Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ako využiť odpadové teplo vedia na Žilinskej univerzite v Žiline

20. 06. 2014

Mgr. Eva Vašková
[eva.vaskova@cvtisr.sk]

Národný projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK má v rámci budovaného Národného systému podpory transferu technológií (NSPTT) prispieť k reálnemu prenosu výsledkov výskumu a vývoja do hospodársko-spoločenskej praxe.

Priama realizácia transferu technológií je proces, ktorý si  vyžaduje odborný prístup, „popasovanie sa“ s administratívno-legislatívnym mechanizmom, finančnú podporu atď.

Projekt NITT SK podporil v tomto smere už viac ako šesťdesiat technológií. Ako tento proces v skutočnosti prebiehal sa dozviete v príbehoch niektorých z vybraných projektov. Formou série pripravovaných príspevkov aj s vyjadreniami zainteresovaných vám predstavíme ako proces transferu prebiehal už od vzniku technológie.

Prostredníctvom troch P predstavíme POPIS technológie, vyrozprávame jej PRÍBEH a svoje čestné miesto má v príbehu aj PÔVODCA technológie.

Využitie odpadového tepla v priemyselných prevádzkach

POPIS
Výmenníky tepla môžu z odpadového tepla zohrievať vodu alebo vyrábať paru
(Názov technológie: Rekuperačné zariadenie taviaceho agregátu)

Nová technológia pochádza zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, konkrétne z Katedry energetickej techniky. Zameraná je na využitie odpadového tepla v priemyselných prevádzkach, najmä v oblasti hutníctva a keramického priemyslu.

Spätné teplo sa získava prostredníctvom takzvaného rekuperačného zariadenia. Vďaka nemu je možné prostredníctvom odpadového tepla napríklad zohrievať vodu alebo vyrábať paru.       

„Inováciou technického riešenia sú dva za sebou radené funkčné výmenníky tepla spaliny – vzduch a spaliny – voda s konečným výstupom teplej úžitkovej vody. V súčasnosti fungujúce výmenníky tepla nie sú navrhované na využitie v ťažkom priemysle,“ konkretizuje jeden z pôvodcov technológie Milan Malcho.   

Technológia je už viac ako tri roky využívaná spoločnosťou Confal a. s., výrobcom hliníkových zliatin. „Využívanie tejto technológie nám prinieslo reálne úspory energií vo výrobnom procese,“  hovorí Ján Šeďo, výrobno-technický riaditeľ spoločnosti Confal a. s. „Zariadenie je jednoduché na obsluhu, ako vec na doriešenie vidíme vhodnosť použitých materiálov, keďže dochádza na ich povrchu k ich zvýšenému opotrebeniu,“ dopĺňa Šeďo.   

PRÍBEH
Do praxe ešte pred patentom

Technológia „rekuperačné zariadenie taviaceho agregátu“ začala byť zaujímavou ešte predtým, ako bola patentovaná.

Dôvodom bolo, že toto zariadenie pôvodcovia technológie navrhli, skonštruovali a postavili priamo pre konkrétnu firmu. Spoločnosť Confal a. s. aktuálne využíva túto technológiu viac ako tri roky. Komerčnému využitiu predchádzalo vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie. „Vypracovaná štúdia bola predložená objednávateľovi, ktorý po jej preštudovaní prejavil o navrhovaný systém záujem,“  konkretizuje Stanislav Gavlas, jeden z pôvodcov technológie. „O možnosti zabezpečenia procesu transferu technológií prostredníctvom Centra transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR sme sa dozvedeli z propagačného letáku zaslaného e-mailom,“ hovorí S. Gavlas. 

Žilinská univerzita v Žiline (ŽU v Žiline) zatiaľ nemá zriadené  Centrum transferu technológií. Jeho činnosť v súčasnosti vykonáva Oddelenie pre vedu a výskum Rektorátu ŽU v Žiline, pričom pôvodcovia technologických riešení  kompetencie tohto oddelenia dobre poznajú. „Aj v prípade technológie rekuperačného zariadenia pôvodcovia vedeli, že na Oddelení pre vedu a výskum Rektorátu ŽU je zamestnanec, ktorý zabezpečuje ochranu práv duševného vlastníctva a komunikuje s Úradom priemyselného vlastníctva SR. Na základe tejto vedomosti predložili na oddelenie oznámenie  o vzniku predmetu duševného vlastníctva,“ hovorí Janka Macurová z Oddelenia pre vedu a výskum Rektorátu ŽU. „V tom čase už vedenie ŽU v Žiline prijalo rozhodnutie, že proces transferu technológií novátorských riešení svojich zamestnancov bude realizovať prostredníctvom spolupráce s Centrom transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR, ” dopĺňa J. Macurová.    

Podľa slov pôvodcov technológie ich Katedra energetickej techniky má skúsenosti s prenosom výsledkov výskumu do praxe. Išlo však predovšetkým o zariadenia navrhnuté a inštalované priamo na miestach určenia. „Ostatné kroky transferu technológií, ako ohlásenie vzniku výsledku duševného vlastníctva, analýza komerčného využitia či ochrana duševného vlastníctva neboli vykonávané. Viaceré kroky procesu transferu technológií však už boli spracované, a to práve vďaka spolupráci s Centrom transferu technológií pri CVTI SR,“ vyjadruje sa na margo predchádzajúcich skúseností s procesom transferu technológií (TT) S. Gavlas. Pôvodcovia očakávali z realizácie TT najmä nižšiu zaťaženosť byrokraciou a väčšie možnosti v oblasti prieskumu trhu.   

Ako proces TT v prípade rekuperačného zariadenia prebiehal, popisuje J. Macurová: „Na základe oznámenia o vzniku predmetu duševného vlastníctva a predloženia jeho popisu si zamestnávateľ pôvodcov technológie, teda Žilinská univerzita v Žiline, uplatnil právo na riešenie. Podpísaním zmluvy medzi Centrom vedecko-technických informácií SR a Žilinskou univerzitou v Žiline o poskytovaní  expertných podporných služieb sa začala intenzívna vzájomná spolupráca Centra transferu technológií pri CVTI SR s Oddelením pre vedu a výskum Rektorátu ŽU v Žiline. Zmluva o spolupráci bola tiež podpísaná na konkrétne technologické riešenie rekuperačného zariadenia. Nasledoval odhad komerčného potenciálu a v zmysle odporúčaní podanie národnej aj medzinárodnej patentovej prihlášky. Spracovaná bola tiež voľba stratégie komercializácie, ktorej súčasťou je aj marketingový list stručne a výstižne popisujúci technológiu,“ približuje J. Macurová.

Uvedené expertné podporné služby vrátane úhrady prislúchajúcich poplatkov boli vykonzultované a zabezpečené prostredníctvom CTT pri CVTI SR.   

Za najúspešnejší krok v doteraz realizovanom procese TT považuje Janka Macurová naštartovanie procesu komercializácie formou marketingovej prezentácie technológie. „Z pohľadu pôvodcov považujeme v prípade tejto technológie za úspech prípravu a podanie národnej aj medzinárodnej prihlášky a rovnako aj vypracovanie odhadu komerčného potenciálu,“ dodáva Gavlas.           

Jaroslav Noskovič z CTT pri CVTI SR vidí na základe vykonaného odhadu komerčného potenciálu využitie technológie v oblasti spracovania kovov, keramiky, tehál, ale tiež pri aplikácii v plynových horákoch a ohreve úžitkovej vody. „Pre dosiahnutie čo najväčšieho komerčného prínosu pre ŽU v Žiline by bolo vhodné založenie spin-off firmy, to znamená vytvorenie vlastnej výroby. Za reálnejšie však možno považovať založenie takzvaného joint venture podniku. Teda spoločného podniku univerzity a existujúcej firmy,“ dodáva Noskovič.      

Spoluprácu CTT pri CVTI SR a Oddelenia pre vedu a výskum Rektorátu ŽU vníma Macurová ako niečo nové, najmä v systéme tejto spolupráce. „Nový spôsob spolupráce si bolo potrebné osvojiť a tlmočiť tiež záujemcom zo strany pôvodcov. „Na strane CTT pri CVTI SR sme našli pochopenie a k nájdeniu riešení pomohla predovšetkým zrozumiteľná formulácia vysvetlení. Aj prístup k prípadným problémom bol veľmi pohotový,“ hovorí Macurová.     

Podľa jej slov sa nedá hovoriť o komplikovanosti krokov v procese TT, ale potrebné je predovšetkým správne pochopiť celý rozbehnutý proces a vhodne špecifikovať požiadavky na poskytnutie expertných podporných služieb. Z nich pramení potom aj rozhodnutie prijať konkrétne riešenia na základe odporúčaní expertov. To by však nešlo bez ústretovej spolupráce s pôvodcami.    

PÔVODCOVIA
„Domovom“ pôvodcov je  Katedra energetickej techniky, Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Pôvodcami technológie „rekuperačné zariadenie taviaceho agregátu“ sú prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., a Ing. Stanislav Gavlas, PhD. Všetci traja pôsobia na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Profesor Jandačka ako vedúci katedry, profesor Malcho ako zástupca vedúceho katedry. Obaja sú  zároveň aj pedagogickými zamestnancami katedry.  Inžinier Gavlas je pracovníkom výskumného centra vybudovaného na  fakulte.


O technológií informujeme aj v krátkom článku Patent pre Žilinskú univerzitu na využitie odpadového tepla.

Zdrojom článku je portál energia.sk

Článok vychádza z tlačovej správy CVTI SR vydalo 13. mája 2014 cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Nový spôsob využitia odpadového tepla - tlačová správa  


Kľúčové slová:
technológia, podpora transferu technológií

Priemyselné odvetvia:
Elektrotechnika a energetika, Ťažba, baníctvo a hutníctvo, Výrobné systémy a zariadenia

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK