Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Seminár k 10. výročiu siete PATLIB na Slovensku

14. 03. 2014

Logo Strediska patentových informácií

PhDr. Ľubomír Kucka
[lubomir.kucka@cvtisr.sk]

Pri príležitosti 10. výročia vzniku stredísk patentových informácií PATLIB na Slovensku zorganizoval Úrad priemyselného vlastníctva SR (úrad) 5. decembra 2013 seminár. Seminár sa uskutočnil na úrade a bol predovšetkým určený strediskám patentových informácií, kontaktným a informačným miestam úradu a informačno-poradenským miestam úradu pre inovácie.

Účastníci seminára mali možnosť oboznámiť sa s aktivitami Európskeho patentového úradu (EPÚ) zameranými na podporu stredísk PATLIB, ktoré prezentovala národná koordinátorka pre európsku spoluprácu EPÚ Heidrun Krestel. Projekty spolupráce úradu s európskymi a medzinárodnými inštitúciami, ako aj produkty a služby strediska PATLIB pôsobiaceho v ÚPV SR predstavil  riaditeľ odboru patentových fondov, informácií a analýz ÚPV SR Rastislav Marčok. Jednou z konkrétnych aktivít EPÚ na podporu stredísk PATLIB bol pilotný projekt preorientovania stredísk PATLIB na strediská poskytujúce nové sofistikované služby.

Jediným účastníkom v projekte za Slovensko bolo Stredisko patentových informácií PATLIB v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR). O dosiahnutých výsledkoch a poskytovaných službách strediska v CVTI SR v rámci pilotného projektu, ako aj o jeho plánovaných aktivitách informoval Ľubomír Kucka. Okrem toho boli na seminári prezentované činnosti a služby stredísk PATLIB Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach a v Banskej Bystrici. Súčasťou programu bolo načrtnutie aktuálnych trendov v poskytovaní patentových informácií a možnosti rozšírenia vzájomnej spolupráce medzi úradom a jeho partnermi.

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK