Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Zlepšovacie návrhy

30. 10. 2015

Zlepšovacie návrhy patrili k dôležitým zdrojom technického pokroku a boli v tomto čase mimoriadne cennou súčasťou národného majetku. Štát mal právo využívať tento národný majetok vo všetkých socialistických organizáciách. Zlepšovacie návrhy pomáhali riešiť problémy organizácií.

Zlepšovacím návrhom je konkrétne vyriešenie výrobno-technického, technicko-organizačného alebo organizačnohospodárskeho problému, ktoré je v tejto organizácii nové a ich využitie prináša spoločenský prospech. Je však treba upozorniť, že za zlepšovací návrh nie je možné považovať vyriešenie takého problému, ktoré vyplýva z pracovnej povinnosti pracovníka, z daného pracovného príkazu alebo z podmienok a ukazovateľov stanovených pri zadávaní úlohy. Ako príklad zlepšovacieho návrhu môže slúžiť, napr. vyriešenie zmeny v konštrukcii výrobného zariadenia, lepšie a účelnejšie usporiadanie výrobných prostriedkov, zlúčenie pracovných úkonov, vyriešenie nedostatkov v organizovaní práce a pod.

Na rozdiel od posudzovaniu novosti pri vynálezoch sa pri zlepšovacom návrhu novosť posudzuje iba z hľadiska konkrétnej organizácie.

Prihláška zlepšovacieho návrhu sa podáva v organizácii - podniku, ktorého predmetu činnosti sa týka, následne sa zapíše do denníka zlepšovacieho návrhu a začne prieskum tejto prihlášky. Po skončení konania o prihláške zlepšovacieho návrhu sa vydá rozhodnutie kladné alebo záporné. Autorom zlepšovacieho návrhu sa v minulosti vydávali tzv. „zlepšovateľské preukazy“.

Organizácie mali povinnosť starať sa o využitie zlepšovacích návrhov, prípadne o ich rozširovanie do iných podnikov a taktiež o vyplatenie odmeny za zlepšovacieho návrhu. V súčasnosti zlepšovacie návrhy ako predmety priemyselného vlastníctva ostali upravené v zákone 527/90 Zb. Uplatňovanie práva sa dáva plne do pôsobnosti zlepšovateľa, prípadne organizácií, ktoré ich udržiavajú a registrujú.

Kľúčové slová:
patenty

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK