Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Spolupráca – rozvoj – dialóg

14. 03. 2014

Mgr. Oľga Števková
[olga.stevkova@cvtisr.sk]

Všetky informácie v tomto článku sú spracované podľa prezentácie  “Transferový bigbít aneb zlaďme noty“  p. Martiny L. Jakl a p. Jaroslava Burčíka  na 1. národnej  konferencii  Transfer technológií v podmienkach ČR, konanej  4. 11. – 5. 11. 2013  v Brne.

Ako názov článku bolo použité motto občianskeho združenia AKTOP. 

AKTOP logo

Kvalitná spolupráca je jedným z kľúčov k úspechu v transfere  poznatkov a technológií  do praxe a  rozvoji  komercializácie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti .  
Fungujúci transfer poznatkov a technológií  medzi  výskumnými  organizáciami a priemyslom  je prínosom nielen pre priamych  účastníkov tohto procesu, ale aj pre spoločnosť v príslušnom regióne. Vo svete zaznamenávajú neobvyklý rast regióny podporujúce inovácie a prenos poznatkov (napríklad región Etelä – Suomi vo Fínsku, ktoré je počtom obyvateľov  porovnateľné so SR).

Centrá transferu technológií v Českej republike začínali svoju činnosť ako samostatné súčasti  vysokých škôl začiatkom 21. storočia. Postupom času sa zákonite objavila potreba vzájomnej spolupráce a využívania vytvoreného know-how .

Organizácie (reprezentované centrami transferu technológií českých vysokých škôl , verejných výskumných ústavov a fakultných nemocníc ) a osobnosti pôsobiace v oblasti transferu technológií  založili občianske združenie AKTOP (Asociace  institucí a odborníků transferu znalostí – Association of Knowledge Transfer Organizations and Professionals).  Členmi združenia sú právnické aj fyzické osoby činné a zainteresované vo vyhľadávaní, ochrane a komercializácii výsledkov výskumu, transferu poznatkov , vo využití nových poznatkov v  inovačnom  podnikaní  a v profesiách, ktoré  s týmito činnosťami  súvisia. V súčasnosti  tvoria členskú základňu prevažne centrá transferu technológií verejných výskumných inštitúcií a vysokých škôl ako inštitucionálni členovia.

Hlavnou ambíciou o. z. AKTOP je posilnenie spolupráce verejných výskumných inštitúcií, súkromného a verejného sektoru s cieľom zabezpečiť  komercializáciu výsledkov vedeckej činnosti na vyššej úrovni.

Aktívny rozvoj dialógu  medzi výskumnými inštitúciami, súkromným sektorom a rozhodujúcimi orgánmi na vnútroštátnej aj európskej úrovni sleduje cieľ podporovať  optimalizáciu  procesov  súvisiacich s transferom  technológií , tvorbu  zákonov a smerníc. 
Členovia AKTOP sú súčasťou pracovných skupín v projektoch  na Ministerstve priemyslu a obchodu  ČR a Technologickej agentúry ČR, majú  aktívne zastúpenie vo výboroch  európskej  organizácie ASTP-Proton.

Profesný  rozvoj členov zabezpečuje  akreditovaný program  pre profesionálov pôsobiacich v oblasti transferu technológií  na najstaršej univerzite v strednej a východnej Európe - Univerzite Karlovej v Prahe.

 Ďalšími aktivitami AKTOP  v oblasti vzdelávania  je organizovanie workshopov zameraných na  rozvoj CTT  a  seminárov pre určené cieľové skupiny v spolupráci s renomovanými zahraničnými inštitúciami (napr. ETH Zürich, nemecký koncern Bayer  a ďalšie).

Asociácia vidí priestor pre svoju činnosť hlavne  vo vzájomnej výmene skúseností  a vypracovaní osvedčených postupov, metodickej pomoci a  podpore začínajúcim centrám transferu technológií .  Aktuálnou výzvou je aj potreba profesionalizácie v poskytovaní podpory vedcom. 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK