Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Univerzita Komenského položila základný kameň vedeckého parku

12. 03. 2014

Tlačová správa Univerzity Komenského
[PhDr. Andrea Földváryová]

Bratislava, 27. februára 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes položila základný kameň Univerzitného vedeckého parku UK (UVP UK). V bratislavskej Mlynskej doline tak vyrastie unikátne centrum s pôsobnosťou v oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií, ktoré prepojí výskum s praxou.

 Uloženie základného kameňa Univerzitného vedeckého parku UK

Obr. Sprava: Vedúci zastúpenia EK v SR Dušan Chrenek, generálny riaditeľ Váhostavu Ján Kato, rektor UK Karol Mičieta, minister školstva, vedy výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a prorektor UK Ján Turňa –  slávnostné položenie základného kameňa Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Univerzitný vedecký park UK bude v prvom rade slúžiť výskumným pracovníkom pôsobiacim na Univerzite Komenského, ale aj univerzite ako takej, najmä tým, že sa v ňom sústredia doteraz roztrieštené jednotky zamerané na výskum, ako sú centrá excelentnosti a kompetenčné centrá. UVP UK bude slúžiť ako komplexný výskumný inkubátor pre UK a neskôr aj pre firmy zo súkromného sektora podnikajúce vo vedecko-technickej oblasti.

UVP UK vyrastie v bezprostrednej blízkosti Prírodovedeckej fakulty UK. Poskytne jedinečný priestor pre interdisciplinárny výskum, do ktorého bude zapojených 11 bratislavských fakúlt UK. „Univerzitný vedecký park UK otvára perspektívy ďalšieho rozvoja vedy na pôde našej univerzity – so zásadným významom nielen na domácej, ale aj medzinárodnej úrovni,“ konštatuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

UVP UK sa bude okrem iného zaoberať najnovšími metódami DNA analýz v prevencii a liečení chorôb. „Z ďalších oblastí spomeňme vytvorenie personalizovanej,  t. j. na mieru šitej terapie pre pacientov na základe experimentálneho testovania reakcie pacientových buniek na farmakoterapiu a stanovenie optimálnej dávky liečiv u konkrétneho jedinca,“ vysvetľuje odborný garant projektu, prorektor UK prof. RNDr. Ján Turňa, PhD. Výskum v UVP UK neobíde ani fágovú terapiu – využitie bakteriofágov (t. j. „požieračov baktérií“, ktoré bežne existujú v ľudskom tele, ale i v prírode) alebo izolovaných fágových proteínov. Fágovú terapia môže byť perspektívnou možnosťou v liečbe bakteriálnych infekcií spôsobených baktériami odolnými voči antibiotikám.

Univerzitný vedecký park UK v číslach:

  • Celkové výdavky projektu predstavujú takmer 42 mil. EUR, z toho eurofondy sa budú podieľať 35,6 miliónmi eur, štátny rozpočet 4,2 milióna EUR a z vlastných zdrojov UK bude 2,1 milióna EUR. 
  • Doba trvania výstavby parku je naplánovaná na 18 mesiacov, v polovici roka 2015 bude postavená budova parku. V priebehu rokov 2014 – 2015 sa postupne obstarajú aj príslušné technologické zariadenia a vybavenie laboratórií.
  • UVP UK ponúkne takmer 250 pracovných pozícií (z toho 90 pre externých pracovníkov).
  • Celková rozloha UVP UK je 13 132 m2.
  • V budove UVP UK bude cca 80 laboratórií (laboratóriá pre biotechnológiu, molekulárnu biológiu, genetiku, chémiu, mikrobiológiu, virológiu, fyziológiu, etológiu, bunkovú biológiu, fyziológiu rastlín atď.).
  • V budove UVP UK bude aj 50 pracovní a rokovacích miestností, ako aj rôzne technické a zabezpečovacie priestory (sklady, prípravne, IT serverovňa a podobne).

Tlačová správa Univerzity Komenského

Bližšie informácie:
PhDr. Andrea Földváryová
vedúca Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

(MI)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK