Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Expertné podporné služby Centra transferu technológií CVTI SR (2)

09. 04. 2014

Ing. Silvester Sališ
[silvester.salis@cvtisr.sk]

V minulom čísle bulletinu sme si v článku o expertných podporných službách predstavili okrem samotných služieb a ich významu zámer Centra transferu technológií pri CVTI SR podporovať technológie vyvinuté na slovenských verejných výskumných inštitúciách v celom procese transferu technológií, to znamená od nahlásenia vzniku duševného vlastníctva až po jeho aplikáciu v hospodárskej praxi.

Možno konštatovať, že v mnohých prípadoch sa prešlo z fázy, v ktorej sa posudzuje komerčný prínos a následnej ochrany duševného vlastníctva, k vyhľadávaniu a oslovovaniu potenciálnych záujemcov o podporované technológie. Dnes si bližšie predstavíme niektoré z nich – pracoviská, na ktorých vznikli, ako aj ich pôvodcov.

Názov technológie: Prietokový profil s vtlačeným vymedzením
Pracovisko: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach
Pôvodcovia: doc. Ing. Radim Rybár, Ing. Jana Horodníková, PhD. a Ing. Martin Beer

CVTI SR poskytuje svoje služby väčšine výskumných inštitúcií na Slovensku a podporované sú aj subjekty mimo hlavného mesta. Dôkazom je Technická univerzita v Košiciach, kde bola podporená technológia s názvom Prietokový profil s vtlačeným vymedzením. Prietokový profil je využiteľný pri vytváraní rôznych výmenníkov tepla využívajúcich kovové peny. Je zároveň využiteľný v solárnej tepelnej technike ako základná funkčná jednotka priamo insolovaného plnoprietokového absorbéra solárneho kolektora na báze kovovej peny. Pre túto technológiu boli poskytnuté služby ako posúdenie realizovateľnosti ochrany, odhad komerčného potenciálu, bola vypracovaná a podaná medzinárodná prihláška patentovej ochrany. V súčasnosti prebieha vypracovanie stratégie komercializácie s cieľom vyhľadať partnera pre aplikáciu chránenej technológie. 

Názov technológie: Biodegradovateľné plasty
Pracovisko: Ústav polymérov SAV, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Pôvodcovia: doc. Ing. Pavel Alexy, PhD., prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., Ing. Peter Budaj, PhD., Ing. Miroslava Pavlačková, Ing. Katarína Tomanová, Ing. František Benovič, Bc. Roderik Plavec, Bc. Michal Mihalík, Bc. Monika Botošová 

Ústavu polymérov SAV poskytlo CVTI SR okrem služieb súvisiacich s ochranou pri vstupe do národných fáz predovšetkým právne služby upravujúce pôvodcovské vzťahy a iné služby právneho poradenstva pri vypracúvaní zmlúv a dohôd. Podporovaná technológia Biodegradovateľné plasty, vyvinutá na pôde Ústavu polymérov SAV a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, predstavuje nový spôsob výroby a využívania plastov s vlastnosťami rešpektujúcimi ekologické princípy. Ich podstatou je rozklad vo vhodnom prostredí (napríklad v bioodpade) najneskôr do šiestich mesiacov tak, že 90 percent sa premení na oxid uhličitý a vodu a zvyšok je kompostovateľná látka. Technológia má využitie v mnohých priemyselných odvetviach, napríklad pri výrobe obalových materiálov, automobilovom priemysle, ale aj v medicíne.

Názov technológie: AMOS – Celooblohový automatický systém na detekciu meteorov a výpočet ich dráh
Pracovisko: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Pôvodcovia: RNDr. Juraj Tóth, PhD., Ing. Pavol Zigo, PhD., Dušan Kalmančok

AMOS je celooblohový zobrazovací systém na nočné pozorovanie. Je schopný zaznamenať v digitálnej kvalite akúkoľvek udalosť na oblohe, či už prirodzeného pôvodu (meteory, hviezdy, blesky, spajty, oblaky) alebo umelého (družice, lietadlá), prípadne iné javy. Okrem vedeckých cieľov, ako je štúdium prítoku medziplanetárnej hmoty do zemskej atmosféry a zaznamenávanie atmosférických a geofyzikálnych javov, je systém vhodný aj na monitorovanie slabých svetelných úkazov počas noci v extrémne širokom zornom poli a s vysokou presnosťou. Výhodou oproti existujúcim riešeniam je možnosť snímať naraz celú oblohu (v rozpätí 180 stupňov), a to pri zvýšenej citlivosti na svetelné javy a zmeny vo fotometrických vlastnostiach pozorovaných objektov. Praktické uplatnenie technológie môže byť v civilnom letectve ako i vo vzdušnej obrane, pri monitorovaní počasia a v komerčnej meteorológií, ale aj v aplikovanej a amatérskej astronómii. CVTI SR poskytlo technológii slovenskú i medzinárodnú patentovú ochranu a v súčasnosti vyhľadáva komerčných partnerov pre ďalšie využitie.

Názov technológie: Technológia prípravy optických vláknových vlnovodov z polydimetylsiloxánu
Pracovisko: Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Pôvodcovia: doc. Mgr. Ivan Martinček, PhD., doc. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

Optické vlákna sa stali súčasťou priemyselného využitia s neustálym napredovaním v oblasti technického rozvoja. Predkladaná technológia umožňuje vytvárať optické vlnovody dokonalého kruhového prierezu s ideálnym hladkým povrchom. Zároveň umožňuje vytvárať PDMS optické vlákna priamo medzi iným typmi vlákien, napr. kremennými, čím je možné obmedzovať straty v dôsledku spájania vlákien na minimum. Ich aplikačná využiteľnosť pokrýva široké spektrum uplatnenia v praxi od optickej senzoriky až po medicínu. Pre predmetnú technológiu boli poskytnuté služby z oblasti odhadu komerčného potenciálu, bola podaná a uhradená medzinárodná patentová prihláška a bolo začaté vyhľadávanie partnerov pre komercializáciu. 

Názov technológie: Črevná veterinárna kanyla
Pracovisko: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky
Pôvodcovia: Ing. Peter Patráš, PhD.

V prípade Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra bola podporená technológia gastrointesticiálna veterinárna kanyla určená na opakovanú manipuláciu s obsahom tráviaceho traktu alebo aplikáciu látok do tráviaceho traktu v experimentálnych prácach základného a aplikovaného výskumu s veterinárnymi a humánnymi dopadmi. Súčasťou poskytnutých služieb za CVTI SR je vypracovanie predbežného odhadu komerčného potenciálu, podanie slovenskej patentovej prihlášky a vypracovanie medzinárodnej rešerše.

Názov technológie: Prísady zlepšujúce cetánové číslo dieselových palív
Pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Pôvodcovia: doc. Ing. Pavol Daučík, PhD., doc. Ing. Elena Hájeková, PhD., Ing. Lukáš Bučinský, PhD., Mgr. Michaela Hadvinová, Ing. Tibor Jakubík, PhD.

Prísada na zlepšenie cetánového čísla dieselových palív alebo bio-dieselových palív sa týka oblasti výroby kvalitných motorových palív. Prísada je založená na použití nitrátov mono- a di- esterov glycerolu, ktoré sú tvorené izomérmi dialkylester mononitrátu glycerolu a/alebo izomérmi monoalkylester dinitrátu glycerolu. Podstata prísady na zlepšenie cetánového čísla dieselového paliva alebo bio-dieselového paliva podľa vynálezu spočíva v tom, že je tvorená izomérmi monoalkylester dinitrátu glycerolu majúcich 1 až 20 uhlíkov v alkyle esterovej skupiny a/alebo izomérmi dialkylester mononitrátu glycerolu, majúcich 1 až 20 uhlíkov v alkyloch esterových skupín. Technológia cetánového čísla dieselových palív alebo bio-dieselových palív sa môže využívať v automobilovom priemysle. Na technológiu boli poskytnuté služby súvisiace s ochranou duševného vlastníctva prostredníctvom podania slovenskej patentovej prihlášky a rozšíreného  odhadu komerčného potenciálu.

 

 

 

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK