Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Univerzitný vedecký park „Campus MTF STU"– Cambo v Trnave

06. 03. 2014

CAMBO

Univerzitný vedecký park „Campus MTF STU" – Cambo sa stane prvým univerzitným výskumných parkom na Slovensku. Vybudovaný bude v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave so sídlom v Trnave, a to vďaka finančným prostriedkom z eurofondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj.

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu tohto unikátneho projektu na pôde rezortu školstva podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a rektor STU v Bratislave Robert Redhammer, spolu s dekanom Materiálovotechnologickej fakulty STU Oliverom Moravčíkom.

Vznik výskumného projektu bude podporený sumou vo výške viac ako 42 mil. EUR. Pôjde o prostriedky pochádzajúce z eurofondov (35,7 mil.), štátneho rozpočtu (4,2 mil.), ako aj finančnú spoluúčasť samotnej vysokej školy (5 % z celkovej sumy, čo predstavuje cca 2,1 mil.).

Minister Dušan Čaplovič vyslovil svoje potešenie, že autorom pilotného projektu výskumného univerzitného parku je práve STU, pričom ocenil jej významnú spoluprácu s priemyselným odvetvím zameranú na skvalitnenie vzdelávania študentov s väčším prepojením na trh práce. V tejto súvislosti vyjadril svoje želanie, „aby sa Slovenská technická univerzita stala pre ostatné vysoké školy vzorom pre budovanie takýchto úspešných projektov, ktoré umožňujú vytvárať lepšie podmienky pre vyššiu zamestnanosť v jednotlivých regiónoch.“

Existencia vedeckého parku „Campus MTF STU " – Cambo prinesie vybudovanie novej vedeckej infraštruktúry na svetovej úrovni zameranej na výskumné oblasti materiálového inžinierstva, iónových a plazmových technológií, ako aj automatizácie a informatizácie priemyselných procesov. Zamestnávať bude špičkových odborníkov v oblasti materiálového inžinierstva a podporí transfer technológií a poznatkov do praxe v podobe transferu know-how, zakladania start-up či spin-off firiem. Prispeje nielen ku skvalitneniu vzdelávania mladých ľudí na univerzite, ale zároveň aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. Termín realizácie aktivít je naplánovaný do 30. júna 2015.

Zdroje:
MŠVVaŠ SR
Prospekt STU

(MI)

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK