Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Čo písala tlač a zo spomienok pamätníkov

29. 10. 2015

Výber z dobovej univerzitnej tlače

Autentické správy o situácii, stave a smerovaní vedecko-technického rozvoja na Slovensku v roku 1975 zachytáva aj článok v spravodaji Univerzity Komenského Naša univerzita Základné smery vedecko-technického rozvoja v SSR, DECEMBER 1975  ROČNÍK XXII číslo 4, str. 6 – 8. Bolo to obdobie významného vzostupu výskumno-vývojovej základne čo sa týka  personálneho obsadenia a jej vybavenosti. Článok je zameraný na úlohy a problémy vedecko-technického rozvoja, hlavne na plnenie štátneho plánu rozvoja vedy a techniky v období 1976 – 1980, na niektoré opatrenia, ktoré sa mali zaviesť s cieľom zdokonaľovania sústavy riadenia vedecko-technického rozvoja tak, ... „ aby sa vedecko-technický rozvoj stal ešte pevnejším pilierom rozvoja našej ekonomiky a spolu s medzinárodnou integráciou zohral podstatnú úlohu v dosahovaní jej vysokej efektívnosti.“...
Mierne upravené úryvky z tohto článku, ponúkame v nasledujúcom texte.

Pracovníci vo vede a výskume
... „Počet zamestnancov vo vede a výskume vzrástol v priebehu štyroch rokov z 30 tisíc na viac ako 37 tisíc. Zlepšila sa odvetvová štruktúra výskumno-vývojovej základne, ktorej viac ako 55 % kapacity je v priemysle, okolo 9 % v poľnohospodárstve a výžive, 7 % v stavebníctve, 4 % v zdravotníctve, 16 % pripadalo na SAV a vysoké školy. Pozitívny posun nastal aj v kvalifikačnej štruktúre pracovníkov; ku koncu roka 1974 v nej pracovalo 29,6 % pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním a 5,3 % s vedeckou kvalifikáciou. ...

... Značná časť najmä vedeckých pracovníkov je sústredená v ústavoch SAV a na vysokých školách, avšak len nízky počet pracuje v rezortných výskumných ústavoch, osobitne v podnikovej sfére. Podiel vedeckých pracovníkov z celkového počtu pracovníkov pracujúcich vo výskume a vývoji predstavuje napríklad v SAV a školstve 18,3 %, v zdravotníctve 7,2 %, v poľnohospodárstve a výžive 6,2 %, v stavebníctve dokonca len 1,9 % a priemysle 1,1 %. Na zlepšenie tohto stavu boli zavedené viaceré operatívne i dlhodobejšie opatrenia, ako napríklad zvýšenie počtu školených ašpirantov (doktorandov), lepšie využitie školiacich kapacít, zvýšenie štipendií riadnym ašpirantom (doktorandom v internej forme) a zameranie sa najmä na zvyšovanie podielu vedeckých pracovníkov v progresívnych odboroch, ako kybernetika, jadrová technika, elektronika a podobne.“...

Finančné ohodnotenie pracovníkov vo vede a výskume
... „Priemerná mzda v organizáciách výskumnej a vývojovej základne riadených ústrednými orgánmi SR za obdobie 1971 − 1975 rastie o viac ako 16 % a dosiahne výšku 2 520 Kčs. Ako však vyplynulo z ministerskej kontroly v roku 1974, medzi jednotlivými výskumnými ústavmi sú v tejto oblasti neodôvodnené rozdiely. Tak napríklad samotní odborní pracovníci v organizáciách Ministerstva lesného a vodného hospodárstva dosahujú priemernú mzdu 3 027 Kčs, v rezorte Ministerstva stavebníctva 3 769 Kčs a neúmerné rozdiely sú aj v iných kategóriách pracovníkov a iných rezortov. Slabo sa využíva aj pohyblivá časť platov, ktorá v prevažnej väčšine ústavov dosiahla v roku 1974 len 6 − 7 % priemernej mzdy. ...

... Postup pri priznávaní prémií za splnenie výskumných úloh v praxi je nejednotný. Odmena a jej výška sa často schváli až po záverečnom alebo priebežnom oponentskom konaní úloh. Len málo výskumných ústavov postupuje v zmysle zásad a výšku prémie vypisuje dopredu. Je preto nevyhnutné objem mzdových prostriedkov určených na výplatu prémií a odmien za splnenie výskumných úloh vyčleniť už na začiatku plánovacieho obdobia a stanoviť kritériá na ich výplatu tak, aby sa hmotná zainteresovanosť orientovala na urýchlené dokončenie úloh, zavedenie výsledkov do praxe, ekonomický prínos, zlepšenie technických parametrov a podobne.“...

Financovanie a prioritné oblasti vedy
... „Na rozvoj vedy a techniky sa v ČSSR vynakladá 3,6 % z užitého národného dôchodku, čo zodpovedá úrovni  dosahovanej priemyselne vyspelými krajinami. Na Slovensku sústreďujeme na rozvoj aplikovanej kybernetiky 21 % neinvestičných prostriedkov, na chemické materiály 14 %, rozvoj strojárskych výrobných procesov 9 %, na jadrovú techniku  9 %, na rozvoj sebestačnosti zdrojov výživy obyvateľstva 10 %, rozvoj materiálovej základne a spriemyselnenie stavebníctva 7 %, využitie dreva 9 %. Pritom sa nezabúda ani na riešenie problémov zdravotníctva, životného prostredia a podobne. V základnom výskume sa okolo 44 % prostriedkov vynakladá na riešenie úloh z oblasti prírodných vied a 3 % na úlohy technických vied. ...

... Vecné zameranie výskumu je ešte viac orientované na riešenie základných problémov rozvoja nášho národného hospodárstva, menovite na zabezpečenie rastu produktivity práce uplatnením techniky, na lepšie využívanie surovín, znižovanie mernej spotreby palív a energie, kovov, zvyšovanie hektárových výnosov a úžitkovosti hospodárskych zvierat, na ďalší rast mechanizácie a automatizácie a ďalšie dôležité úlohy.“ ...

Plánované úlohy a realizačné výstupy
.... “v organizáciách riadených ústrednými orgánmi Slovenska sa predpokladá riešiť spolu 158 štátnych výskumných úloh, z ktorých vyúsťuje 317 realizačných výstupov, pričom 65 % z nich je určených na zavedenie nových výrobkov a technológií. Najvýznamnejšie hmotné výstupy sú zároveň plánované ako menovité úlohy výroby a investičnej výstavby. To nepochybne napomôže včasnej realizácii výsledkov výskumu a vývoja v praxi...

... Trvajú ešte nedostatky pri navrhovaní úloh na zaradeniedo štátneho plánu rozvoja vedy a techniky. V mnohých prípadoch nie je dostatočne ujasnený spôsob realizácie, kooperácie, kooperačné vzťahy s výrobou strojnotechnologických zariadení, možnosti medzinárodnej spolupráce, neúplné sú údaje o prínosoch a ekonomickej efektívnosti riešenia úloh a podobne. Z týchto príčin sme niektoré úlohy nezaradili do štátneho plánu a u niektorých budeme ešte požadovať doplnenie chýbajúcich údajov. Celkove musíme klásť oveľa väčšie nároky na výber úloh do štátneho plánu vo vzťahu k potrebám národného hospodárstva. ...

... K základným úlohám pre najbližšie obdobie patrí predovšetkým vzájomné potvrdenie prevzatých úloh a záväzkov medzi spolupracujúcimi organizáciami formou uzavretia právne záväzných zmlúv, v ktorých budú ustanovené záväzky vzájomného odovzdávania výsledkov výskumu vrátane vynálezov a prípadnej špecializácie a kooperácie vo výrobe...

... celková priemerná doba riešenia úloh sa skracuje iba zo 6,8 na 6,5 roka. S takýmto stavom sa nemôžeme uspokojiť a v ďalšej etape prác treba docieliť výraznejšie skracovanie doby výskumu jednotlivých úloh, a tým aj zrýchľovanie celého cyklu výskum – výroba – použitie. S tým súvisí aj potreba rovnomernejšieho rozloženia začínania a ukončovania výskumných úloh.“ ...

Spolupráca so zahraničím
... „Je žiadúce rozvíjať vedecko-technické styky aj s niektorými kapitalistickými štátmi, a to všade tam, kde to bude v plnom súlade so záujmami a potrebami nášho štátu. Nosnou formou tejto spolupráce je nákup a predaj licencií. Prax ukázala, že úspešnou realizáciou nakúpených licencií možno ušetriť značné výskumno-vývojové kapacity a zaviesť výrobu produktov, ktoré sme predtým dovážali z kapitalistických krajín alebo vôbec neboli na našom trhu.“ ...

Vedúce pracoviská vedecko-technického rozvoja a vedecko-technické informácie
... „Nemalý význam pri celkovom úsilí o uplatňovanie vedecko-technického pokroku v našej hospodárskej a spoločenskej praxi majú aj opatrenia, ktoré hodláme uskutočniť v oblasti organizácie a riadenia. Patrí sem utváranie vedúcich pracovísk vedecko-technického rozvoja, ktoré sa majú stať jedným z článkov koordinačného systému, posilňujúceho väzby medzi výskumom a realizáciou jeho výsledkov v praxi. ...

... Jedným z dôležitých nástrojov rozvoja vedy a techniky je využívanie vedeckých a technických informácií. V súčasnom období sa dokončuje systémové a organizačné dobudovanie sústavy vedeckých a technických informácií (VTI), konštituovali sa odvetvové informačné strediská a do konca roka sa konštituuje sieť odborových stredísk VTI. Je však potrebné, aby rezorty v celej tejto oblasti venovali ešte viac pozornosti nielen systémovým a organizačným vzťahom, ale aj zabezpečovaniu tejto činnosti kvalifikovanými pracovníkmi, technikou a prostriedkami.“ ...

Niektoré pasáže znejú aj po štyridsiatich rokoch aktuálne.

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK