Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Zastupovanie pred úradom priemyselného vlastníctva

30. 10. 2015

V konaní pred úradom musia byť zahraničné subjekty zastupované oprávnenými osobami. Sú to advokáti, ktorí zastupujú zo zákona, alebo patentoví zástupcovia, ktorí sú združení v stavovskej organizácii a úspešne zložili skúšky patentového zástupcu.
Povolanie patentového zástupcu má tiež svoju históriu. Činnosť patentového zástupcu bola v roku 1926 upravená živnostenským vládnym nariadením č. 26 o zastupovaní strán v patentových veciach patentovými zástupcami a úradne autorizovanými civilnými technikmi. V roku 1948 bola funkcia patentového zástupcu ako slobodné povolanie zrušená. Niektoré funkcie zástupcov vykonávali aj súdni znalci podľa zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch. Čiastočne mohla byť táto funkcia obnovená až prijatím zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní. Dovtedy napr. zahraničných prihlasovateľov vo veciach patentov a iných predmetov priemyselného vlastníctva zastupovali iba dve advokátske kancelárie v Prahe.

V roku 1991 nadobudol platnosť zákon o patentových zástupcoch a vznikla spoločná Komora patentových zástupcov so sídlom v Brne pre oba štáty. Po rozdelení Československej federatívnej republiky bola v apríli 1993 zriadená Slovenská komora patentových zástupcov so sídlom v Bratislave. Komora je právnickou osobou a samosprávnou organizáciou, ktorá združuje všetkých patentových zástupcov na Slovensku. Podmienkou členstva je prax v oblasti priemyselného vlastníctva a úspešné vykonanie skúšok, ktoré organizuje každý rok Úrad priemyselného vlastníctva SR. V súčasnosti aktívne pracuje ako patentový zástupca približne 60 členov Slovenskej komory patentových zástupcov, z ktorých asi 28 má oprávnenie zastupovať aj pred Európskym patentovým úradom v Mníchove.

Kľúčové slová:
patentové dokumenty

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK