Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Inšpiratívne inovácie naprieč Európou

11. 04. 2014

Nové príležitosti pre výskumníkov a inovatívne podniky v strednej Európe
Tlačová správa

Logo projektu FORT    

Počas uplynulých pár mesiacov bolo až 2100 zainteresovaných strán zapojených do nadnárodne orientovaných aktivít v strednej Európe v rámci projektu FORT, financovaného z EÚ, ktorý má za cieľ posilniť regionálne inovačné systémy, zvýšiť znalosti o navzájom dosiahnutých a realizovaných aktivitách, dosiahnuť vzájomné benefity a zmenšiť medzery medzi tvorcami politík a situáciou na trhu. Projekt FORT trval takmer tri roky a bol úspešne ukončený na konci februára 2014.

Podujatia pod názvom Innovation System Forums (Inovačné fóra) boli uskutočnené v Slovinsku, v Nemecku, na Slovensku, v Taliansku a v Maďarsku. Tieto akcie mali podobu konzultačných fór v rámci systému inovácií a zameriavali sa na príslušné otázky, ktoré sa objavovali v partnerských regiónoch. Celkovo bolo usporiadaných 20 Inovačných fór, na ktorých sa súhrnne zúčastnilo viac ako 800 účastníkov z prostredia vysokých škôl a univerzít, výskumných organizácií, inovačných centier, centier pre transfer technológií, klastrov, inkubátorov, inovačných odborníkov, „biznis anjelov“, ako aj zástupcov verejného sektora. V rámci projektu bolo zorganizovaných taktiež aj 12 podujatí pod názvom Innovation Open House Events s takmer 700 účastníkmi. Víťazom týchto podujatí boli udelené ceny v podobe Cezhraničných inovačných  voucherov, vzniklo tak 12 príležitostí na spoluprácu  v rámci stredoeurópskeho priestoru a poskytlo sa 60 000 eur na podporu medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce. FORT priniesol konkrétnu pomoc pre rozvoj prelomových inovácií, ako napríklad riadené uvoľňovanie fertilizérov, mobilná hudobná terapia, riešenie sociálnej otázky bývania, jogurt z materského mlieka, atď. Táto iniciatíva bola natoľko úspešná, že projektoví partneri mienia v organizovaní týchto podujatí pokračovať aj naďalej.

Ďalšou zaujímavou a prínosnou akciou projektu bol Tréning manažérov transferu technológií a klastrových manažérov, za účasti viac ako 200 odborníkov z danej oblasti. Okrem dvojdenných vzdelávacích akcií, ktoré zorganizovala väčšina partnerov, a na ktorých dostali účastníci cielené informácie o problematike transferu technológií, boli taktiež usporiadané aj  rozsiahle série vzdelávacích modulov so zapojením národných a medzinárodných vládnych orgánov.

Okrem vyššie spomínaných podujatí boli so zámerom dosiahnutia projektových cieľov realizované platformy ako Medzinárodná inovačná platforma združujúca 80 inovačných hráčov. Táto nadnárodná platforma predstavuje virtuálne miesto pre inovácie, nástroj na ich sústredenie, spracovávanie a prelínanie inovácií s podnikateľskými zámermi v priestore strednej Európy. Ďalej bola zriadená Nadnárodná sieť s viac ako 100 účastníkmi. Jedná sa o  sieť primárne združujúcu manažérov transferu technológií a klastrových manažérov a taktiež aj ďalšie subjekty pôsobiace v inovačnom systéme, sústredené v európskom inovačnom priestore a v regionálnych sieťach. Medzinárodná inovačná platforma a Nadnárodná sieť budú k dispozícii na oficiálnej internetovej stránke projektu aj po jeho ukončení.

Partnerské konzorcium vypracovalo sériu opatrení a zrealizovalo viaceré akcie s cieľom podporiť nielen Návrh spoločných odporúčaní – dokument vypracovaný partnermi projektu, ale aj spôsob, akým tieto opatrenia môžu významne prispieť k celkovému zlepšeniu inovačnej kultúry v regióne strednej Európy. Akcie boli implementované rôznym spôsobom, keďže každý partner mal možnosť prispôsobiť dané akcie podľa svojich regionálnych inovačných politík, existujúcich programov a regionálnych inovačných charakteristík. Tieto akcie sa stali účinnými nástrojmi, pretože splnili hlavný cieľ – poskytli podnikateľskému sektoru relevantné informácie a zvýšili aktivitu všetkých zúčastnených subjektov, vrátane nadviazania vzájomnej spolupráce, ktorá presahuje rámec projektu FORT.

Hlavná pozornosť počas záverečného obdobia projektu FORT bola venovaná realizácii ambicióznych pilotných akcií. Nasledujúc príklad úspešne zrealizovaných akcií v rámci predchádzajúcich výstupov projektu, mnohí z partnerov v rámci pilotných aktivít usporiadali semináre a konferencie, ktorých cieľom bolo informovať výskumníkov a podnikateľov o tom, ako spolupracovať, s cieľom priniesť inovácie na trh čo najefektívnejším spôsobom. Tieto podujatia, ktoré boli primárne určené pre cieľovú skupinu výskumných pracovníkov a podnikateľov, umožnili účastníkom vymieňať si svoje názory a skúsenosti. Ďalšie pilotné akcie projektu FORT boli zamerané na vytváranie databáz, modelových dokumentov a príručiek, s cieľom udržateľnosti výsledkov projektu aj po jeho finalizácii.

Background
FORT (FOstering continuous Research and Technology application) je projekt, ktorého hlavnou oblasťou intervencie je vytváranie kapacít pre šírenie a aplikáciu inovácií, s celkovým rozpočtom vo výške 2 331 418 EUR. Projekt je spolufinancovaný z programu CENTRAL EUROPE, v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Aktivity projektu boli realizované v období od mája 2011 do februára 2014 deviatimi partnermi zo šiestich európskych regiónov v ôsmich európskych krajinách: Univerzita v Maribore (vedúci partner), Štajerská obchodná a priemyselná komora – Slovinsko, MFG inovačná agentúra pre IKT a médiá – Nemecko, Centrum vedecko-technických informácií SR – Slovensko, Amitié, Centuria Romagna inovačná agentúra, Výskumné konzorcium Ferrara – Taliansko, Univerzita v Debrecíne a Juho-zadunajská regionálna inovačná agentúra z Maďarska.


Ďalšie informácie a novinky o projekte sú k dispozícii na oficiálnej stránke projektu FORT na www.project-fort.com.

Logo Central Europe

(EV)

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK