Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Dizajny – priemyselné vzory

30. 10. 2015

Dnešné dizajny sa v minulosti označovali ako priemyselné vzory. Tento inštitút zahrňuje právnu ochranu nových vonkajších tvarov výrobkov. Základom práva na ochranu vzorov a modelov pre priemyselné výrobky na našom území bolo nariadenie uhorského ministerstva obchodu o právnej ochrane priemyselných vzorov a modelov z roku 1907. Vznikom Československa v roku 1919 platil cisársky patent č. 237/1858 r. z., ktorý s čiastočnými zmenami platil až do roku 1939.

V roku 1952 zákonom č. 8/1952 Zb. o ochranných známkach a chránených vzoroch, boli zároveň chránené aj priemyselné vzory, a to zápisom do registra. Ustanovené bolo právo prednosti, výlučné práva majiteľa vzoru, nútená licencia a právo predchádzajúceho užívateľa. Ochranná doba zapísaného vzoru bola 5 rokov. Zákon č. 84/1972 Zb. zakotvil nevýlučnú ochranu osvedčením na priemyselný vzor, pričom priemyselné vzory s touto ochranou sa stali národným majetkom. Právo využívať ich mali všetky organizácie. Ochrana osvedčením bola bezplatná a časovo neohraničená.

obrázok 4
V histórii Slovenskej republiky bol ako prvý priemyselný vzor zapísaný „Stôl pod počítač“ z NOVONY,
Novohradských nábytkární, a. s., Fiľakovo.

obrázok 5
Návrh stola pod počítač (dizajn D 24030) pôvodcu Róberta Reimana pre nábytkársky závod Novona,
ktorý bol zapísaný ako prvý v histórii samostatnej Slovenskej republiky 19. 7. 1993.

Kľúčové slová:
patenty, patentové dokumenty, dizajn

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK