivé roky v príslušných vedných disciplínach. Výsledky dokumentujú, do ktorých vedných oblastí a štátov pôvodcovia a firmy najviac, prípadne najmenej prihlasujú a aký je „patentový trend“ v príslušných oblastiach a z ktorých štátov pochádza najviac patentových prihlášok.
  2. Počet udelených patentov za jednotlivé roky v príslušných vedných disciplínach. Výsledky dokumentujú, v ktorých štátoch a vedných oblastiach sa najviac udeľujú patenty.

c)      Zmapovanie a sledovanie patentových aktivít konkurencie.

d)     Sledovanie a komparáciu vlastného patentového portfólia s konkurenciou.

Komu sú určené patentové analýzy?

Patentové štatistiky a analýzy poskytujú neoceniteľné informácie:

a)      výskumno-vývojovým inštitúciám, a to pred začatím výskumu, keď je potrebné zmapovať konkurenciu a zároveň zistiť v „akom stave“ je príslušné vedné odvetvie, či sa patentovo rozvíja alebo či počet prihlášok a patentov má klesajúcu tendenciu;

b)      manažmentu a pri tvorbe stratégie patentovej politiky výskumnej inštitúcie, firmy;

c)       v rozhodovacom procese firmy,

d)     investorom.

Patentová analýza – ako postupovať?

Patentová analýza pozostáva z troch fáz. V prvej fáze si definujeme údaje, ktoré budú predmetom analýzy. Vyberieme si príslušný nástroj alebo databázu, definujeme požiadavku, kľúčové slová, patentové triedenie a zosúladíme mená prihlasovateľov.  V druhej fáze vykonáme štatistickú analýzu štruktúrovaných informácií, ako sú: pôvodca, prihlasovateľ, kľúčové slová, patentové triedenie a realizujeme export dát. Záverečná fáza sa koncentruje na vizualizáciu vyhľadaných výsledkov do rôznych foriem grafov. Výsledkom patentových analýz je vizualizácia získaných výsledkov do rôznych foriem grafov a informatívna rešeršná správa.

Patentové analýzy sa vyhotovujú z komerčných alebo nekomerčných nástrojov. Prehľad o komerčných nástrojoch poskytuje stránka (Patent Information User Group- PIUG) (2). Medzi nekomerčné nástroje patria: Global Patent Index, Patentscope, Derwent Innovation Index a ďalšie.

Patentový monitoring

Patentový monitoring v zásade chápeme v dvoch rovinách. Po prvé ako priebežné získavanie najnovších informácií o patentových dokumentoch podľa zvolených kritérií: MPT, firmy, kľúčové slová. Po druhé, ak chceme priebežne získavať informácie o právnom stave publikovaných prihlášok a udelených patentov.

Čo umožňujú monitorovacie služby?

Patentový monitoring, tiež nazývaný „technology watch“, umožňuje:

a)      v pravidelných časových intervaloch (mesačne, štvrťročne) získavať prehľad o najnovších patentových dokumentoch vo vybranej oblasti,

b)      používateľovi vytvárať vlastnú databázu podľa zvolených kritérií,

c)      sledovať najaktuálnejšie zmeny právneho stavu patentových dokumentov (zmena majiteľa, platnosť patentu, platenie poplatkov ap.),

d)     identifikovať patenty, ktorým zanikla právna ochrana a sú voľne využiteľné.

 

Patentový monitoring sa spravidla realizuje:

a)      počas výskumu pre potrebu vedeckovýskumných inštitúcií a univerzít, ako aj súkromných firiem a malých a stredných podnikov s cieľom priebežne monitorovať vývoj v príslušnej vednej oblasti,

b)       pred obchodným využitím, kedy sledujeme (ne)platnosť patentu alebo možné zmeny právneho stavu.

Patentový monitoring – ako postupovať?
Patentový monitoring pozostáva z niekoľkých krokov. Najprv si zadefinujeme profil, čiže kombináciu kľúčových slov, patentových tried, firiem a časový interval. Vyberieme si príslušnú databázu a realizujeme monitoring na mesačnej, resp. kvartálnej báze. V prípade sledovania právneho stavu zadefinujeme najmä čísla patentových dokumentov a názov firmy. Výsledkom patentového monitoringu je:

a)      zoznam relevantných dokumentov – plných textov v elektronickej podobe,

b)      bibliografické údaje o patentových dokumentoch s právnym stavom k danému dátumu.

V prípade priebežného monitorovania najnovších patentov sa používajú najmä databázy Global Patent Index,  ESPACENET (EPO) a Patentscope (WIPO). Ak monitorujeme právny stav patentových prihlášok a udelených patentov najvhodnejšie nástroje sú: European Patent Register, Register Alert (EPO), ako aj národné registre patentových a známkových úradov.

V Stredisku PATLIB v CVTI SR sa tieto služby poskytujú bezplatne. Rešerše si môžu používatelia objednať pomocou elektronického formulára na webovej stránke CVTI SR: http://www.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3557 alebo e-mailom: patlib@cvtisr.sk.

 

1 KUCKA, Ľ. – ŠTEVKOVÁ, O.: Patentová rešerš na stav techniky – význam pri informačnom zabezpečení výskumu. TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin, 3, čís.1, 2014 str. 22-23 <http://ttb.cvtisr.sk/bulletiny-2014/1-2014/patentova-resers-na-stav-techniky-vyznam-pri-informacnom-zabezpeceni-vyskumu.html?page_id=646>

2 <http://www.piug.org/vendors#AnalysisTool>

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK