Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Inovatívnejšia Európa s pretrvávajúcimi veľkými rozdielmi na regionálnej úrovni

24. 04. 2014

Tlačová správa

Európa znižuje náskok Spojených štátov a Japonska v inováciách, avšak rozdiely vo výkonnosti medzi členskými štátmi EÚ sú naďalej vysoké a odstraňujú sa len pomaly.

Rozdiely v inováciách na regionálnej úrovni sa zväčšujú, pričom inovačná výkonnosť sa v takmer pätine regiónov EÚ zhoršila. Toto sú hlavné závery prehľadu výsledkov inovácií v Európskej únii 2014 a prehľadu výsledkov regionálnych inovácií 2014 Európskej komisie. Celkové poradie krajín EÚ zostáva pomerne stabilné, pričom na vrchole rebríčka sa umiestnilo Švédsko, po ktorom nasledujú Dánsko, Nemecko a Fínsko – štyri krajiny, ktoré investujú do výskumu a inovácií najviac. Situácia sa najvýraznejšie zlepšila v Portugalsku, Estónsku a Lotyšsku. Celkový pokrok bol podnietený otvorenosťou a atraktívnosťou výskumného systému EÚ, ako aj podnikateľskou inovačnou spoluprácou a komercializáciou poznatkov meranou zahraničnými príjmami z licencií a patentov. Protiváhu zvýšeným verejným výdavkom na výskum a vývoj však predstavoval pokles investícií rizikového kapitálu a inovačných investícií do spoločností v iných oblastiach, ako je výskum a vývoj.

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani uviedol: „Presadzovanie inovácií v celej Európe zostáva prioritou, ak chceme dosiahnuť náš cieľ v oblasti priemyselnej politiky – najmenej 20 % HDP EÚ pochádzajúcich z odvetvia výroby do roku 2020. Viac investícií do podnikov, väčší dopyt po európskych inovačných riešeniach a menej prekážok pre komerčné šírenie inovácií sú kľúčom k rastu. Potrebujeme viac inovačných spoločností a priaznivý rámec pre rast, ktorý podnieti úspešné využitie inovácií na trhoch“.

Komisárka pre výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: „Prehľad výsledkov opäť potvrdzuje, že investície do výskumu a inovácií prinášajú ovocie vo forme hospodárskej výkonnosti. Nový program v oblasti výskumu a inovácií, Horizont 2020, s rozpočtom takmer 80 mld. EUR na nasledujúcich sedem rokov, pomôže zachovať takéto výsledky. Na dosiahnutie 3 % HDP do roku 2020 musíme už teraz zvýšiť investície do inovácií v celej EÚ.“

Johannes Hahn, komisár zodpovedný za regionálnu a mestskú politiku, uviedol: „Musíme pretaviť skvelé európske myšlienky do ziskových podnikov, ktoré prinášajú pracovné miesta a udržateľný rast. Nový rozpočet EÚ, ako aj reformovaná regionálna politika  ponúkajú jedinečnú príležitosť na podporu inovácií. Viac ako 100 miliárd EUR investícií v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov bude vyčlenených na výskum a inovácie, ako aj digitálny rast, malé a stredné podniky a rozvoj ekologických a efektívnych zdrojov energie.  Dnes uverejnené prehľady výsledkov poukazujú na to, že hoci niektoré regióny jasne napredujú, rozdiely stále existujú. Nová regionálna politika sa bude týmto problémom priamo zaoberať. Každý z 274  regiónov Európy bude musieť vytvoriť stratégiu inteligentnej špecializácie, ktorá bude zahŕňať inovácie. Regióny budú musieť budovať na svojich hospodársky silných stránkach a vytvoriť inovatívne spôsoby, ako čeliť celosvetovej konkurencii“.

Jednotlivé zhrnutia výsledkov v oblasti inovácií dosiahnutých všetkými 28 členskými štátmi a ostatnými európskymi krajinami sú uvedené v MEMO/14/140

Štyri rôzne výkonnostné skupiny členských štátov

V rámci prehľadu výsledkov inovácií v EÚ za rok 2014 sú členské štáty rozdelené do týchto štyroch skupín:

  • Dánsko (DK), Fínsko (FI), Nemecko (DE) a Švédsko (SE) sú inovačnými lídrami s inovačnou výkonnosťou vysoko nad priemerom EÚ.
  • Belgicko (BE), Cyprus (CY), Estónsko (EE), Francúzsko (FR), Holandsko (NL), Írsko (IE), Luxembursko (LU), Rakúsko (AT), Slovinsko (SI) a Spojené kráľovstvo (UK) sú úspešnými novátormi s inovačnou výkonnosťou nad priemerom alebo blízko priemeru EÚ.
  • Výkonnosť Českej republiky (CZ), Grécka (EL), Chorvátska (HR), Litvy (LT), Maďarska (HU), Malty (MT), Poľska (PL), Portugalska (PT), Slovenska (SK), Španielska (ES) a Talianska (IT) je nižšia ako priemer EÚ. Tieto krajiny sú označené ako mierni novátori.
  • Bulharsko (BG), Lotyšsko (LV) a Rumunsko (RO) sú slabší novátori s inovačnou výkonnosťou oveľa nižšou, ako je priemer EÚ.


Graf: Inovačná výkonnosť členských štátov EÚ

graf

V čom spočíva úspech inovačných lídrov?

Výsledky najinovatívnejších krajín výrazne prekračujú priemer EÚ vo všetkých oblastiach – od výskumu a systémov vyššieho vzdelávania, od podnikateľských inovačných činností a intelektuálneho prínosu po inovácie v oblasti MSP a hospodárske účinky. To všetko odráža vyvážené národné systémy výskumu a inovácií.

Porovnanie EÚ s inými krajinami

V rámci širšej Európy potvrdzuje svoju pozíciu celkového inovačného lídra Švajčiarsko, ktoré stále prekonáva všetky členské štáty EÚ. Na globálnej úrovni majú vyšší inovačný výkon ako EÚ, Južná Kórea, USA a Japonsko. Zatiaľ čo rozdiel v porovnaní s USA a Japonskom sa v posledných rokoch znížil o polovicu, zväčšuje sa, pokiaľ ide o Južnú Kóreu.

EÚ má naďalej výkonnostný náskok pred Austráliou, Kanadou a všetkými krajinami BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika). Tento náskok je stabilný alebo sa dokonca zväčšuje s výnimkou Číny, ktorej postavenie sa rýchlo zlepšuje.

Prehľad výsledkov regionálnych inovácií za rok 2014

Tento rok prehľad výsledkov inovácií v Únii sprevádza prehľad výsledkov regionálnych inovácií za rok 2014, ktorý poskytuje porovnávacie posúdenie inovácií v 190 regiónoch Európskej únie, Nórska a Švajčiarska pomocou obmedzeného počtu ukazovateľov výskumu a inovácií.

Súvislosti týkajúce sa prehľadu výsledkov inovácií

Prehľad výsledkov inovácií v EÚ za rok 2014 zahŕňa 25 rôznych ukazovateľov rozdelených do troch všeobecných oblastí:

Predpoklady, t. j. základné stavebné kamene, ktoré umožňujú realizáciu inovácií (ľudské zdroje, otvorené, špičkové a atraktívne výskumné systémy, financie a podpora).

Firemné činnosti, ktoré zachytávajú inovačné úsilie v európskych firmách (firemné investície, väzby a podnikanie, duševné vlastníctvo).

Výstupy, ktoré ukazujú, akým spôsobom sa to transformuje do výhod pre hospodárstvo ako celok (novátori, hospodárske účinky).

Ďalšie informácie:

Úplné znenie správy o prehľade výsledkov inovácií v Únii za rok 2014

Úplné znenie správy o prehľade výsledkov regionálnych inovácií za rok 2014  

Zdroj:  Tlačová správa EK

(MI)

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK