Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

B. Battistelli: Byť jednotní – názor Európskeho patentového úradu

27. 03. 2014

Ing. Darina Kyliánová
[darina.kylianova@gmail.com]

Už niekoľko desaťročí sa snaží Európa upraviť patentový systém tak, aby bol konkurencieschopný vyspelým krajinám, ako sú USA, Japonsko, Južná Kórea, Čína. Očakáva sa, že to bude jednoduchší a lacnejší patentový systém, ktorý prinesie výhody pre priemysel v Európe. Najväčšou prekážkou bol jazykový problém a systém súdnictva. Ľady sa pohli až v roku 2012, kedy došlo konečne k vyriešeniu týchto problémov a členské štáty EÚ a Európsky parlament prijali „patentový balíček“. Vzájomné rokovania vyústili do legislatívy, ktorá pozostáva z dvoch nariadení a medzinárodnej dohody.

Predsedu Európskeho patentového úradu (EPÚ) Benoîta Battistelliho požiadala predsedníčka redakčnej rady TTb Ing. Darina Kyliánová o rozhovor k uvedenej téme.

Benoît BattistelliAko vidíte súčasnú situáciu patentového systému v Európe z pozície predsedu EPÚ?

Myslím si, že celková situácia je veľmi pozitívna. Dovoľte mi spomenúť niekoľko dôvodov, prečo je to tak. Po prvé, európsky patentový systém, so svojím inštitucionálnym centrom EPÚ, sa neustále rozširuje. Od skromných začiatkov v 70. rokoch, Európska patentová organizácia narástla na súčasných 38 členských štátov, ku ktorým je potrebné pripočítať  2 štáty, s ktorými máme podpísané zmluvy o rozšírení. Spolu pokrývame územie s takmer 600 miliónmi obyvateľov. Počet patentových prihlášok EPÚ v ostatných rokoch ustavične rastie, o čom svedčí rekordný počet z minulého roka – viac ako 265 000, čo jasne naznačuje, že používatelia systému – v Európe a aj inde – sú naklonení službám s vysokou kvalitou, ktoré sú im poskytované.

Po druhé, EPÚ urobil významné kroky k tomu, aby si zabezpečil stálu dôveru svojich používateľov stupňovaním efektívnosti svojich vnútorných a externých pracovísk a kvalitou ich práce. Toto úsilie prinieslo grandiózne ovocie: za posledné tri roky sme skompletizovali niekoľko technických projektov, ako napr. nové kooperatívne (spoločné) patentové triedenie (CPC) a patentové preklady – naša on-line bezplatná služba strojových prekladov. Táto služba prináša podstatný, hmatateľný úžitok nám a našim partnerským úradom, a tiež celej patentovej komunite.

Po tretie, sme na okraji nového a vzrušujúceho vývoja právnej a inštitucionálnej infraštruktúry európskeho patentového systému. Príchod jednotného patentového balíčka, ako bolo rozhodnuté európskymi inštitúciami na konci roku 2012, zväčší alebo skôr skompletizuje existujúci systém rozšírením rozsahu výberu pre prihlasovateľov a konečne ustanoví jednotnú úpravu fázy po udelení patentu: veľmi dôležitú fázu pre sporové konania už udelených patentov. Samozrejme, stále je tu priestor na vylepšenia. V súčasnosti sú v Európe kľúčovým problémom malé a stredné podniky, univerzity a výskumné pracoviská, ktoré tvoria viac ako 30 % prihlasovateľov európskych patentových prihlášok, ale mohli by byť viac aktívni v prihlasovaní svojich vynálezov. To si vyžaduje opatrenia z rôznych inštitúcií (EPÚ, národné patentové úrady, strediská patentových informácií PATLIB a ďalšie inštitúcie) na zvýšenie povedomia o priemyselnom vlastníctve a presadzovaní myšlienky v tom zmysle, že patentové práva poskytnú základy na vybudovanie vyváženej ekonomickej spolupráce alebo na získanie finančných prostriedkov na projekty.

Ako možno odôvodniť jednotný patent a aké prvky „balíček“ obsahuje?

Na pochopenie dôvodov je potrebné si pripomenúť, že európsky patentový systém vo svojej súčasnej forme, ktorý vznikol v roku 1973 na základe podpísania Európskej patentovej dohody, je výsledkom historického kompromisu. „Zakladajúci otcovia“ Európskej patentovej dohody sa z praktických dôvodov dohodli, že centralizovaný systém ustanovený podľa dohody má byť limitovaný na proces udelenia patentu: udelený európsky patent sa mení na zväzok národných patentových práv, ktoré sú už predmetom národnej administratívy a súdneho procesu. Táto úprava fungovala dobre niekoľko rokov, ale má svoje nedostatky.

Národné administratívne konania s odlišnými registračnými a validačnými požiadavkami v štádiu po udelení, sú ťažkopádne a často finančne náročné. Chýbajúci centrálny súd spôsobuje, že prípady zahrňujúce európsky patent môžu skomplikovať sporové konanie. Paralelné konania, ktoré prebiehajú v rámci národných jurisdikcií s rozdielnym zaobchádzaním v podobných veciach, oslabujú právnu istotu a navádzajú na procedurálne manévrovanie súvisiace s dohadovaním sa o príslušnom súde.

Po rokoch opakovaných pokusov pomenovať tieto problémy, po dlhotrvajúcich rokovaniach na ostrie noža, sa iba koncom roka 2012 objavilo riešenie obsahujúce dva aspekty. Prvý z nich pozostáva z dvoch nariadení, akceptovaných všetkými štátmi EÚ okrem Španielska a Talianska, o vytvorení jednotnej patentovej ochrany a príslušných ustanoveniach o prekladoch. Tieto už vstúpili do platnosti, ale ich aplikácia závisí od vývoja druhého elementu balíčka, a to Dohody o Jednotnom patentovom súde, ktorá už bola podpísaná zúčastnenými krajinami, ale aby bola účinná musí byť ratifikovaná najmenej 13-timi štátmi vrátane Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie.

Čo presne jednotný patent predstavuje a ako sa líši od európskeho patentu?

Jednotný patent je európsky patent udelený Európskym patentovým úradom podľa ustanovení Európskej patentovej dohody, ale s tým rozdielom, že okamžite s udelením nadobúda aj účinnosť na území všetkých zúčastnených štátov v tejto schéme. Požiadavky pre národnú registráciu a validáciu odpadajú. Jednotný systém si nevyžaduje predložiť finančne náročný preklad patentu do úradných jazykov krajín, v ktorých má platiť. Vysokokvalitný strojový preklad, založený na patentovej prekladateľskej službe EPÚ, bude prístupný ako prostriedok na informáciu o obsahu patentu. Len čo  bude systém plne funkčný, bude považovaný za dostatočný, avšak okrem prípadov týkajúcich sa sporových konaní.

A kedy sa to všetko uskutoční?

Ako som už povedal, dve nariadenia EÚ o jednotnom patente sú už v platnosti a prípravy na realizáciu v rámci udeľovacieho postupu Európskeho patentového úradu sú v plnom prúde. Výberová komisia zriadená vlani správnou radou Európskej patentovej organizácie, ktorá bude dohliadať na proces implementácie, prerokovala pravidlá týkajúce sa jednotnej  patentovej ochrany, finančné záležitosti,  vrátane poplatkov za obnovenie patentov a nákladov pre EPÚ a otázky týkajúce sa prekladov. Rokovania postupujú hladko a riešenie je otázkou blízkej budúcnosti.  Mal by som dodať, že EPÚ  v tomto procese preberá aktívnu úlohu v súvislosti so zabezpečením toho, aby jednotný patentový systém spĺňal potreby svojich používateľov, pri zachovaní finančnej stability našej organizácie.

Opatrenia na vytvorenie Jednotného patentového súdu sú v rukách samostatného prípravného výboru, do ktorého EPÚ nie je priamo začlenený. To nie je úplne ľahká úloha. Súd má byť stanovený na základe dohody podpísanej v minulom roku. Je to úplne nový subjekt so sídlom v Paríži, s pobočkami v Mníchove a Londýne a miestnymi a regionálnymi divíziami v účastníckych krajinách. Prípravný výbor má riešiť celý rad otázok vrátane vypracovania rokovacieho poriadku otázok jazyka, personálneho zabezpečenia a financovania. Napriek existujúcim ťažkostiam problémy sa postupne riešia. Práca na rokovacom poriadku pokročila do bodu, že už na jeseň tohto roka môžeme očakávať otvorené rokovania. Ďalším dôležitým krokom bolo otvorenie nového vzdelávacieho centra pre potenciálnych sudcov Jednotného patentového súdu – v marci tohto roku v Budapešti.

Ratifikačný proces dohody sa tiež pohol dopredu, po ukončení súčasných nevyhnutných parlamentných procedúr s Francúzskom a Maltou. Prípravy na ratifikáciu sú v plnom prúde v Belgicku, Dánsku a vo Veľkej Británii. Rakúsko už  dohodu ratifikovalo v auguste minulého roka.

Cieľom je, aby jednotný patentový systém bol v prevádzke už čoskoro. Je možné, že niektoré úpravy harmonogramu budú nevyhnutné, ale prvý jednotný patent by mohol byť udelený v roku 2015.

Odhliadnuc od priameho prínosu pre žiadateľov o patenty, aký vplyv bude mať nový systém na inováciu ako celok?

Podpora inovácií na udržanie rastu a prosperity je hlavnou úlohou patentového systému ako celku a aj úlohou EPÚ. Ako prostriedok na zabezpečenie optimálneho uskutočnenia tejto úlohy vidím jednotný patent.

Pozitívne účinky na inovácie sa prejavia niekoľkými spôsobmi. Lacnejší a ľahší prístup k patentovej ochrane bude podporovať využívanie patentového systému, najmä  v prípade malých a stredných podnikov a výskumných centier, ktoré budú v lepšej pozícii, pretože budú využívať ekonomické výdobytky vyplývajúce z ich tvorivého úsilia. To samo osebe je hlavný podnet k inováciám. Významný prínos nastane v oblasti šírenia technických znalostí a v transfere technológií. Prístup k informáciám obsiahnutým v patentovej literatúre uľahčí centralizované uverejnenie jednotných patentov a dostupnosť strojového prekladu vo všetkých jazykoch EÚ. Centrálny register EPÚ, bude slúžiť pri poskytovaní licencií a transferov na jednotné patenty, zvýši efektivitu trhu v oblasti transferu technológií, čo následne podporí  investície do rozvoja priekopníckych myšlienok.

Myslím si, že inovačný ekosystém Európy bude veľmi prosperovať z jednotného patentu. Teším sa na nový rozvoj kreativity v oblasti výskumu a vývoja. Budúcnosť Európy bude závisieť od jej schopnosti rozvíjať a udržiavať všeobecnú osvetu o inováciách, ktorá zahŕňa duševné vlastníctvo ako jeden z jej kľúčových aspektov. Jednotný patentový systém, s EPÚ v jeho centre, stavia na predošlých úspechoch európskeho patentového systému a má zásadnú úlohu pri vytváraní takejto osvety. Transfer technológií je neoddeliteľnou súčasťou tejto osvety, takže som si istý, že čitatelia TTb budú sledovať priebeh jednotnej patentovej agendy s veľkým záujmom.

(DK)

  

Európsky patent s jednotným účinkom – „patentový balíček“ tvoria tri základné dokumenty:

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo dňa 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti vytvorenia jednotnej patentovej ochrany.

2. Nariadenie Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo dňa 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti vytvorenia jednotnej patentovej ochrany, pokiaľ ide o príslušné ustanovenia o prekladoch.

3.  Medzinárodná dohoda: Dohoda o jednotnom patentovom súde, ktorá obsahuje ustanovenia týkajúce sa zloženia súdu, menovania a postavenia sudcov, prameňov práva, jazykovej otázky, právomoci a príslušnosti súdov, finančných ustanovení a taktiež otázky ratifikácie a implementácie dohody zmluvnými štátmi.

Patentový balíček zabezpečuje posilnenú spoluprácu medzi 25 členskými štátmi EÚ ( všetky členské štáty EÚ okrem Španielska a Talianska). Jednotný ev. unitárny patent (Európsky patent s jednotným účinkom) je vlastne európsky patent udelený Európskym patentovým úradom (EPÚ) podľa pravidiel a konania v zmysle Európskej patentovej dohody. Ide o to, že v lehote dvoch mesiacov od oznámenia udelenia európskeho patentu vo vestníku, jeho majiteľ požiada o vyznačenie jednotného účinku pre teritórium  25 štátov, ktoré participujú v tejto schéme. Jednotný patent,  na rozdiel od  klasického európskeho patentu, nie je potrebné validovať (podávať preklady) v každom členskom štáte. Jednotný patent bude koexistovať spolu s národnými patentmi alebo s európskymi patentmi. Bude na prihlasovateľovi, aký typ ochrany si vyberie.

EPÚ rieši jazykovú otázku tým, že podpísal zmluvu s Google a ponúka voľný bezplatný online prístup k strojovým prekladom (automatické prekladače). Do konca roku 2014 by mali byť k dispozícií strojové preklady pre všetkých 38 štátov Európskej patentovej organizácie. Tieto strojové preklady majú len informačný charakter, nemajú žiadny právny účinok. V prípade sporov bude potrebné predložiť overený preklad do príslušného jazyka.

Obidve nariadenia vstúpili do platnosti 20. januára 2013. Nariadenia sa môžu používať  teoreticky od 1. januára 2014, ale ich použiteľnosť je podmienená všeobecne tým, že vstúpi do platnosti rovnako aj Dohoda o jednotnom patentovom súde. A keďže ratifikačný proces zatiaľ nie je ukončený, na podanie prvej prihlášky jednotného patentu si ešte počkáme. Podmienkou je minimálne ratifikácia 13 štátmi vrátane (povinne) UK, FR, DE. Európsky patentový úrad vo svojich vyjadreniach udáva dátum prvej prihlášky rok 2015. Je však potrebné zdôrazniť, že aj po dátume možnosti používania nariadení, bude mať jednotný  patent jednotný účinok iba v tých zúčastnených štátoch, ktoré ratifikovali dohodu. Účinky na ďalšie územia sa potom budú rozširovať tak, ako jednotlivé štáty budú ukončovať ratifikačný proces.

Pre Jednotný patentový súd boli zatiaľ dohodnuté nasledovné sídla jednotlivých inštitúcií:

sídlo II. odvolacieho súdu (Court of Appeal) – Luxemburg,

sídlo centrálnej divízie I. odvolacieho súdu – Paríž, ten bude mať 2 tématicky orientované pobočky v Mníchove a Londýne,

Tréningové centrum pre sudcov: Budapešť,

Arbitrážne centrum a mediačné centrum: Lisabon a Ľubľana.

Kedy bude možné naozaj podať prihlášku jednotného patentu je veľmi ťažko predvídať. Veľa vecí sa urobilo, ale ešte veľa problémov je potrebné vyriešiť. Sú to, napríklad: výška poplatkov za udržovanie, súdnych poplatkov, vytvorenie dostatočne kvalitných jazykových strojových prekladačov. Súčasne s ratifikáciou dohody musia pokračovať práce aj na jej implementácii. V čase, keď dohoda nadobudne účinnosť, musia už byť funkčné všetky štruktúry súdu. Je potrebné vypracovať rokovacie poriadky súdu, pripraviť menovanie sudcov, ich vyškolenie, nábor zamestnancov súdu, prijatie finančného zabezpečenia a pod.

Na týchto rozsiahlych prípravách sa podieľa veľa odborníkov, jednak v rámci správnej rady EPO a aj tzv. „prípravné výbory“, s cieľom zaistiť úspešnú implementáciu dohody. Na Slovensku má hlavné kompetencie pri príprave jednotného patentu Úrad priemyselného vlastníctva SR a pri príprave jednotného súdu Ministerstvo spravodlivosti SR.

Veríme, že toto úsilie prinesie progres v prospech vynálezcov a priemyslu v celej Európe.

Rozhovor pripravila a preložila: Ing. Darina Kyliánová

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK