Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Národný systém podpory transferu technológií na Slovensku

29. 10. 2015

V období prechodu Slovenska na trhovú ekonomiku aj napriek existencii legislatívy, ktorá upravovala vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľmi v oblasti ochrany duševného vlastníctva, boli tieto vzťahy zanedbávané viac-menej z ekonomických dôvodov − vysoké náklady spojené s prihlásením a udržiavaním priemyselno-právnej ochrany. Ak pretrvali kontakty na aplikačnú sféru, založené obvykle na dobrej spolupráci v predchádzajúcom období, napríklad formou hospodárskych zmlúv uzatváraných medzi vysokými školami a výrobnými podnikmi, spolupráca pokračovala na individuálnej báze. Prípadne boli uzatvárané so súkromnými firmami pôsobiacimi na Slovensku alebo aj mimo neho zmluvy o výskume, podľa ktorých vytvorené duševné vlastníctvo patrilo firme.

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK