Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Autorsko-právna ochrana tvorivej činnosti

30. 10. 2015

Technicky orientovaní tvoriví pracovníci sa veľmi často uplatňujú aj ako autori odbornej literatúry. Ide o samostatné knižné diela alebo príspevky v odborných časopisoch, periodických publikáciách alebo iných dielach, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti. Vzťahy vznikajúce pri tvorbe a používaní literárnych a iných odborných diel vrátane odbornej časopiseckej literatúry sa riadia ustanoveniami autorského zákona. Tento zákon upravuje tvorivú činnosť autorov, chráni ich záujmy a súčasne zabezpečuje priaznivé podmienky pre rozvoj tvorby v súlade s potrebami spoločnosti.

Autorské právo má tiež svoju históriu. Vyvinulo sa prakticky až spolu s vynálezom a rozvojom kníhtlačiarstva. Siaha do obdobia 16. až 17. storočia a súvisí s udeľovaním tzv. tlačiarenských privilégií. ktoré udeľovali tlačiarom panovníci, išlo o výlučné oprávnenia vydávať počas určitej doby diela formou „kníhtlače“. Ako samostatná disciplína sa autorské právo postupne ustálilo až po Veľkej francúzskej revolúcii v 18. storočí.

Na území Československa platil od 1. 7. 1965 autorský zákon č. 35/1965 Zb. V zmysle tohto zákona autorské právo bolo ponímané v dvojakom zmysle − objektívne ako súhrn predpisov, ktoré upravujú vzťahy vznikajúce z vytvorenia a spoločenského použitia literárnych, vedeckých a umeleckých diel. A subjektívne − ako súhrn oprávnení, ktoré vznikajú autorovi vytvorením a uplatnením jeho diela, a sú stanovené autorským zákonom.

 prihliadnutím k súčasnému pojmu „transferu technológie“, to znamená k tvorbe v technickej tvorivej oblasti, je dôležité spomenúť niektoré druhy ochrany diel: ide hlavne o diela slovesné, vyjadrené slovom a písmom (prednášky, reportáž, odborné články, štúdie; diela výtvarné (obrazy, plastiky, grafická úprava kníh); diela úžitkového umenia (spotrebný tovar, výrobky zo skla, bižutéria); filmové diela (krátke filmy s odbornou a technickou problematikou); diela kartografické (mapy, atlasy, glóbusy). Do kategórie diel vedeckých je zaradená aj odborná literatúra.

Kategória „Diela“, na ktoré sa vzťahuje autorsko-právna ochrana sa z rozvojom vedy a techniky značne rozrastá. Ide hlavne o oblasť výpočtovej techniky a automatizovaného spracovania dát. Nový autorský zákon č. 185/2015, z 1.7.2015 je toho evidentným príkladom.

Kľúčové slová:
patentové dokumenty

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK