Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ochranné známky

30. 10. 2015

Vývoj práv k ochranným známkam na našom území v druhej polovici 19. storočia bol ovplyvnený vývojom v rámci rakúsko-uhorskej monarchie. Už v tejto dobe bolo trvanie ochrannej známky stanovené na 10 rokov s možnosťou obnovy zápisu. Konanie o ochranných známkach prebiehalo na princípe dvojstupňového zápisu. Z tejto doby pochádza napr. zápis „Pilsner Bier“ z roku 1859 uvedený na obrázku.

obrázok

Po vzniku Československej republiky v roku 1918 boli rakúske zákony transformované na naše podmienky. Tieto zachovávali aj kontinuitu známkových práv na území novej republiky. Konanie o ochranných známkach však nespadalo do činnosti vtedajšieho Patentového úradu, ale prebiehalo pred živnostenskými a obchodnými komorami a pred Ministerstvom priemyslu, obchodu a živnosti. Prieskum sa týkal iba formálnych náležitostí prihlášok. Proti rozhodnutiu o prihláške bolo možné sa odvolať na uvedené ministerstvo. Vlastný vecný prieskum vykonávalo taktiež ministerstvo, ktoré viedlo aj ústredný známkový register a rozhodovalo o žalobách na výmaz. Proti rozhodnutiam ministerstva bola prípustná sťažnosť na Najvyšší správny súd. Až v roku 1950 bola pôsobnosť úradu rozšírená o ochranné známky a aj priemyselné vzory. Zákonom č. 8/1952 Zb. sa upravilo prieskumové konanie, ktoré zahrňovalo aj vecný prieskum, o zápisnej spôsobilosti na úroveň právneho stavu vo väčšine štátov sveta. Tento zákon platil 36 rokov.

Tabuľka: Príklady najstarších ochranných známok v SR

tabuľka1

tabuľka 2

tabuľka 3

Kľúčové slová:
patenty, patentové dokumenty

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK