Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Národné centrum transferu technológií – aktuálny stav fungovania verzus princípy a východiská

08. 04. 2014

Logo NITT SKMgr. Miroslav Kubiš, projektový manažér NITT SK
[miroslav.kubis@cvtisr.sk]

V minulom čísle nášho časopisu sme si na tomto mieste uviedli základné myšlienky o fungovaní transferu technológií (TT), popísali sme aké jednotlivé úkony realizácia TT obsahuje a snažili sme sa vytvoriť predstavu o tom, aké zázemie – personálne, organizačné aj finančné – je potrebné vybudovať, aby mohol byť TT na vedeckovýskumných inštitúciách realizovaný efektívne a systematicky. Zároveň sme predstavili myšlienku vytvorenia Národného centra transferu technológií (NCTT), ktoré bude schopné suplovať nedostatok skúseností, financií a personálnych kapacít slovenských akademických inštitúcií v oblasti transferu technológií. Pri odhadovanom potenciáli vzniku nových prípadov duševného vlastníctva v akademickej obci za rok môže byť aj veľmi efektívnym modelom pri realizácii TT v podmienkach Slovenskej republiky.

V tomto článku si povieme o aktuálnej situácii pri podporovaní procesu TT v jednotlivých akademických inštitúciách v SR, o tom, do akej miery aktuálny stav v podpore procesu TT Centrom transferu technológií (CTT) pri CVTI SR napĺňa princípy uvedené v prvej časti článku a o tom, ako funguje podpora v procese TT v čase, kým nie je formálne založené Národné centrum transferu technológií.

CTT pri CVTI SR pokrýva viaceré oblasti podpory TT na Slovensku. Prostredníctvom expertných podporných služieb (EPS) dodáva akademickým inštitúciám priame odborné výkony nevyhnutné pre realizáciu transferu konkrétnych prípadov vynálezov a nových technológií. V rámci implementácie projektu NITT SK sme zmapovali jednotlivé kroky v procese TT od nahlásenia vzniku duševného vlastníctva až po podpis zmluvy s komercializačným partnerom. Pre tieto kroky sme definovali odborné činnosti potrebné na ich realizáciu. A tieto činnosti ponúkame akademickým pracoviskám ako expertné podporné služby. Využitie podpory od CTT pri CVTI SR teda nie je podmienené realizáciou celého TT iba v réžii CTT pri CVTI SR.

Jednotlivé akademické inštitúcie majú vďaka takejto atomizácii činností možnosť vybrať si podporu iba pre tú činnosť v rámci celého TT, ktorú nevedia realizovať vlastnými silami. Transfer ako celok je stále v ich réžii. Nestrácajú možnosť ovplyvniť osud vynálezu alebo technológie, ktoré vznikli na ich pôde.

CTT pri CVTI SR nie je vybavené takými personálnymi kapacitami, aby mohlo vlastnými silami realizovať všetky požiadavky prichádzajúce z akademických pracovísk. S touto situáciou sa samozrejme rátalo a bol zvolený model, pri ktorom CTT pri CVTI SR zabezpečuje expertov na odborné výkony podľa ad hoc potrieb tej ktorej požiadavky. Sprostredkovaný expert realizuje odborný výkon v kooperácii s osobou, ktorej bola táto úloha zverená štatutárom inštitúcie (spravidla ide o zamestnancov CTT akademickej inštitúcie). Akademická inštitúcia za odborné výkony expertov, ani za sprievodnú administráciu neplatí žiadne úhrady. Tieto sú plne hradené z projektu NITT SK.

Riadením systematického poskytovania podpory pri realizácii konkrétnych transferov na akademických inštitúciách sa CTT pri CVTI SR snaží presadzovať také realizácie transferov, ktoré zodpovedajú princípom riešenia otázok súvisiacich s DV na akademických inštitúciách. Snažíme sa presadzovať postupy, ktoré môžu byť nápomocné pri eliminácii úniku DV z akademických inštitúcií, svojím pôsobením vytvárame tlak na vznik centier TT pri jednotlivých podporovaných inštitúciách a na zverovanie reálnych výkonov pracovníkom týchto centier.

Ďalším významným prínosom pre rozvoj TT na Slovensku je hradenie poplatkov spojených so zabezpečením priemyselno-právnej ochrany duševného vlastníctva. CTT pri CVTI SR využíva pre hradenie takýchto poplatkov účelové prostriedky v rozpočte CVTI SR. Tieto prostriedky pochádzajú zo štátneho rozpočtu SR a sú určené na hradenie takých výdavkov pri realizácii TT, ktoré nie je možné hradiť zo štrukturálnych fondov. Takými sú najmä uvedené poplatky.

Zodpovedným prístupom k poskytovaniu týchto prostriedkov CTT pri CVTI SR presadzuje princíp, na základe ktorého majú byť na vynálezy a nové technológie vynakladané prostriedky iba do tej miery, do akej je možné predpokladať, že vynález alebo technológia nájde uplatnenie v praxi. 

Pri budovaní národného systému podpory TT na Slovensku ale nie je naším cieľom iba poskytovanie priamej podpory na zabezpečenie ochrany vzniknutého duševného vlastníctva (DV) a na jeho úspešnú komercializáciu. Rovnako významným cieľom celého snaženia je vybudovať v slovenskej akademickej obci také prostredie, v ktorom bude riešenie otázok súvisiacich s DV transparentne upravené a bude sa riadiť pravidlami, s ktorými budú uzrozumené všetky zúčastnené strany a pre všetky zúčastnené strany budú prínosné.

Tvorbu takýchto pravidiel majú po formálnej stránke na starosti akademické inštitúcie. Pre riadenie svojho chodu v oblasti ochrany DV a jeho komercializácie môžu pripravovať interné nariadenia (smernice), ktorými určujú povinnosti zamestnancov pri riešení otázok súvisiacich s DV vzniknutým na pôde inštitúcie. Smernice tiež fungujú ako významný nástroj na budovanie prostredia vhodného na úspešnú realizáciu zhodnocovania výstupov vedeckovýskumnej činnosti akademických inštitúcií.

Pre CTT pri CVTI SR je vysokou prioritou, aby mohlo byť nápomocné akademickým inštitúciám pri budovaní prostredia podporujúceho rozvoj TT. Princíp transparentnosti a systematickosti napomáhame presadzovať podporou pri navrhovaní smerníc ako interných predpisov akademických inštitúcií na realizáciu TT na ich pôde.

Ponímanie rôznych aspektov TT môže byť do istej miery u jednotlivých inštitúcií rôzne. Niektoré akademické inštitúcie môžu zdôrazňovať nimi preferované aspekty TT, niektoré môžu uprednostňovať iné, ktorákoľvek inštitúcia môže pritom kedykoľvek rozvinúť nový pohľad na realizáciu TT prípadne na TT ako taký. Prostredie, v ktorom sa TT môže realizovať, je dynamické a podlieha vývoju.

CTT pri CVTI SR postupne rozvíja aktivity, ktoré v budúcnosti majú napomôcť vybudovať takú formu podpory TT na Slovensku, ktorá bude vychádzať z overených princípov a zároveň bude odrážať nové poznatky a prístupy. Za týmto účelom CTT pri CVTI SR v súčasnosti vyvíja iniciatívu pri tvorbe metodických materiálov pre rôzne oblasti TT, ako nástrojov, ktoré majú potenciál byť návodom na realizáciu TT podľa osvedčených princípov. Rovnako môžu byť však aj nástrojom na zvyšovanie všeobecného povedomia o ochrane DV a jeho komercializácii a o možných úlohách pracovníkov akademických inštitúcií v tomto procese.

Popritom je CTT pri CVTI SR aktívne aj pri organizovaní odborných podujatí, kde vytvára priestor na prenos aktuálnych poznatkov zo svetových inštitúcií slovenským akademickým inštitúciám, resp. priestor na vzájomnú výmenu skúseností a „best practices“ medzi akademickými inštitúciami navzájom.

Ako posledný z uvádzaných, no určite nie posledný významovo, je princíp subsidiarity, aktuálne dôsledne dodržiavaný pri podpore TT na akademických inštitúciách Centrom TT pri CVTI SR. V úvode článku sme tento princíp krátko naznačili. Zohľadňuje sa v prístupe, keď je pre akademické inštitúcie vytvorený priestor na vlastnú realizáciu tých procesov TT, ktoré sú inštitúcie schopné realizovať. Až pri procesoch, kde môžu potrebovať ďalšiu asistenciu, aktuálne nastupuje so svojimi podpornými službami CTT pri CVTI SR. Princíp subsidiarity rovnako odráža nezastupiteľnú funkciu centier TT jednotlivých akademických inštitúcií pri viacerých krokoch v procese TT. Poukazuje tak na nevyhnutnosť ich zriaďovania a fungovania popri národnom centre TT.

V budúcom článku si opäť v krátkosti ukážeme, do akých plánov pre fungovanie NCTT sa pretavili aktuálne získané a ďalej získavané skúsenosti z poskytovania podpory v procese TT a tiež ako sa vo fungovaní NCTT budú odrážať novozískané vedomosti. Uvedieme si, ako budú popísané princípy zohľadňované pri fungovaní NCTT a aké ďalšie, teraz neuplatňované aktivity, môže NCTT pre svojich členov rozvíjať.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK