Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva

30. 10. 2015

Rozvoj vedy a techniky, trhové hospodárstvo, konkurencieschopnosť a s tým súvisiaca potreba právnej ochrany duševného vlastníctva, vyvolalo nutnosť odborného vzdelávania pracovníkov. Od roku 1963 bol vytvorený Podnikový inštitút pri Úrade pre patenty a vynálezy v Prahe. V roku 1964 bola vytvorená jeho pobočka v Bratislave a neskôr aj v Košiciach. Priebežne narastala aj potreba odborného vzdelávania pracovníkov priemyselno-právnej ochrany, aj nových pracovníkov úradu a potenciálnych patentových zástupcov. Za týmto účelom bol založený Inštitút priemyselno-právnej výchovy, ktorý funguje doteraz.

Priemyselné vlastníctvo ako študijný predmet sa prednášalo okrem právnických fakúlt aj na technických fakultách vysokých škôl. V roku 1973 vznikol Ústav vynálezcovstva a priemyselného práva so sídlom na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Ústav zabezpečoval aj postgraduálne štúdium vynálezcovstva a informatiky. Išlo o najvyššiu formu vzdelávania v tomto odbore, jedinú v rámci celého Československa. Dôležitú úlohu v rámci rozvoja vynálezcovstva a zlepšovateľstva na Slovensku v tomto čase zohrávali aj spoločenské organizácie, ako bolo Revolučné odborové hnutie (ROH), Slovenská vedecko-technická spoločnosť (SVTS), zväz mládeže. V priemyselných podnikoch a vedeckých inštitúciách boli zriadené útvary pre vynálezy a zlepšovacie návrhy, ktoré spolupracovali s autormi/vynálezcami. Pôsobili v nich pracovníci vyškolení v tomto odbore. Po roku 1989 tieto útvary vo väčšine inštitúcií zanikli, často bez toho, aby boli niečím iným nahradené.

V súčasnosti sa mimoakademické vzdelávanie uskutočňuje v Úrade priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici, konkrétne v Inštitúte duševného vlastníctva. Vzdelávací program Duševné vlastníctvo je rozdelený do štyroch modulov: Základy práva duševného vlastníctva a autorské právo, Tvorivosť - jej manažovanie, marketing a ekonomika, Informácie v oblasti duševného vlastníctva, Právo priemyselného vlastníctva.

Cieľom vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo je:

  1. Poskytnúť komplex informácií o duševnom vlastníctve podnikateľskému sektoru.
  2. Umožniť pracovníkom z praxe v oblasti priemyselného vlastníctva koncentrovanú inováciu vedomostí, znalostía zručností vo väzbe na vyvíjajúce sa hospodárske podmienky.
  3. Poskytnúť pracovníkom z praxe v oblasti duševného vlastníctva aktualizáciu poznatkov o medzinárodnom uplatnenínajmä v európskom kontexte.
  4. Pripraviť špecializovaných informačných pracovníkov – patentových a známkových analytikov a spracovateľov rešerší, najmä pre strediská patentových informácií, informačné a konzultačné miesta, innoinfo, podnikateľské inkubátory a pod.
  5. Vychovať kvalifikovaných propagátorov tvorivosti a ochrany jej výsledkov.

Na vzdelávaní v odbore duševné vlastníctvo a s tým súvisiace témy, ako je transfer technológií, komercializácia, využívanie poznatkov vedy a techniky v praxi, sa veľmi významne podieľa aj CVTI SR so sídlom v Bratislave. Organizuje prednášky, konferencie, výstavy, rôzne besedy, ktoré sú určené širokej verejnosti.

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK