Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Mgr. Miroslav Kubiš

08. 04. 2014

Vážení čitatelia,

Mgr. Miroslav Kubišprvé tohtoročné vydanie bulletinu TTb je ideálnou príležitosťou spomenúť, hneď v jeho v úvode, úspešné kroky minulého obdobia. Už rok sa prostredníctvom projektu  NITT SK buduje Národný systém podpory transferu technológií.  Reálna podpora procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie sa odráža v 63 otvorených  prípadoch vynálezov a technológií. Podalo sa 27 národných patentových prihlášok alebo úžitkových vzorov a 6 medzinárodných patentových prihlášok. Aktuálne sa predpokladá zabezpečenie podania desiatok ďalších medzinárodných prihlášok a vyhľadanie konkrétnych partnerov pre komercializáciu chránených technológií. Vďaka patrí najmä vzájomnej spolupráci  Centra transferu technológií pri CVTI SR s akademickou sférou, bez ktorej by sme aj náplň do nášho časopisu hľadali zložitejšie.

V tomto čísle pokračujeme v  novej obsahovej štruktúre. V pravidelných rubrikách  vám prinášame aktuálne informácie z oblasti podpory a realizácie transferu technológií na Slovensku. Dočítať sa môžete, ako napĺňame princípy správnej realizácie transferu technológií  (TT) pri poskytovaní našich podporných služieb, rovnako ako pri budovaní národného systému podpory TT.

Otvorením novej rubriky začíname prinášať tiež informácie z veľmi zaujímavej oblasti, ktorou je spracovanie jednotlivých krokov v procese TT v interných legislatívnych predpisoch akademických inštitúcií – smerniciach.

Aktuálne preberanou témou je jednotný patent. Z iniciatívy Európskeho patentového úradu (EPÚ) a po schválení Európskym parlamentom majú krajiny Európskej únie ratifikovať možnosť priemyselno-právnej ochrany duševného vlastníctva, ktorá zjednoduší a zlacní získanie takejto ochrany v krajinách Európskej únie. Téme sa osobitne venujeme v  rozhovore s B. Battistellim, predsedom EPÚ a v následnom sumarizujúcom článku.

Zaujímavé čítanie prináša článok o doterajších skúsenostiach s transferom technológií a jeho inštituciálnym zabezpečením na Slovenskej technickej  univerzite (STU). Veľmi  cennou bola v tomto prípade spolupráca priamo s Kanceláriou spolupráce s praxou na STU.  Ide opäť o jednu z nových tém v našom časopise, v ktorej máme záujem pokračovať. V každom ďalšom čísle ponúkneme niektorému pracovisku pre transfer technológií alebo niektorej z akademických inštitúcií priestor na prezentáciu svojich skúseností z oblasti ochrany duševného vlastníctva, jeho komercializácie a pôsobenia pracoviska na pôde inštitúcie.

Veríme, že aj v tomto čísle bulletinu nájdete dostatok informácií, ktoré sú dôkazom toho, že na Slovensku sa transfer technológií stáva v akademickom prostredí významnou témou. Radi samozrejme uvítame podnetné ohlasy, ktoré akúkoľvek z preberaných tém môžu posunúť ďalej.

Prajeme vám obohacujúce čítanie.

Mgr. Miroslav Kubiš,
projektový manažér NITT SK

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK