Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Správa vynálezov, priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov

30. 10. 2015

Zákonom č. 84/1972 Zb. bola zavedená správa vynálezov, priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov. Vynálezy, na ktoré bolo udelené autorské osvedčenie, priemyselné vzory a zlepšovacie návrhy, na ktoré boli udelené osvedčenia, boli národným majetkom a museli byť aj ako národný majetok spravované. Pod pojmom správa sa rozumela komplexná hospodársko-organizačná starostlivosť štátu o plánovité využívanie výsledkov technickej tvorivej činnosti pracujúcich.

Správa plnila funkciu progresívneho nástroja, ktorý výrazne napomáha plánovitému využívaniu vynálezov, priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov. Pri správe boli uplatňované zásady, ktoré upravovali:
1. Podmienky na stanovenie správcu:

a) Vynálezy a priemyselné vzory vytvorené v pracovnom pomere a za hmotnej podpory príslušnej organizácie      spravovala automaticky táto organizácia. Nejasné prípady rozhodoval úrad na návrh ústredného orgánu nadradeného
týmto organizáciám.
b) Ostatné prípady spravovali štátne organizácie, do ktorých činnosti predmet vynálezu alebo priemyselného
vzoru spadal. Za správcu ich určil úrad na návrh príslušného ústredného orgánu.
c) Zlepšovacie návrhy spravovala tá štátna organizácia, ktorá prvá rozhodla kladne o ich prijatí.

2. Vznik správy a jej účinnosť a prevod správy medzi štátnymi organizáciami:

a) V prípade vytvorenia v pracovnom pomere správa vynálezu vzniká dňom udelenia autorského osvedčenia.
b) V ostatných prípadoch dňom stanoveným v rozhodnutí úradu.
3. Práva a povinnosti správcu:
a) Starostlivosť o všestranné plánovité využívanie vynálezu, priemyselného vzoru a zlepšovacieho návrhu, vrátane
starostlivosti o ich rozširovanie aj do ďalších organizácií.
b) Poskytovanie právnej a technickej pomoci.
c) Vyžiadanie si informácie o začiatku využívania, dosiahnutom spoločenskom prospechu, výpočte autorovej
odmeny a pod.

Kľúčové slová:
patentové dokumenty, úžitkové vzory

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK