Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK

29. 10. 2015

Jedným z riešení, ktoré majú za úlohu túto nepriaznivú situáciu zlepšiť v prostredí verejných akademických a vedeckovýskumných inštitúcií, bola implementácia národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku − NITT SK. Projekt implementovalo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v období rokov 2010 až 2015.
Strategickým cieľom projektu bolo vybudovať a sfunkčniť systém národnej podpory transferu technológií a poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou vo verejných a štátnych vysokých školách, rezortných výskumných ústavoch a SAV do hospodárskej a spoločenskej praxe s cieľom podporiť rozvoj poznatkovo orientovanej spoločnosti.
Očakávalo sa, že systémová koordinácia jednotlivých zložiek tohto systému zabezpečí intenzívnu podporu výskumnovývojových inštitúcií pri tvorbe vedeckovýskumných poznatkov, ktoré budú odrážať konkrétne potreby priemyslu.
Takým spôsobom sa zabezpečí rozvoj spolupráce vedeckej komunity s priemyslom s pozitívnym dopadom na rozvoj inštitúcií výskumu a vývoja a súčasne trvalo udržateľný rozvoj celej spoločnosti. Podpora vedeckovýskumných inštitúcií mala zahŕňať aj ochranu práv duševného vlastníctva a komerčné zhodnotenie poznatkov. Na to boli definované tri špecifické ciele projektu:

1. Vybudovanie Centra transferu technológií pri CVTI SR, s poslaním zabezpečiť systémovú podporu transferu technológií na národnej úrovni.
2. Podpora vedeckej komunity v procese transferu technológií prostredníctvom využívania existujúcich kapacít a zdrojov informačno-komunikačnej infraštruktúry pre výskum a vývoj.
3. Zefektívnenie transferu technológií a vedeckých poznatkov do hospodárskej a spoločenskej praxe prostredníctvom propagácie vedy.


V ďalšom texte sa zameriame na činnosti vykonané v rámci projektu NITT SK, ktoré sa obmedzujú len na časť súvisiacu s prvým uvedeným špecifickým cieľom, ktorý je z organizačného a procesného hľadiska pre transfer technológií z verejnej výskumnej sféry najdôležitejší.

Základné piliere Národného systému podpory transferu technológií (NSPTT)

Centrum transferu technológií CVTI SR s celoslovenskou pôsobnosťou bolo založené 21. 3. 2011. Vypracovalo návrh a zabezpečilo vybudovanie a prevádzkuje Národný systém podpory transferu technológií (NSPTT) ako efektívny a udržateľný systém, ktorého základnými prvkami sú najmä: expertné podpornú služby, Národné centrum transferu technológií SR, Národný portál transferu technológií a Patentový fond.
Expertné podporné služby, ktoré rozsahom pokrývajú celý proces transferu technológií a obsahom sú rozčlenené na dva typy procesov. Prvým je zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva ako výstupu výskumno-vývojovej činnosti, ktorého vlastníkom je verejná vedeckovýskumná inštitúcia. Druhým je komerčné zhodnocovanie takéhoto duševného vlastníctva poskytovaním licencií, predajom vlastníckych práv k duševnému vlastníctvu inštitúcií, alebo zhodnotenie duševného vlastníctva založením spin-off firiem. Z expertných podporných služieb na ilustráciu uvádzame niektoré:
1. Identifikácia výsledkov výskumu a vývoja s potenciálom pre komercializáciu
2. Rešeršné služby (napr. na stav techniky, na dizajny atď.)
3. Voľba stratégie ochrany a realizácia ochrany DV
4. Marketingové prezentácie chránených výsledkov
5. Vyhľadávanie partnerov pre komercializáciu
6. Vedenie rokovaní a sprevádzanie na rokovaniach
7. Návrh a príprava licenčných zmlúv
8. Zakladanie a rozvoj spin-off firiem

Všetky služby s podrobným opisom sú uvedené na portáli www.nptt.sk.

Služby sú poskytované bezodplatne na základe Zmluvy o poskytovaní expertných podporných služieb. Od roku 2013 CVTI SR uzavrelo takéto zmluvy s dvanástimi vysokými školami (Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Slovenská technická univerzita, Technická univerzita v Košiciach, Technická univerzita vo Zvolene, Prešovská univerzita, Univerzita Komenského, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Vysoká škola veterinárskeho lekárstva a farmácie, Vysoká škola výtvarných umení, Žilinská univerzita) a dvoma vedeckovýskumnými inštitúciami (Národné lesnícke centrum vo Zvolene, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v Lužiankach) a deviatimi ústavmi SAV (Ústav anorganickej chémie, Ústav polymérov, Fyzikálny ústav, Neurobiologický ústav, Elektrotechnický ústav, Ústav materiálov a mechaniky strojov, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Ústav experimentálnej fyziky a Ústav stavebníctva a architektúry). Pred ukončením projektu NITT SK boli zmluvy predĺžené na neurčito, čím bolo zabezpečené poskytovanie služieb aj po ukončení projektu. Ôsmim najagilnejším inštitúciám s vysokým potenciálom na transfer technológií sú expertné podporné služby poskytované už v rámci Národného centra transferu technológií SR (NCTT SR), ktoré tvorí ďalší základný prvok Národného systému podpory transferu technológií. NCTT bolo založené viacstrannou účastníckou zmluvou v lete 2015. Účastníkmi v NCTT SR v súčasnosti sú CVTI SR, Slovenská akadémia vied, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Slovenská technická univerzita, Technická univerzita v Košiciach, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Komenského, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Žilinská univerzita. Funkcie NCTT SR v súčasnosti plní CTT CVTI SR. Služby na základe uzavretej Zmluvy o poskytovaní expertných služieb alebo na základe účastníckej zmluvy o Národnom centre transferu technológií na Slovensku poskytuje CTT CVTI SR a v prípade vysoko špecializovaných služieb sú zapojené aj externé subjekty s príslušnou odbornosťou, praxou a skúsenosťami (advokátske alebo patentové kancelárie, BIC Bratislava, Neulogy Slovensko a STU Scientific). Podmienkami na poskytnutie expertných podporných služieb je, aby majiteľom alebo spolumajiteľom duševného vlastníctva bola vedeckovýskumná inštitúcia, neboli porušené podmienky na získanie právnej ochrany (napr. novosť) a vedeckovýskumná inštitúcia požiada CTT i CVTI SR o poskytnutie služby.

V rámci NSPTT je tiež podporované zakladanie a rozvoj činností tzv. lokálnych centier transferu technológií na vedeckovýskumných inštitúciách, ktoré sú základným pilierom realizácie transferu technológií. Viaceré takéto pracoviská, napríklad na Prešovskej univerzite, Slovenskej akadémii vied, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, Slovenskej technickej univerzite, Technickej univerzite v Košiciach a Univerzite Komenského vznikli ako výstupy projektov a NSPTT im umožnil v ich činnosti pokračovať a profesionalizovať sa. Z hľadiska zúčastnených strán je NSPTT reprezentovaný spoluprácou lokálnych centier transferu technológií s CTT CVTI SR. Spoločne rozvíjajú procesy a mechanizmy na efektívnu a udržateľnú realizáciu transferu technológií. CTT CVTI SR vytvára vhodné podmienky na realizáciu transferu technológií tvorbou a pomocou pri presadzovaní zavádzania smerníc o ochrane duševného vlastníctva a transfere technológií na vyššie uvedených inštitúciách. CTT CVTI SR tiež navrhuje a zavádza spôsoby a pravidlá na realizáciu transferu technológií vo verejných VV inštitúciách v SR tak, aby bol tento proces realizovaný transparentne a zrozumiteľne pre partnerov z komerčnej sféry. Na tieto činnosti CTT CVTI SR využíva aj Národný portál pre transfer technológií NPTT (www.nptt.sk), ktorý je ďalším prvkom NSPTT a predstavuje informačné a komunikačné centrum. Prostredníctvom portálu prebieha zadávanie požiadaviek na poskytnutie expertných podporných služieb, sú sprístupňované informácie o aktuálnom dianí v oblasti transferu technológií, sú k dispozícii na voľné použitie vzorové interné smernice a modelové zmluvy z oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva a vzdelávacie metodické materiály. Užitočné odkazy vedú k legislatívnym dokumentom, zoznamom databáz priemyselného vlastníctva, technologických ponúk a dopytov, výrobkov a firiem, k databázam expertov a k odkazom na tlačenú a elektronickú knižnú a časopiseckú literatúru z oblasti transferu technológií, ktorá je dostupná v študovni špeciálnej literatúry v CVTI SR. Portál tiež odkazuje na významné podujatia organizované CVTI SR, na Slovensku a v zahraničí.

stránka NPTT
Náhľad na hlavnú webovú stránku portálu NPTT

Štvrtým základným prvkom NSPTT je Patentový fond. Tvoria ho účelovo viazané prostriedky rozpočtu CVTI SR, ktorý je správcom Patentového fondu. Slúži ako finančný zdroj na hradenie správnych a udržiavacích poplatkov za získanie a udržiavanie priemyselno-právnej ochrany predmetov duševného vlastníctva, najmä patentov, úžitkových vzorov, dizajnov, šľachtiteľských osvedčení a pod. vo vlastníctve akademických a vedeckovýskumných inštitúcií.

Ako je Národný systém podpory transferu technológií využívaný?

Pracovníci lokálnych CTT vyplnením základných informácií o technológii a jej pôvodcoch a zadaním požiadavky na konkrétne expertné podporné služby v elektronickom systéme Expertných podporných služieb (EPS) na príslušnej stránke portálu NPTT zaevidujú tzv. prípad transferu technológií. Ten je pridelený pracovníkovi CTT CVTI SR na riešenie, ktorý požadovanú službu poskytne alebo zabezpečí jej poskytnutie. Pojem prípad transferu technológií znamená konkrétnu technológiu a súčasne aj s ňou spojenú agendu. Proces ochrany a komercializácie duševného vlastníctva je časovo náročný a často sa stáva, že služby viazané k jednému prípadu transferu technológií sú poskytované aj počas viacerých rokov. Výsledkom poskytnutia expertných podporných služieb je, napr. patentová prihláška, evaluačná správa, propagačné materiály, licenčné zmluvy. Graf 3 znázorňuje počet expertných podporných služieb, ktoré boli v priebehu rokov 2011 - 2015 poskytnuté 12 verejným vedeckovýskumným inštitúciám.

graf 3 a 4
Graf 3 a graf 4Podrobnosti týkajúce sa poskytnutých služieb súvisiacich s priemyselno-právnou ochranou duševného vlastníctva za
rovnaké obdobie sú uvedené v GRAFE 4.

Z grafov možno usudzovať, že o poskytovanie expertných podporných služieb je záujem. Postupne sa zvyšuje aj počet verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré sa do systému zapájajú. Potešiteľnou je skutočnosť, že častokrát iniciatíva o poskytnutie služieb vychádza z radov zamestnancov, zdola. Vhodnou platformou, na ktorej pracovníci lokálnych centier transferu technológií môžu verejne vyjadriť svoje názory a návrhy na poskytované expertné služby, je podujatie so zahraničnou účasťou Konferencia NITT SK – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Jej súčasťou je aj odborný seminár zameraný na špecifické témy ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie, ku ktorým sa vyjadrujú zahraniční experti s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Podrobnejšie o poslednej konferencii sme písali v TTb 3/2015 a videozáznam z podujatia je k dispozícii na stránke www.nptt.sk.

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK