Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Aurel Stodola

30. 10. 2015

(1859 − 1942)
Vedec svetového mena, ktorému vzdal hold A. Einstein

Narodil sa 10. mája 1859 v Liptovskom Mikuláši v rodine garbiara. Po štúdiách na reálke v Levoči a v Košiciach vyštudoval
techniku v Budapešti. Roku 1877 pokračoval v štúdiách na polytechnike v Zürichu a roku 1883 na nemeckej Vysokej škole technickej v Charlottenburgu. Absolvoval roku 1884 na parížskej Sorbonne, kde súčasne praxoval v tamojšej strojárni Herman-Lachapelle. Potom pôsobil v Prahe – najprv v Českomoravskej strojárni a vzápätí ako konštruktér strojov v strojárni Ruston a spol., ktorá za Stodolovho pôsobenia ako prvá v strednej Európe zaviedla do sériovej výroby parných strojov Corlissov rozvod. Roku 1892 na pozvanie vysokej školy technickej v Zürichu odišiel do Švajčiarska ako profesor na novvytvorenú katedru stavby strojov.

A práve päťdesiatročné obdobie Stodolovho života v Zürichu bolo obdobím priekopníckej inžinierskej práce svetovej úrovne a významu. Najväčšie úspechy dosiahol v odbore parných turbín a jeho výpočty i konštrukcie dali pevný základ práve tomuto odvetviu strojárstva. Jeho vrcholné dielo Dampfturbinen und ihre Aussichten als Wärmekraftmaschinen (Parné turbíny a ich výhľady ako strojov poháňaných tepelnou energiou) vyšlo roku 1903 a neskôr ho preložili do mnohých svetových jazykov. Ustavične ho dopĺňal o nové poznatky a jeho šieste vydanie roku 1 924 malo už rozsah 1142 strán. V ňom položil základy modernej teórie parných a spaľovacích turbín a dodnes platí za klasické dielo. Roku 1922 vyšlo v Berlíne jeho ďalšie významné dielo Dampf-und Gas-Turbinen (Parné a plynové turbíny).

Sodolove spaľovacie plynové turbíny

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK