Spoločná platforma piatich najväčších úradov priemyselného vlastníctva na svete

07. 09. 2015

Mgr. Lívia Paškalová
vedúca oddelenia informačnej podpory transferu technológií
livia.paskalova@cvtisr.sk

Päť najväčších úradov priemyselného vlastníctva na svete, označovaných skratkou IP5,  vytvorilo v roku 2007 spoločnú platformu za účelom zefektívnenia národných a medzinárodných konaní o patentových prihláškach a práce týchto úradov. „Veľkú päťku“ tvoria: Európsky patentový úrad (EPO), Japonský patentový úrad (JPO), Kórejský úrad duševného vlastníctva (KIPO), Štátny úrad duševného vlastníctva Čínskej ľudovej republiky (SIPO) a Patentový a známkový úrad Spojených štátov amerických (USPTO).

Celkovo tieto úrady prijímajú až 80 % všetkých patentových prihlášok a 95 % všetkých PCT prihlášok, preto v záujme zabránenia duplicity činností týchto úradov do popredia vystúpila potreba budovania globálneho systému  a jednotnosti prístupov pri  zabezpečovaní ochrany priemyselného vlastníctva.

Základný problém spôsobujúci zhoršovanie efektivity práce týchto úradov spočíva v narastajúcom počte patentových prihlášok. Vysoká početnosť nevybavených prihlášok je aktuálne jedným z najpálčivejších problémov týchto úradov.  Kým v roku 2004 bolo na týchto úradoch podaných okolo 1 400 000 prihlášok, v roku 2013 tento počet narástol na viac ako 2,1 milióna. Za jednu dekádu teda počet prihlášok zaznamenal 50 % nárast a prevládajúca všeobecná tendencia zjednodušovania konaní o patentových prihláškach so sebou prináša ďalšie kontinuálne navyšovanie ich počtu. Keďže prihlášky momentálne tieto úrady doslova zahlcujú, konania o nich sa neustále predlžujú. Významnú úlohu pritom zohráva i postupné  znižovanie  ekonomických bariér medzi  jednotlivými štátmi. Prístupnosť zahraničných trhov spôsobuje, že pôvodcovia vynálezov chcú mať svoje priemyselné vlastníctvo chránené paralelne na viacerých trhoch a svoje prihlášky podávajú súčasne na viacerých úradoch, čo následne spôsobuje duplicitu ich činností.  Priamym dôsledkom je časový tlak vyvíjaný na examinátorov a následné znižovanie kvality ich práce.

Vízia IP5  spočíva v zavedení účinných nástrojov a opatrení vedúcich k zabráneniu duplicity činností, ktoré úrady v rámci konaní o patentových prihláškach robia, zvýšeniu efektivity a kvality práce examinátorov  a dosiahnutiu globálnej stability patentového práva.

Pre naplnenie tejto vízie je nevyhnutné, aby sa systém prístupu verejnosti k informáciám z patentových spisov zavedeným EPO (tzv. Global Dossier ), zaviedol vo všetkých štátoch IP5. Tento systém umožňuje širokej verejnosti prístup k informáciám o stave patentového konania. Nevyhnutné je tiež dosiahnutie patentovej harmonizácie (harmonizácia citácií stavu techniky). Cieľom aplikácie CCD (Common Citation Document) je umožniť jednoduchý prístup k aktuálnym citáciám stavu techniky vzťahujúcim sa k patentovým prihláškam podaným na jednotlivé úrady IP5 a spadajúcim do jednej patentovej rodiny. Práve vytvorenie aplikácie CCD  je súčasťou prebiehajúceho procesu technickej harmonizácie na medzinárodnej úrovni s cieľom vytvoriť vhodnú infraštruktúru podporujúcu väčšiu integráciu globálneho patentového systému.

Aktuálne sa úrady spoločne dohodli na 10 projektoch, z ktorých každý má mať za následok rozvoj jednej z oblastí vzájomnej spolupráce. Projekty si medzi sebou rozdelili tak, že každý z úradov spravuje a vedie dva z nich. Sú nimi:

  • Projekt jednotnej klasifikácie (vedený EPO);
  • Projekt jednotnej dokumentácie (vedený EPO);
  • Projekt budovania jednotných vyhľadávacích a rešeršných nástrojov (vedený USPTO);
  • Projekt jednotného zbližovania pri zdieľaní a dokumentovaní vyhľadávacích techník (vedený USPTO);
  • Projekt jednotných patentových prihlášok (vedený JPO);
  • Projekt jednotného  strojového prekladu (vedený KIPO);
  • Projekt spoločného prístupu k rešeršným výsledkom (vedený JPO);
  • Projekt jednotného vzdelávacieho programu (vedený KIPO);
  • Projekt jednotných rešeršných postupov a jednotného manažmentu kvality (vedený SIPO);
  • Projekt spoločného  štatistického  systému pre examinátorov (vedie SIPO).

 

Práve úspešné zvládnutie týchto projektov a ich dôsledné napĺňanie v praxi by malo napomôcť k zlepšeniu aktuálnej, pomerne nepriaznivej situácie. Konania o prihláškach by sa mali stať prehľadnejšími a kratšími. Prihlasovatelia by mali získať dostatočný prehľad o aktuálnom stave konania a úrady by mali v dôsledku vzájomnej výmeny informácií a uplatňovania jednotných postupov a spoločných nástrojov dokázať efektívnejšie  a rýchlejšie pracovať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK