Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ing. Adriana Shearman, CSc.

30. 10. 2015

Vážené čitateľky a čitatelia,

časopis Transfer technológií bulletin – TTb má za cieľ oboznamovať s rôznymi aspektmi transferu technológií. Tento pojem má veľa definícií a už niekoľko rokov rezonuje ako nový odborný termín aj na Slovensku. V súvise s projektom Národná infraštruktúra pre transfer technológií na Slovensku – NITT SK, ktorý implementovalo Centrum vedecko-technických informácií SR, transfer technológií je definovaný ako komplexný proces prenosu (aplikácie) vedeckých poznatkov, vynálezov, objavov a znalostí nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou vo verejnej sfére do hospodárskej a spoločenskej praxe s cieľom komerčne ich zhodnotiť. Je súborom procesov, ktoré začínajú myšlienkou. Ak je možné túto myšlienku zhmotniť do výrobku alebo funkčnej technológie istého tvaru a so špecifickým menom a ak výrobok má jedinečné vlastnosti, viažuce sa na istú geografickú lokalitu, je možné ich právne chrániť. Účelom právnej ochrany je vynálezcovi zabezpečiť také postavenie, aby z výsledku svojho umu mohol profitovať on sám, lebo do bádania vložil svoj intelekt, schopnosti, materiálne prostriedky a čas. Tieto a ďalšie sú vstupmi, ktoré majú odrážať hodnotu zhmotnenej obchodovateľnej myšlienky.

Transfer technológií ovplyvňuje viacero činiteľov, vstupujú doň rôzne subjekty a má mnoho variácií. Výsledkom a cieľom celého procesu je uplatnenie zhmotnenej myšlienky v praktickom živote v prospech celej spoločnosti. Moderný pojem transfer technológií obsahom siaha hlboko do minulosti a je úzko spätý so vznikom a ochranou duševného vlastníctva, najmä priemyselného vlastníctva. Tá je mimoriadne dôležitá, pretože sa ňou na ohraničený čas udeľuje výlučné právo, čo motivuje k vytváraniu nových vynálezov a inovácií. Tieto práva umožňujú novým subjektom vstup na obchodný trh tým, že im pomáhajú prilákať rizikový kapitál a umožňujú poskytovať výrobné licencie. Práva k ochranným známkam majú zásadný význam pre nerušený priebeh hospodárskej súťaže. Nimi spotrebitelia rozlišujú výrobky a služby rôznych výrobcov a poskytovateľov služieb. Sú tiež efektívnym komunikačným prostriedkom, ktorý sprostredkováva informácie a reklamu, vyjadruje schopnosti a vytvára obraz o určitom podniku. Výrobca, ktorý nestráca energiu, čas a peniaze na boj proti napodobeninám, môže zvýšiť svoj podiel na trhu, vylepšiť ziskovú maržu a budovať dôveru zákazníkov.

Pri príležitosti Medzinárodného roka svetla by sme radi vniesli trochu svetla do histórie transferu technológií, osvetlili podmienky na jeho praktickú realizáciu v minulosti a aká je situácia v súčasnosti v súvislosti s implementáciou národného projektu NITT SK.

Čo obsahuje toto špeciálne vydanie TTb?

Úvod patrí histórii právnej ochrany najmä patentovej, jej inštitucionálnemu budovaniu na Slovensku v rámci rôznych štátnych útvarov, ktorých súčasťou bolo v minulosti. Sú predstavené aj mimoriadne slovenské osobnosti vedy a techniky. Pokračuje časťou zameranou na transfer technológií v období pred prechodom slovenskej ekonomiky na trhovú; to dokresľuje úryvok z univerzitnej tlače z roku 1975. Rozhovory, ktoré poskytli vynálezca doc. Ing. Dušan Berek, DrSc. z Ústavu polymérov SAV, bývalý vedúci Odborového strediska priemyselno-právnej ochrany pán Milan Šmátrala, Dpt. a dizajnér Ing. Vladimír Pavlík z bývalého Výskumného ústavu mechanizácie a automatizácie (VÚMA) Nové Mesto nad Váhom, dotvárajú obraz, ako reálne prebiehal transfer technológií z akademickej a výskumnej sféry v čase nedávno minulom.

Po období spoločenských zmien v roku 1989, ktoré bolo pre oblasť transferu technológií komplikované, svitlo svetielko nádeje na postupnú nápravu. Svetlým bodom, ktorý má napomôcť vrátiť transferu technológií systémový charakter, obohatiť ho o nové moderné funkčné prvky a procesy na národnej úrovni a vykonať praktické kroky k tomu, aby duševné vlastníctvo, k tvorbe ktorého prispieva celá spoločnosť, slúžilo spoločnosti, je aj národný projekt NITT SK. Hoci projekt končí 31. 10. 2015 časť procesov, ktoré zaviedol, pokračuje a bude sa rozvíjať do samofinancujúceho systému.

Ing. Adriana Shearman, CSc., CVTI SR, Odbor transferu technológií

Kľúčové slová:
inovácie , patenty, úžitkové vzory

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK