Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Aká je hodnota duševného vlastníctva v procese transferu technológií?

05. 05. 2014

PhDr. Marta Bartošovičová
[marta.bartosovicova@cvtisr.sk]

seminár 19. 3. 2014

Hodnota duševného vlastníctva závisí najmä od miery následného využitia a prínosu pre jedinca, spoločnosť a schopnosti vyvolania tvorby ďalších produktov. Chránené duševné vlastníctvo môže byť predmetom transferu technológií.

O hodnote
duševného vlastníctva v procese transferu technológií sa mali možnosť viac dozvedieť účastníci odborného seminára, ktorého organizátorom bolo Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s Licensing Executives Society Česká republika. Odborný seminár sa uskutočnil 19. marca 2014 v CVTI SR v Bratislave.

Podujatie otvoril projektový manažér NITT SK Mgr. Miroslav Kubiš.  Vo svojom úvodnom slove pripomenul, že odborný seminár sa koná v rámci  implementácie projektu NITT SK. Prítomných oboznámil s programom zameraným na témy súvisiace s predmetom duševného vlastníctva z pohľadu jeho zhodnotenia v praxi a predstavil spoluorganizátora i prednášajúcich.

Otvorenie seminára – Miroslav Kubiš

Licensing Executives Society Česká republika (LES ČR) je organizácia združujúca    profesionálov, ktorí sa aktívne zaoberajú komerčným využitím duševného vlastníctva, jeho transfermi, licencovaním a manažmentom. Je súčasťou medzinárodnej siete, ktorú  zastrešuje Licensing Executives Society International (LESI, www.lesi.org). Hlavnou úlohou a cieľom tejto medzinárodnej siete organizácií  je vzdelávanie, výmena informácií, sprostredkovanie kontaktov a vzájomná pomoc členov.

V rámci LES ČR môžu jednotlivé krajiny vytvárať národné alebo regionálne zastupiteľstvo.  M. Kubiš vyjadril záujem o rozšírenie aktivít LES ČR aj na Slovensko a snahu v budúcnosti tu vytvoriť regionálne zastúpenie.

Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) plní funkciu CTT s celoslovenskou pôsobnosťou. Podieľa sa na tvorbe a prevádzke národného systému podpory transferu technológií, vrátane podpory vzniku a rozvoja lokálnych centier TT; poskytuje informačnú a odbornú podporu vedeckým a výskumným pracoviskám v procesoch TT, vrátane podpory pri zabezpečovaní ochrany duševného vlastníctva a komerčnom zhodnocovaní poznatkov; zabezpečuje správu a prevádzku Národného portálu transferu technológií.

Prednášajúcich – Karla Čadu a Michala Jordána – zabezpečila LES ČR.

Ing. Karel Čada, prom. práv., PhD., študoval na viacerých školách v Prahe – Českom vysokom učení technickom, Karlovej univerzite a Vysokej škole ekonomickej. Počas svojej profesionálnej kariéry pracoval na rôznych pozíciách. V rokoch 1991 – 2009 bol podpredsedom a v rokoch  1999 – 2009 predsedom Úradu priemyselného vlastníctva ČR. Od júla 2009 pôsobí ako odborník v oblasti priemyselných práv v spoločnosti Čermák a spol., advokátska a patentová kancelária. Je autorom a spoluautorom jedenástich publikácií zameraných na oblasť priemyselných práv.

Ing. Karel Čada, prom. práv., PhD.

Ing. Michal Jordan sa v pomerne krátkom období vypracoval na špičkového špecialistu v oblasti ochrany duševného vlastníctva v Českej republike. Prednáša na podujatiach nielen v ČR, ale aj na pôde Európskeho patentového úradu. Medzi jeho profesijné aktivity patrí prispievanie do lokálnych periodík, v ktorých popularizuje oblasť duševného vlastníctva. V súčasnosti pôsobí ako patentový expert v spoločnosti Tescan Brno, kde má na starosti všetky náležitosti súvisiace s ochranou duševného vlastníctva.   

Na programe odborného seminára v CVTI SR boli štyri prednášky.  S prvou z nich – na tému Zisťovanie hodnoty predmetov duševného vlastníctva na účely zapísania do majetku inštitúcie – vystúpil Karel Čada.

Hovoril o metódach a spôsoboch používaných pri oceňovaní nehmotného majetku, nástrojoch a podkladoch používaných pri oceňovaní pre určenie hodnoty predmetov duševného vlastníctva (PDV).  Po nahlásení vzniku PDV a uplatnení si práva na riešenie zo strany inštitúcie je potrebné zapísať tento PDV do majetku inštitúcie. Informoval, na základe čoho je určovaná hodnota nehmotného majetku a poradil s evidenciou vo finančnom účtovníctve. Upozornil tiež na komplikácie a viaceré problémy, ktoré sú s tým spojené.

Tému Odhad nákladov na vývoj a potenciálne výnosy z komercializácie PDV – metódy a spôsob realizácie prezentoval Michal Jordán.

V rámci svojej prednášky uviedol príklady praktických postupov pri odhadovaní nákladov na vývoj technológie do finálneho produktu. Zaoberal sa tiež potenciálnymi výnosmi z komercializácie predmetov duševného vlastníctva.

Michal Jordán

Po obedňajšej prestávke vystúpil Karel Čada s prezentáciou na tému Licenčné zmluvy a zmluvy o spoločnom vývoji. 

Obsahom jeho prednášky bol spoločný výskum – vecné vymedzenie projektu, vklady subjektov do projektu, ochrana duševného vlastníctva, utajenie a publikovanie výsledkov. Zameral sa na licencie ako právnu podporu transferu poznatkov,  dôvody na uzatvorenie licencie, obsah licenčnej zmluvy, predmet licencie. Spomenul aj odmenu za licenciu a právnu doložku. 

V poradí štvrtá prednáška, ktorú prezentoval Michal Jordán, mala názov Vznik duševného vlastníctva a cesta k úspešnému produktu vo firme. 

V prednáške priblížil pohľad firiem na vývoj nových technológií a ich úspešné uvedenie do praxe i  úlohu ochrany duševného vlastníctva v procese vývoja. Hovoril o možnostiach zapojenia univerzít a vedeckých pracovísk do tohto procesu a uviedol príklad úspešnej spolupráce. 

Súčasťou odborného seminára bola diskusia účastníkov k jednotlivým prezentáciám. 

účastníci seminára

Foto: Mgr. Ján Petráš

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK