Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Dionýz Blaškovič

29. 10. 2015

(1913 − 1998)
Priekopník modernej slovenskej virológie

Narodil sa 2. augusta 1913 v Jablonici pri Senici. Po absolvovaní štúdia medicíny na Karlovej univerzite v Prahe (1937) pracoval dva roky v jej Mikrobiologickom ústave, ale vojnové roky ho už priviedli do Bratislavy do Hygienického ústavu LF UK (1939-1945) a odtiaľ na Štátny zdravotnícky ústav, na Patrónku do novovybudovaného Virologického ústavu SAV (1953-1977). Tam s ambicióznym výskumným kolektívom vedcov riešil problémy patogenézy, biochemických vlastností baktérií, laboratórnu diagnostiku vírusových nákaz a ekológiu vírusov chrípky a kliešťovej encefalitídy. Dlhý by bol výpočet výsledkov jeho vedeckej práce, funkcií i medzinárodných ocenení. Za všetky aspoň niektoré: Epidémia encefalitídy v rožňavskom prírodnom ohnisku nákaz (Bratislava 1954), Laboratórne metódy vo virológii (Bratislava 1954), Prírodné ohnisko nákaz (Bratislava 1956), Otázky experimentálnej patogenézy a rezistencie organizmu voči chrípkovej infekcii vírusov zo skupiny A-FE (Bratislava 1958), Význam cielenej imunizácie domácich zvierat pre prípadné ohniská kliešťovej encefalitídy (Bratislava 1962), Tick as Virus Vectors in Eastern Europe (New York 1962), Methods of Virology (New York 1967)... Zahraničný člen akadémie vied v New Yorku, Akadémie vied ZSSR, Poľskej akadémie vied, Akadémie Leopoldiny v Halle, akademik ČSAV a SAV (1952), okrem najvyšších čs. vyznamenaní získal Medailu Maxa Plancka v zlate (1956), Pasteurovu pamätnú medailu, bol gen. tajomníkom ICSU (Medzinárodná rada vedeckých únií), predsedom SAV (1961-  1965), hlavným redaktorom časopisu Acta Virologica...

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK