Podpora prenosu výsledkov výskumu do praxe na Technickej univerzite v Košiciach

27. 08. 2015

Mgr. Eva Vašková
eva.vaskova@cvtisr.sk

Technická univerzita v Košiciach je podľa hodnotenia Akreditačnej komisie v projekte Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku  druhou najlepšou univerzitou na Slovensku v počte špičkových vedeckých tímov. Značnú pozornosť si tu preto určite zaslúži aj podpora prenosu výsledkov výskumu, týchto vynikajúcich vedcov, do praxe. Na zabezpečení procesu transferu technológií sa podieľa špecializované univerzitné centrum s konkrétnymi pracoviskami.

Východ Slovenska patrí, čo sa vysokoškolského vzdelávania týka k významným regiónom u nás. Svedčí o tom viacero tu pôsobiacich univerzít, ku ktorým v rámci technických smerov patrí  najmä Technická univerzita v Košiciach.

K tisícom študentov a stovkám profesorom TUKE môžeme priradiť aj stovky vedeckých pracovníkov. Ako im univerzita vychádza v ústrety, čo sa týka zabezpečovania ochrany vzniknutého duševného vlastníctva sme sa spýtali Petra ČIŽMÁRA, z Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT).

S odborným poradenstvom môžu počítať aj malí a strední podnikatelia.

Peter Čižmár je konkrétne vedúcim špecializovaného Útvaru podpory a služieb pre ochranu duševného vlastníctva (PODUV).  Ako spomenul,  UCITT a jeho organizačná zložka PODUV vznikla v júni 2012. Predchádzalo mu ukončenie projektu, ktorý bol financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie. „Dôvodom vzniku Útvaru podpory a služieb pre ochranu duševného vlastníctva ako pracoviska UCITT bolo vytvoriť špecializovaný útvar pre oblasť ochrany duševného vlastníctva na TUKE, ktorý by poskytoval v tejto oblasti poradenské, odborné a právne služby nielen pre zamestnancov a študentov TUKE, ale aj pre malé a stredné podniky zmluvne napojené na aktivity TUKE, resp. UCITT,“ dodáva  Čižmár.

 

Pravidlá sú vytvorené. Návyky sa stále cibria

Nie je to prvýkrát, čo v článkoch v tejto rubrike – Zo života centier TT – spomenieme význam interných smerníc, ktoré si vypracovali jednotlivé lokálne CTT, a ani v prípade TUKE tomu nie je inak. „Po vzniku útvaru PODUV bolo dôležité nastaviť na TUKE presné pravidlá pri tvorbe, ochrane a využívaní duševného vlastníctva, ako aj stanovenie práv, povinností a zodpovedností súvisiacich so vznikom, oznámením, evidenciou, ochranou a využívaním práv k predmetom duševného vlastníctva. Za týmto účelom bola  pripravená legislatívna úprava – interné dokumenty. Poriadok s názvom - Ochrana duševného vlastníctva na Technickej univerzite v Košiciach - bol prijatý v decembri 2012,“ konkretizoval Čižmár.  

Smernice určujú pravidlá, sú však iba teoretickým rámcom a ich dodržiavanie je už na konkrétnych ľuďoch, v tomto prípade na zamestnancoch TUKE. Ďalším dôležitým krokom po prijatí poriadku v decembri 2012 bolo u pedagógov, vedeckých výskumníkov a ďalších zamestnancov TUKE vytvoriť návyk ako postupovať a spolupracovať s útvarom PODUV po celý čas od vzniku predmetov duševného vlastníctva až po ich komercializáciu,“ hovorí Čižmár.

Tomuto účelu pomohlo napríklad vytvorenie webovej stránky UCITT, kde sú uvedené aj služby a kontakty PODUV. Pracovalo sa aj na informačnej kampani prostredníctvom komunikačných kanálov, ktoré sú dostupné na univerzite. Vo vhodnom čase, po niekoľkomesačnom fungovaní UCITT, bol zorganizovaný priamo na univerzite aj informačný seminár , kde odborníci z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) z Odboru transferu  technológií prednášali k problematike ochrany a komercializácie duševného vlastníctva.

„Seminár, ktorý sme spoluorganizovali na pôde Technickej univerzity v Košiciach nebol jediným. Odborné prezentácie k téme duševného vlastníctva sme organizovali aj na iných vedeckovýskumných inštitúciách. Veď najlepším spôsobom,  ako priblížiť určitú tému, tak aby ste ňou oslovili toho, koho potrebujete, je prísť osobne. Preto sme aj my rozhodli, že zavítame priamo na vysoké školy a univerzity,“ konkretizuje Jaroslav NOSKOVIČ z Odboru transferu technológií CVTI SR. 

Snaha, či už na strane samotného PODUV alebo CVTI SR o takpovediac osvetu v oblasti ochrany duševného vlastníctva priniesla informovanosť vedeckých pracovníkov, pedagógov a ďalších zamestnancov TUKE, ale ako doplnil ČIŽMÁR, stále je čo zlepšovať. 

O poskytovaných službách sa píše aj hovorí 

Prezentácia aktivít či už tých, ktoré zastrešuje priamo UCITT alebo konkrétnych činností PODUV zohráva významnú úlohu v tvorbe povedomia o duševnom vlastníctve a jeho komercializácii na TUKE.

Okrem toho, že PODUV informuje o poskytovaných službách prostredníctvom webovej stránky UCITT, snaží sa tiež pravidelne informovať o aktuálnom dianí napríklad v univerzitnom periodiku Haló TU, vo výročných správach UCITT, ale aj v rôznych prezentačných materiáloch a letákoch. „Publikujeme tiež vo významných periodikách zameraných na transfer technológií a zúčastňujeme sa významných podujatí, akými sú napríklad Trans Tech burza alebo Konferencia NITT SK,“ dopĺňa Čižmár.

K základným službám, ktoré PODUV poskytuje pre zamestnancov  a študentov  TUKE, ale i pre malé a stredné podniky (MaSP) je poradenstvo v oblasti ochrany autorských a priemyselných práv. Vytvára tiež centrálny register predmetov priemyselného vlastníctva, ako sú dizajny, vynálezy chránené patentmi, technické riešenia chránené úžitkovými vzormi a podobne. Venuje sa organizovaniu rôznych tematických seminárov a workshopov a neobchádza ani aktívnu účasť na podujatiach. Dôležitou úlohou je tiež zabezpečovanie vzdelávacích aktivít pre cieľové skupiny – študenti TUKE, pedagógovia TUKE a   MaSP .        

Význam spolupráce vedy a výskumu s malými a strednými podnikmi  podčiarkol aj Čižmár: „Útvar PODUV sa do značnej miery zapája aj do aktivít Startup centra TUKE a aktivít novovznikajúceho Inkubátora TUKE, ktorým poskytuje poradenské a odborné právne služby podporujúc tak rozvoj malých a stredných podnikov, ktoré využívajú výsledky výskumu, vývoja a duševnej tvorivej činnosti pre svoje inovatívne produkty, tovary a služby.“

Medzi partnermi je aj CVTI SR

Spolupráca s inými inštitúciami vždy dotvára jednotlivé aktivity a ponúka aj nové príležitosti. Jednou z takýchto príležitostí bolo i podpísanie Zmluvy o poskytovaní expertných podporných služieb s CVTI SR, ktorú TUKE podpísalo 17. mája 2015.

„V tejto spolupráci by som rád vyzdvihol najmä poradenstvo pri tvorbe podnikateľského plánu pre komercializáciu formou spin–off spoločností. Či už ide o asistenciu pri ich zakladaní alebo vyhľadávanie investorov pre ich rozvoj,“ povedal  Čižmár  na margo spolupráce s CVTI SR a ďalej dopĺňa: Najvýznamnejším výsledkom spolupráce TUKE s CVTI SR - prostredníctvom celoškolského pracoviska UCITT a útvaru PODUV -  bolo podanie patentových prihlášok v zahraničí pre projekt „Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie“. Druhým projektom bol projekt „Zariadenie na zber nečistôt v stojatých vodách“. V súvislosti s týmito projektmi sa neskôr pristúpilo k príprave analýzy jednotlivých možných foriem komercializácie a k príprave podkladov pre oslovenie potenciálnych partnerov.“ 

Okrem spomenutej zmluvy s CVTI SR má TUKE podpísanú  zmluvu o spolupráci aj s Úradom priemyselného vlastníctva SR a memorandum o spolupráci s  Fondom inovácií a technológií. K zmluvám o spolupráci patrí ešte aj zmluva so SAAB Technologies, s.r.o.  

Plánuje sa univerzitný vedecký park aj informačný systém predmetov duševného vlastníctva TUKE

Technická univerzita v Košiciach podporí výskum a vývoj na svojej akademickej pôde aj vybudovaním univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Svoju činnosť by mal začať plniť v januári 2016.

Ako uvádza aj Čižmár, pôjde o veľmi dôležitý míľnik, vďaka ktorému sa vytvoria podmienky pre trvalý rozvoj výskumu a vývoja. „Zabezpečí sa tak stály dopad na transfer znalostí a technológií a tiež inovačnú prax. Význam takéhoto dopadu bude citeľný tak na regionálnej,  ako aj na medzinárodnej úrovni.“

Ďalším z plánov univerzity je vytvorenie informačného systému predmetov duševného vlastníctva na TUKE. Tento cieľ jasnejšie priblížil slovami: „UCITT a PODUV má zatiaľ len internú databázu predmetov duševného vlastníctva, plánuje sa však profilácia všetkých vedeckovýskumných tímov na TUKE, ako aj profilácia výstupov ich výskumno-vývojovej činnosti. 

V čom tkvie prínos ...

Každé pracovisko je vytvárané s cieľom zabezpečiť určité úlohy a aktivity. Všetky predchádzajúce riadky svedčia o tom, že tie svoje úlohy a činnosti UCITT aj jeho organizačná zložka PODUV poznajú. Pre efektívnu prácu a motiváciu do  budúcnosti je však nutné poznať aj svoj vlastný prínos. Jednoducho povedané – vedieť, prečo sme tu.

Na záver nám prínos nielen svojho pracoviska, ale i samotného transferu technológií zhrnul Peter Čižmár slovami: „Pracovisko UCITT podporuje predovšetkým vedeckovýskumných pracovníkov                     na našej univerzite a napomáha vytváraniu podmienok pre malé a stredné podnikanie. Slúžia k tomu predovšetkým konzultačné a odborné služby. Snažíme sa o vytváranie väzieb medzi vedou a priemyslom. Na strane druhej, prínos samotného procesu transferu technológií vidím pre inštitúciu nielen vo financiách, ale aj v poskytovaní vedeckej a technologickej znalostnej bázy a inovácií svojmu okoliu. Tak sa tvaruje prospešná a trvalo udržateľná budúcnosť, v ktorej je  zabezpečená  kvalita nášho života.“                                                                                                                        

(Pôvodný názov: Útvar podpory a služieb pre ochranu duševného vlastníctva je na TUKE súčasťou celouniverzitnej podpory transferu technológií)

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK