Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Národný portál pre transfer technológií – NPTT: Vzorové materiály (2. časť)

27. 03. 2014

Logo NPTTIng. Martin Smeja, PhD.
[martin.smeja@cvtisr.sk]

V prvej časti bol predstavený Národný portál pre transfer technológií (NPTT) ako prvý kontaktný bod na využívanie poskytovaných služieb v procese transferu technológií pre vedeckovýskumných pracovníkov. Osobitne sme si priblížili expertné podporné služby a hradenie patentových poplatkov.

V druhej časti sa zameriame na poskytované vzorové materiály – dohody, zmluvy, smernice a metodické materiály, ktoré sa používajú v jednotlivých krokoch procesu transferu technológií na úpravu vzťahov zúčastnených strán (dohody, zmluvy) alebo slúžia ako interné predpisy vedeckovýskumných inštitúcií upravujúce náležitosti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií v inštitúcii (smernice) alebo môžu slúžiť ako návod alebo pomôcka vo vybraných oblastiach transferu technológií (metodické materiály).

Dohody a zmluvy predstavujú základ potrebný pre systematickú realizáciu aktivít súvisiacich s transferom poznatkov a technológií nadobudnutých vedeckovýskumnou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe. Osobitne ide o zmluvy medzi zástupcami komerčnej sféry a vedeckovýskumnými inštitúciami (vysoké školy, SAV a iné výskumné inštitúcie financované z verejných zdrojov). Cieľom vzorových zmlúv je ich praktické využitie najmä jednotlivými centrami transferu technológií, ktoré na Slovensku pôsobia.

Dohoda o mlčanlivosti

Uzavretím tejto dohody sa zmluvné strany (napr. vysoká škola a obchodná spoločnosť) zaväzujú udržiavať mlčanlivosť o poskytnutých informáciách a zabezpečiť ochranu dôverných informácií. Ide napríklad o ochranu informácií, ktoré poskytuje vedeckovýskumný pracovník potenciálnemu partnerovi pri rokovaniach o komercializácii duševného vlastníctva (udelenie licencie a pod.).

Zmluva o spoločnom výskume

Spoločný výskum možno definovať ako spojenie dvoch alebo viacerých subjektov z verejnej a/alebo súkromnej sféry za účelom realizovania výskumu, v rámci ktorého môžu vzniknúť hmotné alebo nehmotné výsledky výskumu, najmä predmety duševného vlastníctva. Všetky subjekty zúčastňujúce sa spoločného výskumu majú zvyčajne právo využívať vytvorené predmety duševného vlastníctva. Zmluva o spoločnom výskume upravuje, ako konkrétne bude výkon práv duševného vlastníctva realizovaný.

Licenčná zmluva

Zmluva, na základe ktorej jedna zmluvná strana (majiteľ práv) udeľuje druhej zmluvnej strane súhlas na používanie určitého predmetu duševného vlastníctva (licenciu). V prípade vedeckovýskumných inštitúcií, patrí tento spôsob komercializácie k preferovaným, nakoľko udelením súhlasu na používanie predmetu duševného vlastníctva nepríde majiteľ práv o dané právo, bude iba v určitom rozsahu limitovaný pri ďalšom nakladaní s ním.

Smernice upravujú práva a povinnosti zamestnancov, študentov a zamestnávateľa (napr. vysokej školy) súvisiace so vznikom, ochranou a komercializáciou duševného vlastníctva, ktoré je výsledkom vedeckovýskumnej činnosti. Určujú tiež postupy pre získanie právnej ochrany a komercializáciu vzniknutého duševného vlastníctva. V rámci prípravy bolo identifikovaných 24 smerníc používaných v zahraničných centrách transferu technológií, pričom boli prispôsobené na legislatívne pomery slovenských vedeckovýskumných pracovísk. Jednotlivé smernice medzi sebou navzájom súvisia, preto bol vytvorený tzv. systém interných vzorových smerníc, ktorého schematické zobrazenie je detailne znázornené na portáli NPTT www.nptt.sk, v časti Poskytované vzorové materiály – Smernice.

Smernica o duševnom vlastníctve

Smernica, ktorá je jednou z troch základných smerníc. Je určená vedeckovýskumným pracovníkom a študentom, pričom poskytuje všeobecné a základné informácie o duševnom vlastníctve ako výsledku vedeckovýskumného bádania. Sú v nej uvedené charakteristické znaky jednotlivých predmetov duševného vlastníctva, patriace do kategórie podľa Autorského zákona (napr. autorské dielo, databáza, zvukový záznam a pod.), priemyselného práva (patent, úžitkový vzor, dizajn a pod.) a kategórie neregistrovaných predmetov duševného vlastníctva (napr. know-how, obchodné tajomstvo a pod.). Na túto smernicu nadväzujú ďalšie smernice pre jednotlivé kroky transferu technológií, napríklad:

  • Smernica o nahlasovaní výsledkov vedeckovýskumnej činnosti
  • Smernica  o úlohách a činnostiach centra transferu technológií v procese transferu technológií
  • Smernica o zachovaní dôvernosti informácií

Smernica o zachovaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

Smernica sa vzťahuje na všetkých zamestnancov a študentov vedeckovýskumných inštitúcií. Definuje, na aké typy informácií sa povinnosť mlčanlivosti vzťahuje, postupy pri plnení informačnej povinnosti a povinnosti zachovania a ochrany dôverných informácií.

Metodické materiály

Metodické materiály tvoria príručky na realizáciu vybraných procesov z oblasti transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva. Môžu byť nápomocné pri oboznamovaní sa s problematikou transferu technológií a pri zavádzaní procesov súvisiacich s transferom technológií vo vedeckovýskumných inštitúciách.

Duševné vlastníctvo a transfer technológií

Séria odborných publikácií, ktorých cieľom je priblížiť problematiku ochrany duševného vlastníctva, prenosu poznatkov a technológií z akademického prostredia do praxe a ďalších tém z oblasti transferu technológií zástupcom slovenskej akademickej obce. Komplexný proces transferu technológií sa skladá z viacerých etáp. Tieto etapy sú podrobne rozpracované v jednotlivých dieloch tejto série, pričom zároveň korešpondujú aj s témami odborných seminárov organizovaných v rámci národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.

Zakladanie centier transferu technológií

Materiál popisuje postup na zriadenie a prevádzku centra transferu technológií (CTT) vo vedeckovýskumnej inštitúcii v SR. CTT predstavuje základný organizačný prvok systému ochrany a komercializácie predmetov duševného vlastníctva, ktoré vznikli ako výsledok výskumu a vývoja na akademickej alebo vedeckovýskumnej inštitúcii. Založenie CTT má rozhodujúci vplyv na organizačnú kultúru inštitúcie a postoje členov akademickej obce, pretože súvisí so zavádzaním nových systémov, procesov a smerníc.

Na Národnom portáli pre transfer technológií, ktorý je vybudovaný a prevádzkovaný Centrom transferu technológií pri CVTI SR, sú k dispozícii na prevzatie všetky poskytované vzorové materiály v osobitnej sekcii. Keďže ide o vzorové materiály, je potrebné, aby si ich vedeckovýskumná inštitúcia pri preberaní a implementovaní prispôsobila svojim konkrétnym podmienkam a zapracovala do nich údaje, ktoré považuje za dôležité. Na úpravu môže využiť odbornú právnickú pomoc prostredníctvom nami poskytovaných expertných podporných služieb (bližšie popísaných v čísle 4/2013), ktoré rovnako ako vzorové materiály poskytujeme akademickej obci zdarma.

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK