Štúdia uskutočniteľnosti Dunajského regionálneho výskumného a inovačného fondu

22. 09. 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ SR) ako jeden z koordinátorov Prioritnej oblasti 07 (Vedomostná spoločnosť) Stratégie EÚ pre dunajskú oblasť (EUSDR) bolo poverené  Európskou komisiou organizáciou tendra na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Dunajského regionálneho výskumného a inovačného fondu (Danube Region Research and Innovation Fund - DRRIF).

Štúdia bola vypracovaná v júni 2015 a jej hlavným cieľom je analyzovať možnosti podpory výskumných a inovačných aktivít v dunajskej oblasti. Štúdia taktiež obsahuje informácie o absorpčnej kapacite výskumu a vývoja, možnostiach spolupráce podunajských krajín s existujúcimi grantovými schémami ako aj analýzu možných výskumných priorít v regióne. Výsledky by mali slúžiť ako základ ďalšieho zintenzívnenia spolupráce krajín dunajskej oblasti vo výskume a inováciách.

Odkaz na štúdiu  

Zdroj: MŠVVaŠ SR

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ