Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Európsky patent s jednotným účinkom – „patentový balíček“

06. 03. 2014

European Patent OfficeIng. Darina Kyliánová
darina.kylianova@gmail.com

Už niekoľko desaťročí sa snaží Európa upraviť patentový systém tak, aby bol konkurencieschopný vyspelým krajinám, ako sú USA, Japonsko, Južná Kórea, Čína. Očakáva sa, že to bude jednoduchší a lacnejší patentový systém, ktorý prinesie výhody pre priemysel v Európe. Najväčšou prekážkou bol jazykový problém a systém súdnictva. Ľady sa pohli až v roku 2012, kedy došlo konečne k vyriešeniu týchto problémov a členské štáty EÚ a Európsky parlament prijali „ patentový balíček“. Vzájomné rokovania vyústili do legislatívy, ktorá pozostáva z dvoch nariadení a medzinárodnej dohody.

Patentový balíček tvoria 3 základné dokumenty. Tituly dvoch nariadení sú nasledovné:

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo dňa 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti vytvorenia jednotnej patentovej ochrany.

2. Nariadenie Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo dňa 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti vytvorenia jednotnej patentovej ochrany, pokiaľ ide o príslušné ustanovenia o prekladoch.

3.  Medzinárodná dohoda: Dohoda o jednotnom patentovom súde, ktorá obsahuje ustanovenia týkajúce sa zloženia súdu, menovania a postavenia sudcov, prameňov práva, jazykovej otázky, právomoci a príslušnosti súdov, finančných ustanovení a taktiež otázky ratifikácie a implementácie dohody zmluvnými štátmi.

Patentový balíček zabezpečuje posilnenú spoluprácu medzi 25 členskými štátmi EÚ ( všetky členské štáty EÚ okrem Španielska a Talianska). Jednotný ev. unitárny patent (Európsky patent s jednotným účinkom) je vlastne európsky patent udelený Európskym patentovým úradom (EPÚ) podľa pravidiel a konania v zmysle Európskej patentovej dohody. Ide o to, že v lehote 2 mesiacov od oznámenia udelenia európskeho patentu vo vestníku , jeho majiteľ požiada o vyznačenie jednotného účinku pre teritórium  25 štátov, ktoré participujú v tejto schéme. Jednotný patent,  na rozdiel od  klasického európskeho patentu, nie je potrebné validovať (podávať preklady) v každom členskom štáte. Jednotný patent bude koexistovať spolu s národnými patentmi alebo s európskymi patentmi. Bude na prihlasovateľovi, aký typ ochrany si vyberie.

EPÚ rieši jazykovú otázku tým, že podpísal zmluvu s Google a ponúka voľný bezplatný online prístup k strojovým prekladom (automatické prekladače). Do konca roku 2014 by mali byť k dispozícií strojové preklady pre všetkých 38 štátov Európskej patentovej organizácie. Tieto strojové preklady majú len informačný charakter, nemajú žiadny právny účinok. V prípade sporov bude potrebné predložiť overený preklad do príslušného jazyka.

Obidve nariadenia vstúpili do platnosti 20. januára 2013. Nariadenia sa môžu používať  teoreticky od 1. januára 2014, ale ich použiteľnosť je podmienená všeobecne tým, že vstúpi do platnosti rovnako aj Dohoda o jednotnom patentovom súde. A keďže ratifikačný proces zatiaľ nie je ukončený, na podanie prvej prihlášky jednotného patentu si ešte počkáme. Podmienkou je minimálne ratifikácia 13 štátmi vrátane (povinne) UK, FR, DE. Európsky patentový úrad vo svojich vyjadreniach udáva dátum prvej prihlášky rok 2015. Je však potrebné zdôrazniť, že aj po dátume možnosti používania nariadení, bude mať jednotný  patent jednotný účinok iba v tých zúčastnených štátoch, ktoré ratifikovali dohodu. Účinky na ďalšie územia sa potom budú rozširovať tak, ako jednotlivé štáty budú ukončovať ratifikačný proces.

Pre Jednotný patentový súd boli zatiaľ dohodnuté nasledovné sídla jednotlivých inštitúcií:

  • sídlo II. odvolacieho súdu (Court of Appeal) – Luxemburg,
  • sídlo centrálnej divízie I. odvolacieho súdu – Paríž, ten bude mať 2 tématicky orientované pobočky v Mníchove a Londýne,
  • Tréningové centrum pre sudcov: Budapešť,
  • Arbitrážne centrum a mediačné centrum: Lisabon a Ľubľana.

 

Kedy bude možné naozaj podať prihlášku jednotného patentu je veľmi ťažko predvídať. Veľa vecí sa urobilo, ale ešte veľa problémov je potrebné vyriešiť. Sú to, napríklad: výška poplatkov za udržovanie, súdnych poplatkov, vytvorenie dostatočne kvalitných jazykových strojových prekladačov. Súčasne s ratifikáciou dohody musia pokračovať práce aj na jej implementácii. V čase, keď dohoda nadobudne účinnosť, musia už byť funkčné všetky štruktúry súdu. Je potrebné vypracovať rokovacie poriadky súdu, pripraviť menovanie sudcov, ich vyškolenie, nábor zamestnancov súdu, prijatie finančného zabezpečenia a pod.

Na týchto rozsiahlych prípravách sa podieľa veľa odborníkov, jednak v rámci správnej rady EPO a aj tzv. „prípravné výbory“, s cieľom zaistiť úspešnú implementáciu dohody. Na Slovensku má hlavné kompetencie pri príprave jednotného patentu Úrad priemyselného vlastníctva SR a pri príprave jednotného súdu Ministerstvo spravodlivosti SR.

Veríme, že toto úsilie prinesie progres v prospech vynálezcov a priemyslu v celej Európe.

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK