Smernica o úlohách a činnostiach Centra transferu technológií v procese transferu technológií

27. 07. 2016

Nová vzorová Smernica o úlohách a činnostiach Centra transferu technológií v procese transferu technológií (ďalej Smernica 3) je východiskovou smernicou, ktorá opisuje úlohy a činnosti Centra transferu technológií (CTT) v procese transferu technológií.

Smernica 3 je určená pre vedeckovýskumné inštitúcie – zamestnancom centier transferu technológií a iným pracovníkom zodpovedným za procesné zabezpečenie konaní vo veciach právnej ochrany duševného vlastníctva a jeho následnej komercializácie, deľbe a využívaní ziskov plynúcich z komercializácie.

Viac informácií o Smernici 3 (a ďalších súvisiacich informáciách) ako i samotný dokument na stiahnutie nájdete na portáli CVTI SR Národné centrum pre transfer technológií (nptt.cvtisr.sk) – konkrétne TU.

Publikované vzorové smernice boli vypracované právnikmi a odborníkmi v danej oblasti v zmysle súčasnej platnej legislatívy s cieľom pomôcť vysokým školám a vedeckým pracoviskám pri zavedení systému do oblastí súvisiacich s duševným vlastníctvom a transferom technológií. Upravujú práva a povinnosti zamestnancov, študentov a zamestnávateľa (vysokej školy) súvisiace so vznikom, ochranou a komercializáciou duševného vlastníctva, ktoré je výsledkom vedeckovýskumnej činnosti.

Vzorové smernice tiež určujú postupy pre získanie právnej ochrany a komercializáciu vzniknutého duševného vlastníctva. Nakoľko majú všeobecný charakter, vysoká škola by si ich mala pri preberaní prispôsobiť svojim konkrétnym podmienkam a zapracovať do nich údaje, ktoré považuje za dôležité. Doplnky a zmeny by však vždy mali byť konzultované s právnikom.

Vzorové smernice je možné využiť aj ako podklady pre vypracovanie vlastného systému interných smerníc. Celkom bude vypracovaných a sprístupnených 24 vzorových smerníc, ktoré na seba nadväzujú a spolu súvisia. Vzájomné previazanie smerníc vychádza z postupnosti krokov v procese transferu technológií a jeho interpretácia je znázornená schémou, ktorá však z dôvodu komplexnosti tohto procesu nemusí byť vyčerpávajúca.

Pre stiahnutie vzorových smerníc musíte byť prihlásený na portáli nptt.cvtisr.sk

(MB)

Kľúčové slová:
CVTI SR, duševné vlastníctvo, technológia, výskum, podpora transferu technológií , centrum transferu technológií

Priemyselné odvetvia:
Vzdelávanie, výskum a vývoj

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK