Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Účasť vysokých škôl na spolupráci s praxou

29. 10. 2015

Vyššie uvedené typy zmlúv mohli uzatvárať aj vysoké školy. Ich spolupráca s praxou bola zakotvená aj v zákone 39/1980 Zb. z 10. apríla 1980 o vysokých školách, ktorý platil do 9. 5. 1990. Úlohou vysokých škôl okrem rozvíjania výchovno-vzdelávacej, vedeckej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti bolo zúčastňovať sa na rozvoji vedy, techniky a umenia vo všetkých oblastiach podľa potrieb spoločnosti a svojimi činnosťami pomáhať spoločenskej praxi pri riešení nielen jej aktuálnych, ale aj perspektívnych úloh. Vysoké školy boli v pozícii štátnych rozpočtových organizácií a tvorili súčasť výskumnej a vývojovej základne štátu.

V súlade s cieľmi štátnej vedecko-technickej politiky vysoké školy v rámci svojej vedeckej činnosti riešili úlohy štátnych a rezortných plánov rozvoja vedy a techniky, pričom spolupracovali s vtedajšou Československou akadémiou vied (v súčasnosti Česká akadémia vied), Slovenskou akadémiou vied (SAV), s ich ústavmi a pracoviskami, s ústrednými orgánmi a organizáciami a s ich výskumnými a vývojovými pracoviskami. Pri riešení vedeckých úloh tiež spolupracovali s vysokými školami a inými vedeckými zariadeniami v zahraničí, najmä v krajinách bývalého východného bloku, koordinovali a podľa utváraných podmienok s nimi integrovali svoju vedeckú činnosť. Spolupráca so zahraničnými vedeckovýskumnými inštitúciami mala oporu v medzištátnych dohodách.

Vysoké školy mali zákonom uložené pomáhať spoločenskej praxi využívať výsledky svojej vedeckej, odbornej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a podľa svojich možností vykonávať pre iné organizácie niektoré práce a zúčastňovať sa na budovaní spoločných výskumných ústavov a pracovísk. Zákon o vysokých školách dovoľoval vysokým školám vykonávať pre ostatné organizácie vedecké, umelecké, projektové, prieskumové a iné práce a takto nadobudnuté financie vysoké školy využívali na rozvoj svojej činnosti. Vysoké školy často uzatvárali s podnikmi hospodárske zmluvy rôznych typov a na ich riešení sa podieľali aj poslucháči vysokých škôl. Ukončenie priebežnej alebo záverečnej fázy riešenia výskumných úloh bolo spojené s kontrolou formou prísneho oponentského konania, na ktorom sa zúčastňovali všetky zmluvné strany. Riešiteľ bol povinný sumarizovať výsledky výskumu a vyjadriť sa k pripomienkam uvedeným v oponentských posudkoch, vypracovaných nezávislými oponentmi. Súčasťou posudkov bol aj návrh na priznanie alebo nepriznanie odmeny pre riešiteľov.

Na druhej strane vysokým školám bola zo strany orgánov a organizácií poskytovaná pomoc pri ich výchovno-vzdelávacej, vedeckej, odbornej, výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti a rozvoji, najmä pri modernizácii obsahu výchovy a vzdelávania, pri rozvoji študentskej vedeckej a odbornej (tzv. ŠVOČ) alebo študentskej umeleckej činnosti a pri utváraní personálnych a materiálno-technických podmienok na túto činnosť. Odborná prax sa uskutočňovala v organizáciách  riadených alebo spravovaných ministerstvom školstva a inými ústrednými orgánmi alebo národnými výbormi (v súčasnosti miestne/mestské/obecné úrady); tie mali povinnosť utvárať pre praxe potrebné podmienky. Po prijatí a pred nástupom na vysokú školu jej budúci poslucháči absolvovali výrobnú prax v podnikoch, obvykle podľa budúcej špecializácie (napríklad poslucháči strojárskych fakúlt v strojárskych podnikoch). Poslucháči vysokých škôl vo vyšších ročníkoch absolvovali podľa špecializácie svojho študijného zamerania trojtýždňové odborné praxe vo výrobných podnikoch, na ktorých prichádzali do kontaktu s technológiami a priamo boli zapojení do výrobného procesu. Takýmto spôsobom sa v reálnych podmienkach oboznamovali s technológiami a mohli sa zapojiť aj do ich inovácií. Odbornú prax mohli študenti vykonávať aj v zahraničí. O obsahu a rozsahu pomoci vysokým školám a o podmienkach uskutočňovania odbornej praxe študentov boli medzi uvedenými organizáciami a vysokými školami uzatvárané dohody.

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK