Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Svetlo nádeje do budúcnosti

29. 10. 2015

Svetlom toto špeciálne číslo TTb 2015, venované histórii transferu technológií na Slovensku, začína a svetlom aj končí.
Svetlom symbolizujúcim nádej a evokujúcim pozitívne; pozitívne sú aj vízie do budúcnosti v znamení pokračovania úspešného projektu NITT SK v ďalšom projektovom programovom období 2016 až 2023. Svetlo pozornosti bude zacielené na:

1. Rozvoj a prevádzku Národného centra transferu technológií SR (zavedenie vnútorných pravidiel fungovania, spôsob hlasovania, spôsob prideľovania prostriedkov a podmienky na získanie prostriedkov z Patentového fondu).
2. Poskytovanie a rozvoj podporných služieb v procese transferu technológií pre slovenské vedeckovýskumné inštitúcie.
3. Rozvoj lokálnych centier transferu technológií pri verejných vedeckovýskumných inštitúciách (ich personálne rozširovanie, rozširovanie portfólia vlastných činností pre transfer technológií, zvyšovanie počtu realizovaných prípadov, zabezpečenie účasti a etablovanie slovenských CTT v medzinárodných štruktúrach zaoberajúcich sa transferom technológií – Licensing Executives Society ČR a SR (LES/LESI), Association of European Science and Technology Transfer Professionals ASTP-Proton, Association of University Technology Transfer Managers (AUTM), zvýšenie účasti s vlastnou prezentáciou na podujatiach, rozvoj spolupráce slovenských CTT s centrami transferu technológií v zahraničí a rozvoj cezhraničných spoluprác na úrovni NCTT SR formou konzultácií s CTT v zahraničí a návštevami, krátkodobými pobytmi).
4. Poskytovanie a rozvoj podporných služieb v procese transferu technológií pre slovenské vedeckovýskumné inštitúcie.
5. Budovanie a ďalší rozvoj prostredia na efektívnu realizáciu transferu technológií na Slovensku, najmä doplnenie zoznamu interných smerníc upravujúcich nakladanie s duševným vlastníctvom, ich dôslednú implementáciu a dodržiavanie vedeckovýskumnými inštitúciami.
6. Podporu komercializácie formou zakladania spin-off spoločností (stanovenie princípov na ich zakladanie, štandardizáciu a systematizáciu zakladania a zvyšovanie počtu založených spin-off spoločností).
7. Prevádzku a rozvoj Národného portálu transferu technológií (zavedenie sofistikovanejšieho spôsobu prezentovania profilov vedeckovýskumných inštitúcií v spolupráci s informačným systémom Národného podnikateľského centra, integráciu systému na evidenciu podpory transferu technológií, modulu na správu duševného vlastníctva a expertných podporných služieb a registráciu požiadaviek na ich poskytnutie v CTT CVTI SR a zabudovanie nástrojov na správu a riadenie chodu NCTT SR).
8. Návrh a prevádzkovanie nových štrukturálnych súčastí Národného systému podpory transferu technológií, pravidiel na poskytovanie konzultácií, realizáciu zákazkového a spoločného výskumu a perspektívne založenie Fondu na prototypy, overenie funkčnosti konceptu.
9. Organizáciu už zavedených podujatí ako Konferencia NITT SK – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, TransTech Burza, odborné semináre a organizáciu nových typov podujatí, napr. kolégiá NCTT SR, podujatí na upevňovanie kolegiálnych vzťahov v lokálnych CTT a mediálnu podporu transferu technológií.
10. Sprístupňovanie špecializovaných elektronických informačných zdrojov (už overených patentových databáz a nástrojov a nových zameraných na trhové analýzy a vyhľadávanie partnerov a ich sprístupňovanie pracovníkom lokálnych CTT a expertom pôsobiacim v rámci NSPTT SR.
11. Rozvoj a prevádzku Národného centra transferu technológií SR v dvoch oblastiach:

a) špecifikovanie podmienok pre priznanie a/alebo udržanie finančnej podpory na hradenie administratívnych poplatkov (vypracovanie rešerší na stav techniky bez kolízií s overením novosti a definovanou konkurenčnou výhodou novej technológie, stupeň vývoja technológie minimálne na úrovni funkčného laboratórneho modelu, legislatívna čistota, preukázateľne systematicky realizovaný transfer technológií s uzavretou zmluvou so záujemcom o technológiu),
b) podpora personálneho rozvoja lokálnych CTT v rámci pôsobenia v NSPTT SR (pri systematickej realizácii pravidelného monitorovania vzniku duševného vlastníctva dvakrát ročne, aktívnej prezentácii technológií a vedeckovýskumných projektov vlastnej inštitúcie na podujatiach typu TransTech burza, pri účasti na podujatiach medzinárodných organizácií typu LESI/LES ČR a SR, ASTP-Proton a pri organizácii prezentačných podujatí na pôde vlastnej inštitúcie raz za rok).

Úloh je mnoho, sú ambiciózne, ale veríme, že spoločnými silami zanietených vedcov, výskumníkov a pracovníkov centier transferu technológií postupne zavedený systém podpory budeme zlepšovať k spokojnosti všetkých.

Záver
História transferu technológií na Slovensku má hlboké základy v minulosti a nepochybne by si zaslúžila dôsledné celostné štúdium a publicitu. Jeho pozitívne prvky a skúsenosti z minulosti môžu slúžiť ako užitočná inšpirácia do budúcich aktivít a ako ponaučenia..., pretože história sa opakuje a múdri ľudia v nej hľadajú východiská pre súčasnosť a budúcnosť.

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK