Workshop o trendoch v oblasti inteligentných dopravných systémov

27. 08. 2015

Logo Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline zorganizoval workshop o trendoch v oblasti inteligentných dopravných systémov.

Dňa 23. júna 2015 sa v priestoroch zasadačky vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline konal workshop na tému Európske trendy v oblasti inteligentných dopravných systémov – napĺňanie stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska, organizovaný pod záštitou Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline. Stretli sa odborníci nielen zo Žilinskej univerzity v Žiline, ale aj zahraniční hostia.

Program bol rozdelený do dvoch blokov.

Prvý sa zameriaval na výstupy v oblasti inteligentnej dopravy v prostredí Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline (UVP ŽU). Následne boli prezentované národné a európske trendy a skúsenosti zo Slovenska, Českej republiky, Belgicka, Rakúska a Fínska.

Cieľom workshopu organizovaného v rámci UVP ŽU bolo prezentovať súčasné národné a európske trendy v oblasti inteligentnej dopravy a „smart cities“, ktoré predstavujú základný prvok pre trvalo udržateľné zlepšovanie dopravy, dopravných problémov a každodenného života občanov v slovenských regiónoch a mestách.

Ako prvý riaditeľ UVP ŽU Michal Zábovský v krátkosti predstavil aktivity parku. „Workshop o trendoch v oblasti inteligentných dopravných systémov sa týka aktuálnych tém v oblasti dopravy. Žilinská univerzita je v tomto odvetví dlhodobo uznávaná, preto sme sa rozhodli na dopravu zamerať aj v Univerzitnom vedeckom parku. Cieľom je dosiahnuť zlepšenie podmienok v doprave a tým zlepšiť kvalitu života, zefektívniť prepravu, motivovať ľudí cestovať a v neposlednom rade znižovať ekologickú záťaž. Top téma, ktorá dnes zaznie, je téma „smart cities“, čiže moderného konceptu budovania miest,“ povedal Zábovský.

Zdroj:
Žilinská univerzita v Žiline

(MI)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK