Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Tematické úlohy

29. 10. 2015

Jednou z podmienok, aby sa vynálezcovstvo a zlepšovateľstvo na všetkých stupňoch riadenia stalo súčasťou hospodárskej a technickej politiky a národohospodárskych plánov, bolo účinné uplatnenie systému usmerňovania tvorby technických riešení pomocou tematického plánovania. Účelom tematických úloh bolo usmerňovať činnosť vynálezcov a zlepšovateľov na riešenie dôležitých úloh výroby a vedecko-technického rozvoja. Tematické plánovanie bol konkrétny systém, zabezpečujúci celý cyklus od výberu a vymedzenia problému až po jeho realizáciu. Tematická úloha predstavovala konkrétnu požiadavku na vyriešenie určitého výrobno-technického, technicko-organizačného alebo organizačnohospodárskeho problému.

Základnú právnu úpravu tematických úloh obsahoval zákon č. 84/1972 Zb. vo vykonávacej Vyhláške Úradu pre vynálezy a objavy č. 102/1972 Zb. Zaujímavosťou v tomto prípade bola povinnosť pri vyhlásení tematických úloh uviesť aj súťažné podmienky, ktoré obsahovali predovšetkým:

1. opis doterajšieho stavu a nedostatkov známych riešení,

2. presné vymedzenie problému, ktorý sa má riešiť, s podrobným uvedením technických a ekonomických požiadaviek, ktoré má očakávané riešenie spĺňať,

3. informáciu o stave techniky s uvedením dokumentačných materiálov (vyhlasovatelia tematických úloh mali povinnosť umožniť záujemcom oboznámiť sa s týmito materiálmi)

4. lehotu na podávanie návrhov riešenia (bola určená s ohľadom na obťažnosť problému a na termíny nadväzujúcich úloh hospodárskych plánov),

5. osobitnú odmenu za vyriešenie tematickej úlohy,

6. údaj u koho a dokedy sa môžu záujemcovia o riešenie prihlásiť na odbornú inštruktáž alebo konzultáciu,

7. adresu, na ktorú sa majú riešenia zasielať,

8. údaj o tom, kto sa nemôže zúčastniť na riešení tematickej úlohy.

Je zrejmé, že zákon spájal vyhlásenie tematických úloh s verejnou súťažou. Verejná súťaž bola upravená ako samostatný záväzkový vzťah v občianskom zákonníku. Vyhlásenie tematických úloh bol teda jednostranný právny úkon, z ktorého vznikol záväzok. Keďže vyhlásenie tematických úloh bolo prejavom vôle organizácie, museli byť pri tom splnené niektoré formálne a obsahové náležitosti. Prvý celoštátny plán tematických úloh, ktorý obsahoval tridsaťpäť tematických úloh bol vyhlásený v roku 1973.
Významnú úlohu pri tematických úlohách zohrával Úrad pre vynálezy a objavy, ktorý v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalšími orgánmi, metodicky riadil a kontroloval plánovanie tematických úloh. Do zostavovania a  vyhlasovania plánov tematických úloh boli okrem už uvedených zapojené aj príslušné orgány odborového hnutia a súčinnosť poskytovali aj Československá vedecko-technická spoločnosť, mládežnícka organizácia SZM, Zväz družstevných roľníkov a ďalšie spoločenské organizácie najmä pri zostavovaní a vyhlasovaní odborových a podnikových plánov tematických úloh. Tematické úlohy mali riešiť hlavne problémy vybrané z úloh národohospodárskych plánov a z plánov komplexnej racionalizácie, z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, ochrany a tvorby životného prostredia a pod. Pri ich plánovaní sa dbalo na to, aby úlohy boli svojím významom primerané stupňu vyhlásenia a aby nedošlo v rámci odboru k dvojitému vyhláseniu tej istej úlohy alebo k vyhláseniu úlohy, ktorej riešenie bolo dostupné v požadovanom termíne iným spôsobom. Vyhlasovatelia mali za povinnosť oboznamovať s vyhlásenými úlohami svoje podriadené organizácie, organizovať medzi nimi výmenu plánov tematických úloh, zverejňovať a popularizovať ich tak, aby sa o nich dozvedela široká verejnosť, spolupracovať pri riešení vyhlásených úloh a kontrolovať, ako ich podriadené organizácie plnia. Tematické úlohy boli vyhlasované spravidla koncom kalendárneho roka na nasledujúci rok, no v závislosti od ich charakteru a významu mohli byť vyhlasované aj na dlhšie alebo kratšie obdobie. V priebehu každého roka bolo možné plány tematických úloh dopĺňať a vyhlasovať ďalšie tematické úlohy. Návrhy na tematické úlohy boli predkladané na predpísanom plánovacom liste. Do riešenia tematických úloh sa však z dôvodu konfliktu záujmov nemohli zapojiť osoby, ktoré schválili vyhlásenie tematickej úlohy, predsedali alebo boli členmi hodnotiteľskej komisie, vykonávali prieskum prospešnosti alebo iným spôsobom mohli byť oboznámení s návrhmi na riešenie.

Zo závažných dôvodov bolo možné tematickú úlohu odvolať, pričom vyhlasovatelia tematickej úlohy boli povinní poskytnúť riešiteľom primerané odškodnenie. Vyhlasovatelia mali tiež povinnosť riešiteľa na právo na odškodnenie upozorniť. Za vyriešenie tematickej úlohy boli jej riešitelia odmeňovaní, pričom výška vypísanej osobitnej odmeny sa určovala pevnou peňažnou sumou tak, aby zodpovedala náročnosti problému a predpokladanému spoločenskému prospechu z využitia riešenia.

Vyhodnotenia tematických úloh mala na starosti hodnotiteľská komisia v termíne najneskôr do dvoch mesiacov od uplynutia termínu na podanie návrhov na riešenie. Členom komisie musel byť aj zástupca organizácie, ktorá mala riešenie využívať. Hodnotiteľská komisia mala právo vyžiadať si expertné posudky aj od odborníkov, ktorí neboli jej členmi. Po  vyhodnotení sa prerokovali všetky návrhy na riešenie tematických úloh ako prihlášky zlepšovacích návrhov s právom prednosti, kedy riešenie bolo doručené. Ak existoval predpoklad, že riešenie by mohlo byť súčasne vynálezom, vyhlasovateľ odporučil riešiteľovi podať prihlášku vynálezu. Materská organizácia riešiteľa bola povinná bezodplatne spolupôsobiť pri vypracovaní a podaní prihlášky jeho vynálezu, v ktorej žiadal o udelenie autorského osvedčenia a zabezpečiť jeho zastupovanie v konaní o prihláške vynálezu. Výška odmeny za využitie zlepšovacieho návrhu a vynálezu nebola krátená osobitnou odmenou, ktorú riešiteľ získal za vyriešenie tematickej úlohy. Následne bol vypracovaný konkrétny program na urýchlenú realizáciu s časovým harmonogramom a určením zodpovednosti za plnenie úloh spolu s materiálnym a finančným zabezpečením. Ak ani po dvoch mesiacoch od stanoveného termínu riešenie nebolo zavedené do praxe, preverovali sa dôvody brániace jeho využitiu a urobili sa účinné opatrenia na nápravu. Po spoločenských zmenách v roku 1990 úprava tematických úloh stratila opodstatnenie a súčasný právny systém ich neprevzal.

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK