Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Objavy

30. 10. 2015

Objav v zmysle zákona bol definovaný ako stanovenie skôr neznámych, objektívne existujúcich javov, vlastností alebo zákonitostí materiálneho sveta. Objavy posudzoval Úrad pre vynálezy a objavy spolu s Československou akadémiou vied so sídlom v Prahe a udeľoval za ne diplomy a zároveň aj vyplácal odmeny. Zo 70 diplomov bolo 22 udelených slovenským objaviteľom. Z nich ako najvýznamnejšie je možné spomenúť objav profesora Juraja Gašperíka z Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (v súčasnosti Fakulty chemických a potravinárskych technológií Slovenskej technickej univerzity) s názvom „Rozdielne vplyvy karcinogénov a nekarcinogénov na priebeh modelovej reakcie s radikálovým mechanizmom“. Ďalej to boli objavy nových druhov mikroorganizmov autorského kolektívu RNDr. Anny Kratochvílovej-Kockovej z Mikrobiologického ústavu SAV v Bratislave. V súčasnosti sa na objavy neposkytuje priemyselno-právna ochrana, terajšie zákony tento inštitút neprevzali.

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo, patenty

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK