Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Bulletiny 2014

4/2014 15. 02. 2015

V rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ zorganizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) štvrtú zo série konferencií, ktoré sa konajú s ročnou periodicitou.

Konferencia NITT SK 2014 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí sa konala 8. októbra 2014 v konferenčnej miestnosti CVTI SR v Bratislave. Odznelo na nej sedem odborných prednášok zameraných na transfer technológií. Traja prednášajúci boli zo zahraničia, a to Stefano Vazzoler z Nemecka, Riikka Reithzer  z Fínska a Aslhley J. Stevens z USA.  Sprievodným podujatím bola panelová sekcia s 28 prezentáciami. 

883>Celý článok

3/2014 27. 10. 2014

Po predstavení centier transferu technológií na Slovenskej technickej univerzite a Univerzite Komenského v Bratislave sme tentokrát „zalovili vo vodách“ Slovenskej akadémie vied (SAV).

Vedúcou Kancelárie pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied (KTT SAV) je Katarína Müllerová, ktorá dobre vie, že pri jej práci je dôležitá najmä atmosféra dôvery a otvorenej spolupráce.   

Celý článok

Špeciál 2014 21. 09. 2014

Dňa 5. júna 2014 v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky slávnostne otvoril štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Javorčík medzinárodné podujatie s názvom Slovensko-severské výskumné a inovačné fórum.

Fórum bolo zamerané na problematiku vedecko-technologických parkov, klastrov a internetovej ekonomiky ako príležitosti pre slovenské start-upy a slovenských podnikateľov presadiť sa na globálnych trhoch.

758>Celý článok

2/2014 04. 07. 2014

Úrad priemyselného vlastníctva SR, WIPO a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)  zorganizovali 6. mája 2014 v bratislavskom CVTI SR odbornú regionálnu konferenciu Ekonomické aspekty práv duševného vlastníctva. Odborníci z domova i zo zahraničia (Maďarsko, Poľsko, Španielsko, Moldavsko) diskutovali o vplyvoch duševného vlastníctva na celkovú výkonnosť ekonomiky krajiny, na inovačný potenciál, zvýšenie konkurencieschopnosti firiem  a v konečnom dôsledku aj  na formovanie vedomostnej spoločnosti.

1/2014 30. 04. 2014

TT_bulletin/tt_bulleti_1_2014/Logo_2_Otvorenie_Horizont_2020_560.jpg />

Pri príležitosti otvorenia nového rámcového programu Európskej únie pre výskum a inovácie – Horizont 2020 na Slovensku, konala sa v dňoch 21. a 22. 1. 2014 v Bratislave konferencia pod názvom „Horizon 2020 Connections“ a sprievodné podujatie Matchmaking – séria stretnutí potenciálnych riešiteľov projektov Horizontu 2020 so záujemcami o vytvorenie projektových konzorcií na základe profilov.  Okrem toho mali záujemcovia o projekty možnosť prediskutovať svoje výskumné zámery s delegátmi programových výborov a národnými kontaktnými bodmi.  

Celý článok

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK