Rozhovor s Ľ. Bilským, riaditeľom Sekcie podpory vedy CVTI SR

24. 11. 2015

Ing. Ľubomír BilskýRozhovor pripravila: Mgr. Eva Vašková

Aké je hlavné zameranie a pole pôsobnosti Centra vedecko-technických informácií SR?

CVTI SR je národné informačné centrum a špecializovaná vedecká knižnica so 77-ročnou históriou. V súčasnosti inštitúcia poskytuje komplexnú podporu v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania. Prevádzkuje viacero informačných systémov a registrov na celonárodnej úrovni, akými sú napr. informačný systém o vede SK CRIS, Centrálny register evidencie publikačnej činnosti, Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác a naň napojený Antiplagiátorský systém.

Inštitúcia tiež plní funkciu depozitných knižníc pre Svetovú organizáciu duševného vlastníctva (WIPO), Organizáciu pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európsku banku pre obnovu a rozvoj (EBOR). Súčasťou CVTI SR je aj Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky či Centrum transferu technológií s celoslovenskou pôsobnosťou.

Od januára 2014 CVTI SR koordinuje činnosť siete Národných kontaktných bodov pre program Európskej komisie pre výskum a inovácie Horizont 2020 a zastrešuje činnosť Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli – SLORD. Od minulého roka tiež zastrešuje činnosti v oblasti informácií a prognóz školstva (bývalé ÚIPŠ). Implementuje viacero národných projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, ale aj medzinárodných projektov zameraných na podporu inovácií a technologického rozvoja v rámci rôznych európskych programov vrátane programu Horizont 2020.

Centrum vedecko-technických informácií SR – v spolupráci so Slovak Business Agency –  realizuje od júla minulého roka projekt, ktorý podporuje malých a stredných podnikateľov, často označovaných za chrbtovú kosť národného hospodárstva.  O aký projekt ide a s akou konkrétnou podporou môžu podnikatelia rátať? 

Ide o projekt budovania Národného podnikateľského centra, ktoré má zabezpečiť poskytovanie komplexných podporných služieb pre firmy, najmä malé a stredné podniky, ale aj pre vedeckú komunitu, študentov či začínajúcich alebo zatiaľ len potenciálnych podnikateľov. Projekt je implementovaný s podporou zo štrukturálnych fondov v rámci dobiehajúceho programového obdobia, z operačného programu Výskum a vývoj. Ide o  národný projekt, implementovaný v partnerstve CVTI SR, reprezentujúceho rezort školstva, a SBA za rezort hospodárstva. Pre CVTI SR je projekt príležitosťou na rozšírenie svojich podporných služieb aj smerom k podnikateľom, keďže v rámci doterajších aktivít sa CVTI SR venovalo najmä podpore vedeckej komunity. SBA sa zase pomocou projektu snaží dlhodobo poskytované služby malým a stredným podnikom ďalej skvalitňovať a zintenzívniť.

Ak si to rozmeníme na drobné, pri realizácii projektu ponúka CVTI SR skúsenosti z oblasti podpory vedy a výskumu a SBA zasa skúsenosti z podnikateľského prostredia. Môžete priblížiť vaše úlohy ako partnera projektu?

CVTI SR zastrešuje v projekte aktivitu, ktorej predmetom je podpora cieľových skupín projektu v oblasti ochrany a využívania priemyselného vlastníctva. Z pohľadu podnikateľov sa teda orientujeme na podporu technologicky zameraných inovatívnych firiem. Služby sú však dostupné aj študentom či záujemcom o podnikanie. Jedná sa teda o komplexné poradenstvo a podporu v procesoch identifikácie duševného vlastníctva, zabezpečenia jeho ochrany najčastejšie formou patentov, prípadne úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok a v záverečnej fáze o pomoc pri komerčnom zhodnocovaní duševného vlastníctva – odpredaj, licencovanie, založenie novej firmy.

Pripravujeme tiež rôzne metodické materiály a príručky, ktoré môžu byť v týchto zložitých procesoch podnikateľom nápomocné. Rovnako mapujeme dostupnú výskumno-vývojovú infraštruktúru v akademických inštitúciách, ktorá by mohla byť využiteľná aj drobnými inovatívnymi podnikateľmi. Spoločnou aktivitou je potom budovanie komplexného informačného systému, ktorý bude jednak mapovať a analyzovať podnikateľské prostredie na Slovensku a tiež prepájať potreby podnikateľov s ponukou odborných kapacít výskumno-vývojových inštitúcií. 

Výstupom celého projektu má byť zriadenie „Národného podnikateľského centra“ ako takzvaného one-stop-shop. Čo si má podnikateľ pod týmto pojmom predstaviť? S akými požiadavkami  bude môcť napríklad začínajúci podnikateľ do NPC prísť? 

Konceptone-stop-shop“ znamená, že podnikatelia alebo záujemcovia o podnikanie dostanú základnú konzultáciu, resp. aspoň prvotnú informáciu o dostupnej podpore na jednom mieste. V rámci jednej lokality tak bude sústredená široká paleta podporných služieb pre podnikateľov i záujemcov o podnikanie v každom životnom cykle, služby finančnej (kapitálové a investičné poradenstvo) i nefinančnej podpory (poradenstvo, vzdelávanie, a pod.). Súčasťou tiež bude podnikateľský inkubátor či coworkingové priestory vybavené modernými výrobnými technológiami. K dispozícii teda bude celá škála podporných služieb, od základného poradenstva pre začínajúcich podnikateľov –  vrátane služieb spojených so založením firmy – až po špecializované služby pri rozvoji podnikateľských aktivít na domácich i zahraničných trhoch.

V rámci Národného podnikateľského centra bude k dispozícii tzv. „front office“, kde budú zastúpené najdôležitejšie inštitúcie, aktívne v oblasti podpory podnikania. Okrem SBA a CVTI SR uvažujeme so zastúpením organizácií ako SARIO (Slovenská agentúra na podporu rozvoja investícií a obchodu), SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra), Národné kontakty pre Horizont 2020, Enterprise Europe Network, ale i Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenská záručná a rozvojová banka a podobne.

Spomínali ste, že projekt ste spustili v júli minulého roku. Môžeme už dnes hovoriť o nejakých konkrétnych službách, ktoré sú poskytované cieľovým skupinám projektu? Čo hovorí prax?

I keď hlavným cieľom projektu je zriadenie Národného podnikateľského centra, množstvo podporných služieb pre podnikateľov je dostupných už dnes. Pokiaľ ide o CVTI SR, cieľovým skupinám poskytujeme spomínané služby v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva. Ide najmä o tzv. rešeršné služby, keď na základe požiadaviek podnikateľov realizujeme prieskumy na stav techniky vo zvolených technologických oblastiach. Tieto služby sú potrebné práve pri zabezpečovaní ochrany duševného vlastníctva, keďže novosť riešenia je okrem priemyselnej využiteľnosti a vynálezcovskej činnosti jednou zo základných podmienok patentovateľnosti vynálezu.

Okrem podpory v oblasti zabezpečovania ochrany duševného vlastníctva poskytujeme aj všeobecné poradenstvo pri technologickom rozvoji a komerčnom zhodnocovaní technológií (vrátane vyhľadávania partnerov na spoluprácu v SR i zahraničí) či marketing technológií. Okrem toho sa venujeme osvete a zvyšovaniu povedomia o význame duševného vlastníctva aj v rámci podnikateľskej činnosti, a to najmä prostredníctvom organizovania odborných podujatí a seminárov.

Venujeme sa tiež mapovaniu dostupnej výskumno-vývojovej infraštruktúry na akademických inštitúciách, ktorá by mohla byť s našou podporou využívaná aj podnikateľmi. Od novembra minulého roka máme tiež v prevádzke FabLab Bratislava, ako kreatívny priestor s modernými digitálnymi výrobnými technológiami.

Komu je FabLab prístupný a akú pridanú hodnotu prináša?

FabLab je k dispozícii pre študentov, vedeckých pracovníkov, začínajúcich i budúcich podnikateľov, ale i širokú verejnosť. Vznikol ako spoločná iniciatíva CVTI SR, Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a FIIT STU v Bratislave. FabLab je umiestnený v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Mlynskej doline v Bratislave. Iniciatíva FabLab, tzv. Fabrication Laboratory, má už pomerne dlhú históriu a vznikla v Spojených štátoch na MIT – Massachutes Institute of Technologies.

Ide o kreatívny výrobný priestor, kde sú pre návštevníkov k dispozícii najmodernejšie drobné výrobné technológie, ako 3D tlačiarne, 3D scannery, lasery, vyrezávačky, rôzne elektronické zariadenia, lisy a pod. FabLab  využívajú najmä študenti, ale i širšia verejnosť na získanie zručností na obsluhu takýchto zariadení.

Priestor je k dispozícii aj pre drobných či začínajúcich podnikateľov, prípadne vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí si chcú v praxi overiť teoretické predpoklady či princípy, prípadne si vyrobiť funkčné prototypy. V bratislavskom FabLabe boli vyrobené napr. samonavíjacia vôdzka pre psy, ortéza na koleno, architektonické modely, napr. hradu Beckov. Pri týchto aktivitách (exponáty vnímateľné hmatom) spolupracujeme aj s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Naši zamestnanci  a spolupracovníci FabLabu organizujú pravidelné semináre a workshopy. Od novembra minulého roka navštívilo náš FabLab okolo tisíc návštevníkov. Informácie o otváracích hodinách sú k dispozícii na www.fablab.sk.

Ak hovoríme v prípade projektu NPC o prepojení vedy s praxou, určite je dôležité aj zdieľanie názorov na túto problematiku a skúseností  jednotlivých ich zástupcov. Realizujete  v rámci projektu aj nejaké semináre či diskusie na túto tému?  

Aktivity projektu samozrejme propagujeme na najrôznejších fórach s cieľom propagácie dostupných služieb a realizovaných aktivít. Na šírenie informácií a zabezpečenie prepájania akademickej a priemyselnej sféry bude slúžiť Komplexný informačný systém, ktorý v rámci projektu NPC budujeme. Jednou z jeho hlavných funkcionalít bude párovanie technologických ponúk vedeckých inštitúcií s potrebami inovatívnych firiem na výskumno-vývojové služby. Systém tiež bude slúžiť na mapovanie a analýzu sektora malých a stredných firiem na Slovensku, ako aj na prezentáciu kompetencií a kapacít výskumno-vývojových inštitúcií.

V rámci projektu tiež organizujeme konferencie, semináre, odborné podujatia a workshopy. Jednou z akcií bolo podujatie „Letná škola inovátorov“, kde začínajúci alebo len potenciálni podnikatelia mali možnosť osvojiť si praktickou formou princípy založenia a rozbehu inovatívneho podnikania. Podujatie sa konalo v týždni na prelome júna a júla v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Súčasťou letnej školy bol aj FabLab workshop a INNO START FORUM (1. 7. 2015 v priestoroch FIIT STU v Mlynskej Doline v Bratislave), kde svoje služby prezentovali podporovatelia startupov a prevádzkovatelia inkubátorov na Slovensku. 


Foto: CVTI SR

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK