Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Nakladanie s priemyselnými právami a výrobno-technickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu

30. 10. 2015

Nakladanie s priemyselnými právami a výrobno-technickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu sa v zmysle Vyhlášky 64/1980 rozumelo poskytnutie alebo nadobudnutie práva na využitie vynálezov, priemyselných vzorov a ochranných známok; prevod alebo nadobudnutie práv na vynálezy, priemyselné vzory, ochranné známky a výrobno-technické poznatky; poskytnutie alebo prijatie výrobno-technických poznatkov na využitie a to všetko na určitú alebo neurčitú dobu na základe uzatvorenia licenčných zmlúv.

Rokovanie a uzatváranie licenčných zmlúv so zahraničným partnerom sa dialo delegovane prostredníctvom podniku zahraničného obchodu Polytechna. V určitých prípadoch mali právo uzatvárať zmluvy aj iné organizácie, avšak len s povolením Polytechny, prípadne Federálneho ministerstva zahraničného obchodu (FMZO).

Rokovaniam o licenčných zmluvách predchádzalo udelenie súhlasu na začatie rokovania o licenčných podmienkach na základe žiadosti podanej nadriadenému orgánu alebo prostredníctvom Polytechny, ktorá podávala žiadosť Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj (FMTIR). Žiadosť obsahovala údaje o predmete zmluvy, s kým sa má licenčná zmluva uzavrieť a predbežný technicko-ekonomický rozbor účelnosti licenčnej zmluvy spolu s vyjadrením organizácie zahraničného obchodu.

Po ukončení rokovaní o licenčných podmienkach boli organizácie povinné požiadať o povolenie uzavrieť licenčnú zmluvu opäť nadriadený orgán a ak boli jednania sprostredkované Polytechnou, žiadosť adresovali na FMTIR. Návrh konečného znenia licenčnej zmluvy v cudzom jazyku musel obsahovať aj slovenský preklad, konečný technicko-ekonomický rozbor účelnosti a výhodnosti zmluvy; záväzný doklad o zabezpečení devízového a korunového krytia platieb súvisiacich s vykonávaním licenčnej zmluvy; stanovisko banky o finančnom zabezpečení nákladov a ak bolo potrebné vyjadrenie orgánov štátnej správy. Licenčné zmluvy pred ich uzavretím podliehali registrácii na FMTIR. Všetky podklady, doklady a dokumentácia týkajúca sa uzavierania alebo plnenia licenčnej zmluvy, sa odosielali do zahraničia len prostredníctvom organizácie oprávnenej licenčnú zmluvu sprostredkovať alebo uzavrieť.

Kľúčové slová:
patenty, patentové dokumenty

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK