Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Centrum transferu technológií na najstaršej slovenskej univerzite

20. 06. 2014

Mgr. Eva Vašková
[eva.vaskova@cvtisr.sk]

V predchádzajúcom čísle sme pripravili prvý zo série článkov, ktorých nosnou témou bude „život“ lokálnych centier transferu technológií. Po Kancelárii spolupráce s praxou na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU) predstavujeme Centrum transferu technológií na Univerzite Komenského v Bratislave .

Centrum transferu technológií na najstaršej univerzite na Slovensku poskytuje podporu všetkým jej vedeckým a výskumným pracoviskám

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) má vďaka svojej dlhoročnej histórii veľký význam tak v oblasti vysokého školstva, ako aj vo výskume a vývoji na Slovensku. Pred troma rokmi bolo na jej pôde založené Centrum transferu technológií  s cieľom podporiť prenos výsledkov vedeckej práce vznikajúcej na UK do praxe.      

Centrum transferu technológií na UK  (CTT UK) vzniklo v januári 2013 ako súčasť projektu „Centrum podpory transferu technológií Univerzity Komenského v Bratislave,“ ktorý bol spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Od začiatku svojho fungovania poskytuje súčinnosť vedeckým a výskumným pracoviskám fakúlt UK a jej ostatným súčastiam pri prenose výsledkov ich vedeckej práce do komerčného prostredia. „Za účelom efektívnej ochrany duševného vlastníctva v rámci UK metodicky usmerňujeme jednotlivých pracovníkov a spolupracujeme tiež s ďalšími CTT na Slovensku i v zahraničí,“ dopĺňa Anton Gáplovský, riaditeľ CTT UK.   

Služby tvoria úspešný proces transferu technológií 

Vedeckej komunite na univerzite ponúka CTT UK širokú škálu služieb. „Vytvorenie nového predmetu priemyselného vlastníctva je nám oznámené prostredníctvom vedúceho daného pracoviska, my ho následne zaevidujeme a informujeme o tejto skutočnosti pôvodcu. UK si prostredníctvom štatutárneho zástupcu následne uplatní aj právo na riešenie, čím sa stane jeho majiteľom a začnú sa rokovania o ďalšom postupe. Tu už vstupuje do spolupráce aj CVTI SR, ktorému tieto informácie postúpime a začne sa proces rešeršovania, patentovania a v neposlednom rade aj komercializácie,“ popisuje stručne priebeh procesu transferu technológií (TT) Michal Kriššák z CTT UK.       

V roku 2013 podpísala UK zmluvu o poskytovaní expertných podporných služieb s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Čím sa umožnila výraznejšia podpora z hľadiska financovania služieb spojených s ochranou duševného vlastníctva, spolupráce s expertmi, ako aj samotnej komercializácie. „Aj vďaka takmer každodennému kontaktu s odbornými pracovníkmi CVTI SR sa môžeme pochváliť viacerými úspešnými projektmi,“ dopĺňa Kriššák.

Jedným z nich je aj technológia „paládnaté komplexy kurkumínu a jeho analógov“ zameraná na výskum v oblasti liečby rakoviny. Pôvodcami technológie sú profesor František Devínsky, Natália Miklášová a Roman Mikláš.  Podľa ich slov,  Centrum transferu technológií na UK má byť jedno z kľúčových podporných stredísk pre proces TT. Na druhej strane však spomínajú: „Spočiatku sa spolupráca rozbehla veľmi nádejne. Neskôr sa ale začal proces utápať v administratívnej náročnosti, ktorá uberá pomerne dosť času z výskumnej aktivity. Je však nepochybné, že CTT UK môže v plnom rozsahu slúžiť ako mimoriadne užitočná podpora prenosu výsledkov výskumu do praxe,“ uzatvárajú.

Spolupráca s CVTI SR priniesla pozitívny posun  

Proces transferu technológií je skutočne náročným procesom tak na administratívu, legislatívu, ako aj financovanie. Michal Kriššák vníma však ako jeden z najkomplikovanejších krokov, s ktorými sa CTT UK stretáva, práve nízku informovanosť vedeckých a administratívnych pracovníkov o celom procese TT. „Máme za sebou proces prípravy a podania niekoľkých slovenských patentov, pričom v súčasnosti pracujeme už na podávaní medzinárodných prihlášok. Celkovo sa celý proces posúva míľovými krokmi vpred. Výraznú podporu však poskytuje práve CVTI SR, vďaka realizovanému projektu NITT SK,“ konkretizuje Kriššák.     

Projekt NITT SK buduje Národný systém podpory transferu technológií (NSPTT). Jeho cieľom je intenzívne prepájať akademické prostredie s tým komerčným a podporiť tak prenos nových myšlienok do hospodárskej praxe. „Máme za sebou viac ako rok aktívneho fungovania NSPTT, počas ktorého sme otvorili viac ako 70 prípadov rôznych technológií, z toho deväť pochádza z Univerzity Komenského v Bratislave“ hovorí Jaroslav Noskovič z CVTI SR.

V procese transferu technológií je nezanedbateľná aj úloha komunikácie. Podľa slov Michala Kriššáka je v tomto smere ešte stále na čom pracovať. „Vidíme tu určitý priestor na zlepšenie, keďže predstavy pôvodcu ako vedca, patentového zástupcu a človeka z praxe sú často odlišné. V CTT UK sa všetky tieto vízie stretávajú. Vyzdvihnúť možno práve systém, ktorým sa vynález dostáva od pôvodcu cez vedúceho útvaru až k nám, a potom ďalej v celom procese transferu technológií,“ hovorí Kriššák. V spolupráci s CVTI SR pripomína najmä významnú úlohu projektu NITT SK. „Promptnosť a profesionalita jeho pracovníkov priniesla niekoľko úspešných patentov, úžitkových vzorov, ako aj ocenení. Za všetky môžem spomenúť napríklad vynález na sledovanie nočnej oblohy a detekciu meteorov AMOS, ktorý získal na pražskom veľtrhu inovácií INVENTO 2013 zlatú medailu. Jeho pôvodcom je Juraj Tóth z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK,“ konkretizuje Kriššák.  

Na marketing sa nezabúda

Práve Michal Kriššák spomenul ako jeden z problémov, nedostatočnú informovanosť o význame  ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií. Ukazuje sa tak dôležitosť využívania rôznych marketingových nástrojov, ktoré budú motivovať, informovať a dostávať čoraz viac do povedomia túto oblasť, najmä v akademickom prostredí. „Prostredníctvom webovej stránky CTT UK sa nám darí zvyšovať povedomie pracovníkov UK a oboznamovať ich s prínosom zabezpečenia ochrany výsledkov ich výskumnej činnosti pre ich ďalšiu prácu,“ hovorí Kriššák.  V sekcii Plán podujatí CTT UK pravidelne uverejňujú blížiace sa domáce či zahraničné podujatia k téme TT.

CTT na UK sa prezentovalo aj prostredníctvom posteru v panelovej sekcii Konferencie NITT SK 2013 a zborníkom k seminárom a podujatiam realizovaným v rámci  projektu NITT SK.

„Okrem podpisu zmluvy s CVTI SR o poskytovaní expertných služieb sme v minulom roku podpísali spoluprácu aj s pracovníkmi Kancelárie pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva SAV, a to pri riešení troch prípadov ochrany duševného vlastníctva, ktorých pôvodcovia pochádzajú z prostredia UK aj Slovenskej akadémie vied,“ upresňuje Gáplovský.             

Pravidelne sa tiež distribuujú letáky a plagáty týkajúce sa TT, ktoré má CTT UK k dispozícii práve vďaka úzkej spolupráci s CVTI SR.

„Vďaka špecializovanému pracovisku UK, akým je Centrum transferu technológií, sa dokázal na našej akademickej pôde celý proces prenosu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti do praxe zefektívniť, sprehľadniť a metodicky usmerniť,“ uzatvára Kriššák.  

Kľúčové slová:
podpora transferu technológií , centrum transferu technológií

Priemyselné odvetvia:
Vzdelávanie, výskum a vývoj

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK