Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Dionýz llkovič

30. 10. 2015

(1907 − 1980)
Jeden zo zakladateľov polarografie

Narodil sa 18. januára 1907 v Šarišskom Štiavniku pri Svidníku. Po maturite na prešovskom gymnáziu študoval v Prahe na ČVUT a na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity. Roku 1930 po jej absolvovaní stal sa asistentom u profesora Jaroslava Heyrovského, neskoršieho laureáta Nobelovej ceny. Roku 1940 sa vrátil na Slovensko a bol profesorom fyziky na SVŠT a Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (do roku 1976). Ako spolupracovník akademika Heyrovského sa stal spoluzakladateľom polarografickej teórie a v roku 1934 uverejnil rovnicu umožňujúcu presne určovať koncentráciu skúmanej látky na základe prúdu pretekajúceho roztokom pri polarografickej elektrolýze. Tento vzťah je vo vedeckom svete známy ako llkovičova rovnica a všeobecne sa považuje za základný zákon polarografie. Spolu s Heyrovským vytvoril teóriu polovlnového potenciálu a polarografickej vlny, roku 1940 vydal o polarografii monografické dielo.

Hlavnou oblasťou jeho vedeckej činnosti bola fyzikálna chémia, venoval sa tiež problémom matematickej fyziky a stal sa ústrednou postavou výučby a organizácie fyzikálneho výskumu na Slovensku. Založil dnešný Fyzikálny ústav SAV a s jeho menom sa spája prvá moderná vysokoškolská učebnica fyziky u nás, podobne aj vyše 30 pôvodných vedeckých štúdií a tri publikácie. Od roku 1952 bol členom korešpondentom ČSAV, od roku 1953 akademikom SAV a členom Európskej fyzikálnej spoločnosti.

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK