Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Kontrola plnenia vedecko-technických programov

29. 10. 2015

Plnenie štátnych vedecko-technických programov a vedecko-technických programov, štátnych plánov zabezpečenia rozvoja vedy a techniky, úloh štátnych plánov technického rozvoja a tých, ktoré zabezpečovali výskumno-vývojovú časť štátnych cieľových programov, príprava realizácie výsledkov úloh týchto plánov vo výrobe a programov rokovaní o nákupe a predaji licencií a ich vlastnej realizácie v spoločenskej praxi boli pod drobnohľadom kontrolných orgánov.

1. Kontrolou sa zisťoval aktuálny stav plnenia úloh hlavne v prípadoch, ktoré vyžadovali investičnú výstavbu, zisťovali sa dôvody odchýlok od plánu a v prípade potreby sa tiež zabezpečovali alebo navrhovali konkrétne termínované opatrenia na odstránenie nedostatkov.

2. V závislosti od typu boli programy kontroly zamerané na ciele a stupeň ich dosahovania vyjadrený technickoekonomickými ukazovateľmi, vybranými úlohami, limitmi, programami rokovaní o nákupe a predaji licencií a pri úlohách výrobkového charakteru určených na vývoz aj porovnateľnosťou technicko-ekonomických parametrov týchto výrobkov so zahraničnými. Ukazovatele a limity mali najlepšie charakterizovať kontrolovanú fázu riešenia, prípravy alebo vlastnej realizácie. Ak sa postup riešenia alebo realizácie výsledkov úloh plánu rozvoja vedy a techniky plánoval pomocou sieťového grafu, základným podkladom boli míľniky tohto grafu, jeho hlavné uzlové body.

3. Na kontrolu plnenia vedecko-technických plánov slúžil ucelený systém, ktorý tvorili kontrolné dni organizované podľa príslušnosti gestormi štátnych vedecko-technických programov a vedecko-technických programov republík na úrovni námestníkov ministrov, Štátnou komisiou a republikovými komisiami pre vedecko-technický a investičný rozvoj na úrovni predsedov a podpredsedov príslušnej štátnej komisie a koordinačnými ústrednými orgánmi na úrovni námestníkov ministrov. V závislosti od typu boli kontrolné dni zvolávané koncom bežného roka (prípadne po jeho uplynutí) alebo do 30 dní po uplynutí každého štvrťroka. Ďalším prvkom kontrolného systému bola účelová kontrola štátneho plánu rozvoja vedy a techniky. Tá sa konala podľa ročného plánu a operatívne boli kontrolované vybrané úlohy, pri ktorých mohlo dôjsť k ohrozeniu, neplneniu alebo mohla nastať nepriaznivá skutočnosť v postupe riešenia úlohy alebo v príprave realizácie výsledkov. Kontrola plnenia plánov na vedeckovýskumných inštitúciách vrátane vysokých škôl bola zabezpečená priebežnými a záverečnými oponentskými konaniami (Smernice FMTIR č. 8 zo 14. 7. 1978 o oponentskom konaní (publikované v Spravodajcovi FMTIR v čiastke 5-6/1978, oznámené v čiastke 24/1978 Zb.). Ďalší prvok kontrolného systému predstavovali údaje štátneho štatistického výkazníctva.

4. Kontrolu plnenia úloh štátneho plánu základného výskumu v jednotlivých prvkoch kontrolného systému organizovali ČSAV alebo SAV, kontrolu plnenia úloh plánu aplikovaného ekonomického výskumu organizovala Rada ekonomického výskumu (REV). Výsledky svojej kontrolnej činnosti ČSAV, SAV a REV predkladali príslušným komisiám v ročných správach o plnení úloh štátneho plánu základného výskumu a úloh štátneho plánu aplikovaného ekonomického výskumu.

Plnenie štátnych vedecko-technických programov a vedecko-technických programov, štátnych plánov zabezpečenia rozvoja vedy a techniky, úloh štátnych plánov technického rozvoja a tých, ktoré zabezpečovali výskumno-vývojovú časť štátnych cieľových programov, príprava realizácie výsledkov úloh týchto plánov vo výrobe a programov rokovaní o nákupe a predaji licencií a ich vlastnej realizácie v spoločenskej praxi boli pod drobnohľadom kontrolných orgánov. Kontrolou sa zisťoval aktuálny stav plnenia úloh hlavne v prípadoch, ktoré vyžadovali investičnú výstavbu, zisťovali sa dôvody odchýlok od plánu a v prípade potreby sa tiež zabezpečovali alebo navrhovali konkrétne termínované opatrenia na odstránenie nedostatkov.
V závislosti od typu boli programy kontroly zamerané na ciele a stupeň ich dosahovania vyjadrený technicko-ekonomickými ukazovateľmi, vybranými úlohami, limitmi, programami rokovaní o nákupe a predaji licencií a pri úlohách výrobkového charakteru určených na vývoz aj porovnateľnosťou technicko-ekonomických parametrov týchto výrobkov so zahraničnými. Ukazovatele a limity mali najlepšie charakterizovať kontrolovanú fázu riešenia, prípravy alebo vlastnej realizácie. Ak sa postup riešenia alebo realizácie výsledkov úloh plánu rozvoja vedy a techniky plánoval pomocou sieťového grafu, základným podkladom boli míľniky tohto grafu, jeho hlavné uzlové body.

Na kontrolu plnenia vedecko-technických plánov slúžil ucelený systém, ktorý tvorili kontrolné dni organizované podľa príslušnosti gestormi štátnych vedecko-technických programov a vedecko-technických programov republík na úrovni námestníkov ministrov, Štátnou komisiou a republikovými komisiami pre vedecko-technický a investičný rozvoj na úrovni predsedov a podpredsedov príslušnej štátnej komisie a koordinačnými ústrednými orgánmi na úrovni námestníkov ministrov. V závislosti od typu boli kontrolné dni zvolávané koncom bežného roka (prípadne po jeho uplynutí) alebo do 30  dní po uplynutí každého štvrťroka. Ďalším prvkom kontrolného systému bola účelová kontrola štátneho plánu rozvoja vedy a techniky. Tá sa konala podľa ročného plánu a operatívne boli kontrolované vybrané úlohy, pri ktorých mohlo dôjsť k ohrozeniu, neplneniu alebo mohla nastať nepriaznivá skutočnosť v postupe riešenia úlohy alebo v príprave realizácie výsledkov. Kontrola plnenia plánov na vedeckovýskumných inštitúciách vrátane vysokých škôl bola zabezpečená priebežnými a záverečnými oponentskými konaniami. Ďalší prvok kontrolného systému predstavovali údaje štátneho štatistického výkazníctva.

Kontrolu plnenia úloh štátneho plánu základného výskumu v jednotlivých prvkoch kontrolného systému organizovali ČSAV alebo SAV, kontrolu plnenia úloh plánu aplikovaného ekonomického výskumu organizovala Rada ekonomického výskumu (REV). Výsledky svojej kontrolnej činnosti ČSAV, SAV a REV predkladali príslušným komisiám v ročných správach o plnení úloh štátneho plánu základného výskumu a úloh štátneho plánu aplikovaného ekonomického výskumu.

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK