Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií

13. 02. 2014

Mgr. Iveta Molnárová
[iveta.molnarova@cvtisr.sk]

Innovation, profit and the common good in higher education

Innovation, profit and the common good in higher education
Harpur, John – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. 310  s.

Inovácie, profit a spoločné dobro vo vysokoškolskom vzdelávaní  

Publikácia prináša prieskum inovačných politík a politík komercializácie vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Inside real innovation

Inside real innovation
Fitzgerald, Eugene;  Wankerl, Andreas; Schramm. Carl– Singapore: World Scientific Publishing , 2011. 233 s.

Podstata reálnych inovácií

Publikácia prináša detaily inovačného procesu v praktickej rovine - používa sa nový model vysvetľovania celého procesu inovácií.

Strategic management of innovation and design

 

Strategic management of innovation and design
Le Masson, Pascal; Weil Benoit; Hatchuel, Arman. – Cambridge: Cambridge University Press. 2010. 450 s.

Strategické riadenie inovácií a dizajn 

Publikácia prináša argumenty o tom, že strategické riadenie inovácií musí byť založené na inováciách v oblasti dizajnov. Analyzuje a vysvetľuje nové metódy riadenia inovácií.

 

Industrial organization: markets and strategies

 

Industrial organization: markets and strategies
Belleflamme, Paul; Peitz, Martin – Cambridge: Cambridge University  Press. 2011. 702 s.

Priemyselná organizácia: trhy a stratégie 

Prezentácia najdôležitejších typov priemyselných organizácií a ich adaptácia na rôzne trhové prostredia.

 

Access-right: the future of digital Copyright Law

 

Access-right: the future of digital Copyright Law
Efroni, Zohar – Oxford: Oxford University Press. 2011. 608 s.

Právo prístupu: budúcnosť digitálneho zákona o autorskom práve

V publikácii sa skúmajú vzťahy medzi  prístupom k infomáciám a ochranou autorských práv, so špeciálnym dôrazom na prístup k digitálnym informáciám.

 

Nanotechnology: intellectual property rights

 

Nanotechnology: intellectual property rights
Ganguli, Prabuddha; Jabade, Siddharth – Boca Raton, FL: CRC Press. 2012. 270 s.

Nanotechnológia: práva duševného vlastníctva

Publikácia zachytáva podstatu a dynamiku rozvoja a komercializácie práv duševného vlastníctva.

 

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií boli zakúpené v rámci projektu NITT SK. Kompletný zoznam publikácií nájdete na stránke NPTT http://nptt.cvtisr.sk/sk/informacne-zdroje/odborna-literatura/knihy-o-transfere-technologii.html?page_id=812. Publikácie sú k dispozícii na prezenčné štúdium v študovni špeciálnej literatúry CVTI SR na 4. poschodí.

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK