Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Kancelária spolupráce s praxou pozná potenciál Slovenskej technickej univerzity

25. 04. 2014

Mgr. Eva Vašková
[eva.vaskova@cvtisr.sk]

Lokálne centrá transferu technológií  na našich vysokých školách a v Slovenskej akadémii vied nevznikli len tak z ničoho nič, ich práca má reálne výsledky, pričom každodenne sa stretávajú s rôznymi „radosťami aj starosťami“. Akým spôsobom poskytujú tieto centrá svoje služby, z čoho sa môžu navzájom poučiť, v čom inšpirovať. by sme radi priblížili prostredníctvom série tematických článkov. Predstavujeme vám Kanceláriu spolupráce s praxou – centrum transferu technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

Centrum transferu technológií STU funguje už takmer štyri roky. V minulom roku podpísalo zmluvu o poskytovaní expertných podporných služieb s Centrom vedecko-technických informácií SR. Lucia Rybanská, manažérka transferu technológií a duševného vlastníctva z Kancelárie spolupráce s praxou, bola pre nás tým správnym zdrojom informácií na predstavenie aktivít spojených s  ochranou duševného vlastníctva a jeho komercializácie na STU.   

Kde hľadať začiatok

V roku 2010 bol v rámci operačného programu Výskum a vývoj spustený projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorého cieľom aj výsledkom bolo zriadenie strediska TRANSFERTECH. Realizoval sa na pôde Know-how centra STU, ktoré malo v tejto oblasti skúsenosti od svojho vzniku v roku 2000.

„Poslaním strediska bolo vytvoriť na STU priaznivé prostredie na prenos výsledkov vedeckovýskumnej činnosti z fakúlt a ústavov do spoločenskej a hospodárskej praxe s cieľom získať aj finančný prínos pre STU a jej výskumníkov,“  konkretizuje Rybanská.

Stredisko malo ambíciu stať sa kontaktným bodom pre komerčné spoločnosti, ktoré majú záujem o konzultačnú a expertíznu činnosť STU, využitie jej laboratórnych kapacít, zmluvný výskum a prenájom technológií. Mapovalo technológie a poznatky z výskumu pracovísk STU, riešilo správu duševného vlastníctva vzniknutého na univerzite a podporu pri uzatváraní licenčných zmlúv a zmlúv o dielo. Aktívne  vyhľadávalo kontakty na partnerov z priemyselnej praxe, propagovalo výsledky výskumu STU a spolupracovalo  s Univerzitným technologickým inkubátorom STU.

Know–how STU prezentovať  len cez Know–how centrum STU 

„K organizačným zmenám došlo pred dvoma rokmi, dňa 29.10.2012 bolo zriadené špecializované pracovisko Know-how centra STU – Kancelária spolupráce s praxou,“ spomína Rybanská.

Na Kanceláriu spolupráce s praxou prešli všetky práva, povinnosti a záväzky strediska TRANSFERTECH, ktoré bolo zriadené v roku 2010.

Kancelária spolupráce s praxou zabezpečuje na celouniverzitnej úrovni koordináciu a komplexný odborný servis ostatným pracoviskám STU v oblasti transferu know-how a technológií, a to smerom z praxe na pôdu univerzity, ale predovšetkým z univerzity do praxe. 

„Prostredníctvom Kancelárie spolupráce s praxou je možné zabezpečiť firme možnosť využiť náš výskumný potenciál, napríklad spoluprácou na ich výskumnom alebo vývojovom projekte. Prípadne vieme vypracovať expertízy, či poskytnúť odbornú konzultáciu s našimi odborníkmi vo všetkých oblastiach technickej praxe,“ uvádza Rybanská.

Keďže ide o technickú univerzitu, týka sa to najmä týchto oblastí:

 

Služby sú najdôležitejšie

Pre vedeckých pracovníkov je lokálne centrum transferu technológií dôležité najmä z pohľadu poskytovaných služieb, ktoré majú zabezpečiť realizáciu jednotlivých krokov transferu technológií od výberu a ohodnotenia výsledkov výskumu a vývoja cez uzatváranie licenčných zmlúv, zakladanie spin-off firiem a podobne.  Lucia Rybanská špecifikovala nasledovné:

Spolupráca otvorila ďalšie možnosti   

Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT pri CVTI SR) v rámci realizácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK buduje systém podpory TT na národnej úrovni.  „Súčasťou národného systému podpory je najmä poskytovanie expertných podporných služieb, ktoré svojím rozsahom pokrývajú celý proces transferu technológií do praxe. Expertné podporné služby sú poskytované na základe zmluvy o ich poskytovaní medzi CVTI SR a vedeckovýskumnou inštitúciou, ktorá má o tieto služby záujem. Nadviazanie takejto spolupráce aj s najväčšou a najstaršou technickou univerzitou na Slovensku sme samozrejme vítali a zároveň považovali za kľúčové ,“  hovorí Jaroslav Noskovič z CTT pri CVTI SR.           

„Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb (EPS) medzi Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) a STU bola podpísaná 23. 05. 2013,“ dopĺňa Rybanská.

Čo  STU konkrétne získala

Na základe zmluvy môže STU využívať služby ako je asistencia pri výbere výsledkov vedeckovýskumnej činnosti na priemyselno-právnu ochranu a odhad ich komerčného potenciálu. „Nemenej dôležité je pre nás, že môžeme požiadať o prípravu a podanie  patentovej alebo inej prihlášky, a to tak na Slovensku, ako aj na zahraničných patentových úradoch. Uľahčilo sa nám tým celkové  vystupovanie  pred patentovými úradmi,“ hovorí Rybanská.

„Všetky činnosti v rámci poskytovaných služieb sú vykonávané expertmi, ktorých zabezpečuje aj hradí CVTI SR,“  konkretizuje Noskovič.  S využitím experta je jednoduchšie aj vyhľadávanie partnerov pre komercializáciu a tiež sprostredkovanie stretnutí s nimi.

 „Prínos uzavretej zmluvy vidíme aj v takých oblastiach, ako je voľba stratégie komercializácie duševného vlastníctva,  spolupráca pri tvorbe licenčných zmlúv či vedenie rokovaní,“  hovorí Rybanská.

Súčasťou expertných podporných služieb je aj monitoring dodržiavania licenčných podmienok a kontrola nelicenčnej výroby. Podľa Rybanskej je veľkou výhodou aj poradenstvo pri tvorbe a samotná tvorba podnikateľského plánu pre komercializáciu formou založenia spin-off firiem.  Samozrejmosťou je prípadná asistencia pri ich zakladaní. „Pomocou expertných podporných služieb môžeme  jednoduchšie vyhľadať investorov pre rozvoj týchto spoločností,“  dopĺňa Rybanská. 

Na odbornú spoluprácu sa môže spoľahnúť aj v tak náročnom kroku TT, ako je marketingová prezentácia technológie.

„Za  dôležité považujeme v prípade EPS  aj aktívne vyhľadávanie duševného vlastníctva - výstupov vedeckovýskumnej činnosti v akademickom prostredí, vhodných pre realizáciu ochrany duševného vlastníctva a komercializáciu,“ uzatvára túto problematiku Rybanská.

Interné predpisy sú správna voľba 

Proces transferu technológií je založený na určitom postupe. Súčasťou sú tiež rôzne administratívne úkony, rešpektovanie legislatívnych rámcov a podobne. „Ak chceme budovať národný systém podpory transferu technológií, mal by byť jasný, jednotný a transparentný. Zároveň však máme záujem reagovať aj na špecifiká konkrétnych inštitúcií a pomáhať im vytvárať vlastné interné predpisy, ktoré tieto špecifiká odrážajú“ hovorí Noskovič. 

Súčasťou podpory transferu technológií zo strany CVTI SR sú aj vzorové dohody, zmluvy či interné smernice, ktoré sú dostupné na Národnom portáli pre transfer technológií (www.nptt.sk)

Jednou z takýchto vzorových smerníc je aj Smernica o ochrane priemyselného vlastníctva. „Táto smernica hovorí o postupoch a povinnostiach zamestnancov a študentov vysokej školy alebo iného vedeckého pracoviska, ktoré zabezpečujú ochranu práv tých predmetov priemyselného vlastníctva (napr. vynález, dizajn, ...),ktorých pôvodcami alebo spolupôvodcami sú zamestnanci alebo študenti príslušného vedeckého pracoviska,“  konkretizuje Noskovič.   

Smernicu upravujúcu náležitosti súvisiace s ochranou a komercializáciou priemyselného vlastníctva prijala aj STU. „Smernica bola prijatá 17. septembra minulého roka s účinnosťou od 1. októbra 2013. Ide teda o relatívne krátke obdobie jej aplikácie. Primárnym dôvodom jej prijatia bolo stanoviť jednotné zásady pre ochranu a správu priemyselného vlastníctva na našej univerzite,“  hovorí Rybanská. Smernicou sa tak definovali pojmy ako patent, know-how, obchodné tajomstvo, pôvodca a podobne. Dôležité je aj nastavenie postupu pri vzniku predmetu priemyselného vlastníctva.

“Po prijatí smernice nasleduje fáza jej prezentácie fakultám, tzn. vedeckým a pedagogickým pracovníkom, zamestnancom, doktorandom, študentom. Potrebné je nastaviť takto celú patentovú politiku na našej univerzite,“  dopĺňa Rybanská.    

Aktuálne eviduje STU tri oznámenia pôvodcov o vzniku predmetu priemyselného vlastníctva, podané v súlade s prijatou smernicou.

Propagovať, propagovať a propagovať

Tak produkt, ako aj služba potrebujú svoju prezentáciu. Lokálne centrá transferu majú v prípade poskytovaných služieb taktiež jasne stanovenú úlohu – dostať tieto služby do povedomia vedeckých pracovníkov.

„Lokálne centrá transferu technológií majú vyvíjať aktivity, ktoré vedeckých pracovníkov či študentov doslova naučia s dôverou sa na ne obracať  v prípade ochrany duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe,“  hovorí Noskovič.

Aj Kancelária spolupráce s praxou na STU sa snaží o takúto osvetu. „Medzi naše najdôležitejšie úlohy momentálne patrí vytvorenie webovej stránky s ponukou služieb pre vedcov, výskumníkov STU a pre komerčnú sféru. Neskôr sa zvažuje aj webové rozhranie na nahlasovanie predmetov duševného vlastníctva,“  konkretizuje Rybanská. 

Podľa jej slov je podstatná najmä aktívna komunikácia na úrovni celej STU.  Jedine tak môže Kancelária spolupráce s praxou mapovať činnosť  jej vedeckovýskumných pracovísk.

Externá spolupráca zahŕňa zasa nadväzovanie kontaktov s inými centrami transferu technológií  u nás i v zahraničí.   

Priebežne sa pracuje aj na tvorbe letákov a propagačných článkov o Kancelárii spolupráce s praxou, ale aj o prijatej smernici. Neskôr pribudnú  aj semináre či školenia. „Postupné dosiahnutie týchto cieľov, akceptácia smernice zo strany vedeckých pracovníkov STU a ich aktívna súčinnosť pri nahlasovaní predmetov priemyselného vlastníctva, môže STU zabezpečiť v budúcnosti niekoľko významných patentov,“ dodáva Rybanská.

Kľúčové slová:
podpora transferu technológií , centrum transferu technológií

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK