Nové Centrum pre nanodiagnostiku na STU

20. 10. 2015

V pondelok 12. októbra 2015 otvorila Slovenská technická univerzita v Bratislave v rámci projektu univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava Centrum pre nanodiagnostiku. V novom centre sú prístroje, jedinečné v rámci krajín V4. Umožnia skúmať štruktúru látok až do úrovne atómov.
Nové prístroje v Centre pre nanodiagnostiku umožňujú vedcom skúmať objekty milión ráz menšie ako je ľudský vlas. Umožnia vidieť až do rozmeru desatín nanometrov.

Analytický transmisný elektrónový mikroskop s atomárnym rozlíšením takýchto parametrov nemá zatiaľ nijaké pracovisko na Slovensku. Vďaka vybaveniu a prídavným zariadeniam je tento prístroj bezkonkurenčný aj v krajinách V4. Hlavnou výhodou je okrem extrémneho rozlíšenia aj kombinácia špičkového vybavenia doplnkovými prístrojmi. Umožňuje tak zisťovať nielen fyzické rozloženie atómov s presnosťou na 0,07 nm, ale aj kryštalografické usporiadanie atómov pomocou zabudovaných difrakčných metód a ich vzájomné chemické väzby pomocou spektroskopií.

Detailnejšie chemické zloženie umožňuje zisťovať aj Augerov elektrónový spektrometer, tiež jedinečný na Slovensku. Oba prístroje sa dopĺňajú a umožňujú analyzovať každú nanočasticu naozaj podrobne, a následne tak presne určovať jej vlastnosti, ktoré môžu rozhodnúť o použití vo výskume a praxi.                                                                                                 

„Nanotechnológie sú dnes kľúčovým vedeckým odvetvím. Vo svete pribúda aplikácií s nanočasticami. Stretávame sa s nimi v kozmetike, farmakách, nosíme ich v oblečení, ktoré chránia pred vodou či oderom alebo majú antibakteriálne účinky, okná umývame prípravkami, ktoré sú vďaka nanočasticiam odolné proti mrazu či zahmlievaniu. Ide o perspektívne materiály pre mikroelektroniku a zelenú energetiku. Na vývoj takýchto nových materiálov však potrebujeme poznať ich štruktúru, chemické zloženie na atomárnej úrovni a ich vzájomnú interakciu so živými organizmami,“ hovorí Mária Čaplovičová z Centra pre nanodiagnostiku.

V centre vedci už pracujú na výskume senzorov na detekciu chemických látok vrátane znečistenia vo vzduchu či vo vode. Senzory so špeciálnou nanovrstvou môžu odhaliť znečistenie vo veľmi nízkych koncentráciách, čo súčasné zariadenia nedokážu.

Pracovisko však neslúži len vedcom STU v Bratislave. Zámerom je spolupracovať s ďalšími vedeckými tímami, ale aj s firmami, ktoré sa venujú výskumu či vývoju v oblasti nanotechnológií, či tímami zo Slovenskej akadémie vied. Prácu tímov, ktoré sa venujú nanotechnológiám, môže uľahčiť práve analýza vzoriek v novom centre.

Centrum pre nanodiagnostiku zriadila STU v Bratislave v rámci projektu Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava. Podľa projektu škola revitalizuje budovy fakúlt, obnovuje laboratóriá a zriaďuje centrá excelentnej vedy.

Nové vedecké prístroje sú nutným predpokladom pre špičkový výskum, zvlášť v oblasti moderných materiálov. Centrum pre nanotechnológie sa svojím vybavením zaradilo medzi špičkové bázové pracoviská transmisnej elektrónovej mikroskopie v celosvetovom meradle. Už sme boli oslovení usporiadať prvé stretnutie užívateľov podobných zariadení z celého sveta. Slovenskej technickej univerzite, ale najmä slovenským vedcom sa tak výrazne zlepšuje pozícia v medzinárodnom vedeckom spoločenstve,“ hovorí rektor STU v Bratislave Robert Redhammer.

„Pre dosahovanie špičkových parametrov však nestačia len špičkové zariadenia. Tieto musia byť umiestnené v prostredí, v ktorom niet vibrácií ani elektromagnetického rušenia. Som hrdý na inžiniersku prácu našich kolegov, ktorým sa podarilo vytvoriť ideálne podmienky pre tak citlivé zariadenia. A som hrdý aj na kolegov vedcov, ktorí už v prvých dňoch práce na týchto zariadeniach dokázali dospieť k novým pozorovaniam. To si zaslúži náš obdiv,“ dodal.  

Medzi ďalšie nové laboratóriá, ktoré na STU v Bratislave postupne vznikajú, patrí napríklad výskumné centrum počítačových technológií a internetu, výskumné centrum používateľského zážitku a interakcie, ale aj centrum zamerané na výskum elektroniky, organickej elektroniky a fotoniky či dátové a cloudové centrum. Z ďalších oblastí je to centrum pre biokatalýzu, vývoj nových kompozitných materiálov a biomateriálov, laboratórium produktového dizajnu, elektronickej mobility, ale aj laboratóriá zamerané na nízkoenergetické stavebníctvo, ekologickú kvalitu budov či vývoj nových progresívnych stavebných materiálov.

Univerzitný vedecký park buduje technická univerzita okrem Bratislavy aj v Trnave. Tu je zameraný na materiálový výskum, iónové a plazmové technológie, automatizáciu a inovatívne 5-osové výrobné procesy. Pri každom projekte univerzitného vedeckého parku ide o investície v hodnote 42 miliónov eur, z toho 35,7 miliónov je z eurofondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj, zvyšok zo štátneho rozpočtu a rozpočtu školy.

Zdroj: STU

http://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/otvorili-sme-centrum-pre-nanodiagnostiku.html?page_id=9097

(MI)

 

Kľúčové slová:
nanotechnológie

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK