Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Patentová rešerš na stav techniky – význam pri informačnom zabezpečení výskumu

09. 04. 2014

PhDr. Ľubomír Kucka, Mgr. Oľga Števková
CVTI SR, Stredisko patentových informácií PATLIB
[lubomir.kucka@cvtisr.sk, olga.stevkova@cvtisr.sk]  

Aby mohol byť nápad považovaný za vynález, musí byť aspoň jedna podstatná súčasť jeho technológie originálna, podľa terminológie priemyselného vlastníctva – nová. Inak povedané, nesmie existovať dôkaz o tom, že časť nápadu, ktorá sa má vyznačovať novosťou, bola už niekde popísaná alebo bola použitá na rovnaký účel.

Inštitúcie investujú veľké sumy peňazí do výskumu a vývoja činnosti, ale málokedy si overia, či technológia ktorú chcú vyvíjať už existuje, prípadne či nie je vo vlastníctve inej firmy. Mnohí výskumníci, vynálezcovia tvrdia, že prišli na nové, doposiaľ nepoznané využitie nejakej technológie. Skutočnosť býva taká, že príslušný nápad je už známy. V takom prípade nemožno hovoriť o novosti. (1)

Rešerš na stav techniky sa vykonáva pred začiatkom výskumu s cieľom vyhnúť sa duplicitným nákladom na výskum a vývoj alebo ak chceme zistiť, či sú výsledky výskumu nové a je ich možné chrániť priemyselným právom. Pod pojmom stav techniky máme na mysli vedecké a technické informácie, ktoré existujú k dátumu podania patentovej prihlášky. Ide o všetky publikované dokumenty, ako sú: patenty, konferenčné materiály, články vo vedeckých periodikách, technická dokumentácia, výrobky a zariadenia (2), ale aj informácie sprístupnené verejnosti akýmkoľvek iným spôsobom  (ústna prezentácia).

Výskumníci sa často spoliehajú na klasické informačné zdroje, ako sú materiály z konferencií, vedecké publikácie, články, internet, kontakty a často nesledujú patentové dokumenty. Patentové informácie však ponúkajú nielen prehľad o najnovších technológiách a spôsoboch výroby, ale aj informácie o tom, kto je ich vlastníkom a kto sú hlavní aktéri v príslušnej vednej oblasti a sú považované za hlavný zdroj pri zisťovaní stavu techniky. (3) Patentové informácie majú špecifický charakter:

 • Ak chce výskumná inštitúcia, firma získať výlučné práva na vynález musí si podať žiadosť o udelenie  patentu. Patentový spis bude zverejnený v registroch patentových úradov a tak sprístupnený verejnosti. To vysvetľuje prečo patenty prinášajú najnovšie poznatky s časovým predstihom, pred uvedením technológie alebo výrobku na trh, príp. pred komerčnými publikáciami.
 • Obsahujú detailný popis technického riešenia, ktorý nenájdeme vo vedeckých publikáciách.
 • Patentové informácie sú ľahko dostupné prostredníctvom patentových databáz, ktoré spravujú národné, regionálne patentové úrady a medzinárodné organizácie.
 • Okrem technického riešenia obsahujú právne informácie, ako napr.: kto je majiteľ patentu, koľko rokov patent platí, resp. či zanikol.
 • Sú pravidelne aktualizované, akceptujú publikačné štandardy a sú štrukturované podľa univerzálnej klasifikačnej sústavy.

 

Patentová rešerš na stav techniky – kedy začať?

 • Pred začatím výskumu je nevyhnutné vykonať analýzu súčasného stavu techniky, ktorá môže ušetriť finančné prostriedky tým, že zachytí existujúci vývoj. Zároveň nám dá obraz o potenciálnych partneroch, s ktorými môžeme na výskume spolupracovať.
 • Počas výskumu - je pravdepodobné, že napriek prvotnej analýze budete skúmať aj tzv. „neprebádané oblasti“. Počas výskumu môžu vzniknúť nové publikácie, a preto je potrebné neustále sledovať technologický vývoj a získavať aktuálne informácie o dosiahnutom pokroku.
 • Pred prihlásením vynálezu – s cieľom vyhnúť sa plytvaniu peňazí, riziku a kolízii k existujúcemu stavu techniky (publikovaným patentovým dokumentom).
 • Pred obchodným využitím výrobku alebo technologického procesu - hľadáme platné patenty, ktoré by mohli zabrániť využívaniu vynálezu.

 

Patentová rešerš na stav techniky – kde hľadať?

Patentové dokumenty sú v súčasnosti voľne dostupné v databázach patentových úradov. Ide najmä o databázy: ESPACENET (producent Európsky patentový úrad - EPÚ), (4)  Patentscope (producent Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo - WIPO), (5) USPTO (Patentový a známkový úrad USA), Depatisnet (Patentový a známkový úrad SRN), Patent Abstracts of Japan (Industrial Property Digital Library). Patria sem aj databázy Úradu priemyselného vlastníctva SR. V databázach môžeme vyhľadávať podľa rôznych selekčných (vyhľadávacích) kritérií ako sú: kľúčové slová, patentové triedenie, publikačné a prihlasovacie údaje, údaje o majiteľovi a pôvodcovi ap.

Všetky patentové databázy obsahujú bibliografické údaje, anotáciu, obrázok a plný text patentových dokumentov. Patentová rešerš je výsledkom informačného prieskumu a poskytuje informácie, ktoré sú relevantné k danej požiadavke (tematickému dotazu). 

Patentová rešerš na stav techniky – ako postupovať?

Patentová rešerš na stav techniky sa môže realizovať nasledovnými spôsobmi:

 • používateľ si ju spraví sám;
 • spracovaním poverí profesionálnych informačných špecialistov, napr. v Stredisku patentových informácií PATLIB v CVTI SR a ďalších strediskách PATLIB (ÚPV SR, SNK Martin, ŠVK B. Bystrica, ŠVK Košice).

V prvom prípade však hrozí riziko že používateľ nebude mať dostatočné rešeršné zručnosti a skúsenosti, dostatok času ani relevantné nástroje na dosiahnutie požadovaného výsledku. V Stredisku PATLIB v CVTI SR je táto služba bezplatná. Rešerše si môžu používatelia objednať pomocou elektronického formulára na webovej stránke CVTI SR: http://www.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3557 alebo e-mailom: patlib@cvtisr.sk 

Veľmi dôležitým predpokladom je správne pomenovať problém, teda voľba vhodných kľúčových slov, termínov, ktoré najlepšie vystihujú podstatu technického riešenia alebo technického problému. Zo skúseností môžeme povedať, že pri vyhľadávaní ide o kombináciu viacerých kľúčových slov. Užitočnou pomôckou je medzinárodné patentové triedenie (MPT), ktoré pomáha zatriediť problematiku do klasifikačného symbolu alebo symbolov, pomocou ktorých rešeršér môže vyhľadávať relevantné dokumenty. Za najefektívnejší spôsob pri vyhľadávaní patentových dokumentov sa považuje kombinácia patentového triedenia s kľúčovými slovami. Okrem toho sa môžu použiť aj iné rešeršné kritériá, ako je rozsah rokov, názov firmy ap. Významnou pomôckou pri vyhľadávaní je, ak poznáme firmu, ktorá sa zaoberá podobným riešením, majiteľa určitého patentu alebo publikovaný patentový dokument. Uvedené indície rýchlejšie napomáhajú vyhľadaniu relevantných výsledkov, avšak používatelia často nepoznajú majiteľov patentov, ani publikované patentové dokumenty. Rešerš na stav techniky obsahuje okrem patentových dokumentov aj nepatentovú literatúru vrátane technických a vedeckých článkov, záverov z konferencií ap. (6)

Záverečná fáza patentovej rešerše sa koncentruje na vyhodnotenie vyhľadaných patentových dokumentov. V tejto fáze identifikujeme dokumenty, ktoré najviac zodpovedajú tematickému zadaniu. Výsledky vyhľadávania (rešerše) sa uvádzajú v rešeršnej správe, ktorá obsahuje zoznam dokumentov s možnosťou prístupu k plným textom dokumentov.

 

Záver

Vo svete existuje viac ako 80 miliónov udelených patentov a milióny publikácií. To všetko je stav techniky, ktorý potenciálne znamená riziko vo vzťahu k výsledkom výskumu a ich priemyselno-právnej ochrane patentovou prihláškou, pretože niektoré informácie môžu byť prekážkou novosti, a nepatentovateľnosti vynálezu. Rešerš na stav techniky môže zabrániť plytvaniu financií na výskum, prípadne na podanie patentovej prihlášky. Preto by mali byť patentové rešerše na stav techniky neoddeliteľnou súčasťou aktivít inštitúcií zameraných na výskum a vývoj.

 

1 <http://www.epo.org/learning-events/materials/inventors-handbook/novelty.html>

2 SCHWANDER, P.: Prior Art Searches: A Must For Innovative SME´s <http://www.wipo.int/sme/en/documents/prior_art_fulltext.html>

3 HAMANO, Y.: Use of Patent Information (Prior Art) for Technology Management. Innovation and Technology Transfer Section, Patent Division, WIPO

< http://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_cm_09/wipo_ip_cm_09_topic7_01.pdf>

4 Pozn.: ESPACENET obsahuje viac ako 80 miliónov dokumentov z 90 štátov. <worldwide.espacenet.com/help?topic=coverageww&locale=en_EP&method=handleHelpTopic>

5 Pozn.: Patentscope obsahuje viac ako 32,5 milióna dokumentov

6 HARACHOVÁ, M. – KUCKA, Ľ.: Rešeršné služby Strediska patentových informácií PATLIB v CVTI SR. ITlib č.1, 2012. <http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2012/1/resersne-sluzby-strediska-patentovych-informacii-patlib-v-cvti-sr.html?page_id=1041>

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK